Protokół Nr 0002.XVIII.2012
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r .


          Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi otworzył o godz. 13.30 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Złotoryi Roman Gorzkowski.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał  radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, Bożenę Durmaj Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, lokalne media  oraz pozostałych zaproszonych gości.

Radni w głosowaniu:  za – 14  przeciw – 0   wstrzymało się – 0   przyjęli Protokół Nr 0002.XVII.2012 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 
29 marca 2012 r.

Radni nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających 15 kwietnia br.
2. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
3. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Opieka społeczna. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
     w Złotoryi w 2011 r.
5. Podjęcie uchwał:
    - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2012,
    - w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi,
    - w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów związanych
       z odmową przyznania zasiłku celowego przez Miejski Ośrodek Pomocy
       Społecznej w Złotoryi,
    - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja,
    - w sprawie zmiany Uchwały NR XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi
       z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy
       Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie
       pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
       parkowania,  wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych
       użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości 
       opłaty dodatkowej, zmienioną Uchwałą Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej
       w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r.
6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.

AD. 1 – ŚLUBOWANIE RADNEGO WYBRANEGO W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  15 KWIETNIA 2012 R.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapoznał radnego z zapisami ustawy o samorządzie gminnym,  odnoszącymi się do ślubowania radnych.  Obecni na sali powstali, a Przewodniczący odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Radny Cyprian Posadowski  wypowiedział słowa: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Agnieszka Nowodyła  odczytała  treść zaświadczenia MKW o wyborze na radnego. Następnie wręczyła zaświadczenie radnemu Cyprianowi Posadowskiemu i złożyła gratulacje z okazji wyboru.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  powitał radnego Cypriana Posadowskiego w gronie radnych miejskich.
Stan radnych obecnych na sesji -  15 osób.

AD. 2 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIEDZY SESJAMI.

Informację z działalności w okresie między sesjami złożył Burmistrz Miasta
Ireneusz Żurawski:
1. Podpisano umowę na zakup oraz obsługę  pojemnika o nazwie handlowej
     „Konfiskator” do prowadzenia  selektywnej zbiorki przeterminowanych lub 
    zbędnych leków,
2. Trwają roboty budowlane na inwestycji pn. „Modernizacja drogi ul. Szkolnej
     w Złotoryi wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap II”,
3. Wystąpiono do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o uzgodnienia
     w zakresie wytycznych projektowych dla wykonania zadań pn.”Budowa
     chodnika w m. Złotoryja – ul.W.Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
     wraz z przebudową i remontem istniejących chodników” oraz „Budowa
      chodnika w m. Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej 
     nr 328” w ramach porozumień z Województwem Dolnośląskim w sprawie
     pomocy finansowej w zakresie realizacji ww. zadań,
4. Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację  zadań publicznych: sport
    dzieci i młodzieży,
5. Trwają przygotowania do tegorocznego święta Miasta,
6. Przygotowywane są tegoroczne obchody 221 Rocznicy uchwalenia
     Konstytucji 3 Maja,
7. Miasto było współorganizatorem rocznicy Wielkiej Zsyłki na Sybir,
8. Realizowano ostatnie zadania w projekcie pn. „Kampania promocyjna na
     rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego,”
    realizowanego w partnerstwie z gminą Jawor, Świerzawa i powiatami: 
    jaworskim i złotoryjskim:
    - wykonanie gadżetów,
    - wykonanie tablic promocyjnych dla każdego z partnerów.
9. Złożono wniosek o płatność za okres od 01.01 – 31.03.2012 w ramach 
     projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas
     I – III w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 3 w Złotoryi,
10.Podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 321 
       „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW
      na lata 2007 – 2013 pn. „ Modernizacja/ przebudowa/ targowiska 
      miejskiego w Złotoryi „Mój rynek”,
11.Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD pod 
      nazwą:  „Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na
      obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej” i otrzymano
     informacje o pozytywnej ocenie formalnej,
12.Przygotowano dokumentację projektową oraz obiekty do kontroli w ramach
      projektu pn. „Zespół otwartych stref sportowo – rekreacyjnych w Złotoryi
      wraz z realizacją zajęć sportowych”. Wizyta monitorująca dotyczyła kontroli
      wypełniania zobowiązań po zakończeniu niniejszego projektu,
13. Przedstawiciele miasta uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji –
       Droga do sukcesu – wymiana doświadczeń,” organizowanej w ramach
       projektu pn. „Via Regia: poznać Europę – od historii do przyszłości”,
14.Wybrany został wykonawca na remonty cząstkowe dróg i malowanie
       oznakowania poziomego,
15. Ustawiono okolicznościową „Bramę Solną”,
16.Naprawiono murek oporowy przy pl. Reymonta 8,
17. Wyczyszczono ciek wodny na ul. Legnickiej/ odcinek przy basenie
       i naprzeciwko PKS/ oraz na ul. Chojnowskiej,
18. Rozpoczęto utwardzanie ciągu pieszego wzdłuż parku / między parkiem
       i domkami jednorodzinnymi/.


AD. 3 – WNIOSKI, INTERPELACJE  I ZAPYTANIA RADNYCH.

W tym punkcie porządku obrad  głos zabrali następujący radni:

Radny Franciszek Słaby -   Na ul. Hożej, na chodniku w dalszym ciągu nie zrobiono podjazdu dla wózków. Stanowi to utrudnienie dla matek odwożących dzieci do przedszkola.

Radny Józef Banaszek:
1. Mieszkańcy ul. Legnickiej zgłosili sprawę parkowania autobusów na ulicy. Proponują  przenieść parkowanie autobusów  pod  stadion.
2.  W budynku pocztowym na pl. Matejki złomiarze ukradli kratkę z okna  z piwnicy. Trzeba to uzupełnić, bo stanowi zagrożenie.

Radny Bogdan Łoś -  w imieniu mieszkańców poprosił  o zamontowanie barierek przy schodkach na ul. Broniewskiego  8,10.

Radna  Kinga Maciejak -  poruszyła następujące  sprawy:
1.  Działkowcy pytają o termin wypełnienia zalewu wodą,
2.  Na ul. Górniczej przy pierwszym progu zwalniającym zniszczona jest
     nawierzchnia jezdni.

Radna Lilia Wolańska -  zapytała , czy przerwana inwestycja na ul. Wiśniowej
będzie kontynuowana – tak – odpowiedział Burmistrz.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski zapytał o następujące sprawy :
1. Co dzieje się z budynkami Szkoły Społecznej i po Pijalni Piwa na ul. Jerzmanickiej?  Oba te budynki niszczeją.
2.   Czy jest możliwość naprawy schodków, które schodzą z ul. Pochyłej do
ul. Kościuszki. Część schodków została zniszczona i stanowi niebezpieczeństwo?
3.   Czy Urząd Miejski podjął starania o przeprowadzkę do  budynku Ratusza
w Rynku?

AD. 4 – OPIEKA SPOŁECZNA. DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ  W ZŁOTORYI W 2011 ROKU.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  powiedział, że tematyka opieki społecznej jest coraz ważniejsza ze względu na wzrost kosztów utrzymania i powiększającą się biedę. Ze sprawozdania dowiemy się czy malejąca liczba mieszkańców miasta ma wpływ na ilość udzielanej pomocy.

Sprawozdanie  z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi w roku 2011 przedłożyła Dyrektor MOPS Bożena Durmaj.
Omówiła szeroki wachlarz zadań, którymi zajmuje się MOPS oraz środki finansowe na ich realizację.  Osoby korzystające z opieki społecznej stanowią    7 %  ludności miasta.

Radny Józef Banaszek  podzielił się ze swoim spostrzeżeniem: jak to jest, że na Rządowy Program Dożywiania Dzieci pieniądze daje gmina.
Radna Wiesława Żak  zapytała, czy środki na dofinansowanie do mieszkań dotyczą tylko mieszkań komunalnych.

Dyrektor MOPS Bożena Durmaj  wyjaśniła, że Rządowy Program Dożywiania jest w części finansowany przez gminę. W roku 2011 było to 110 tys. zł, pozostałe 160 tys. MOPS otrzymał od Państwa. Jeżeli chodzi o dofinansowywanie do mieszkań  to dotyczy wszystkich mieszkań: komunalnych, spółdzielczych, prywatnych właścicieli.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zwrócił uwagę na tabelę na stronie 11 sprawozdania, która zawiera liczbę rodzin  objętych pomocą społeczną w odniesieniu do powodów  przyznawania pomocy. Ujęto w niej wielodzietność i życie w sytuacji trudnej. Otóż wielodzietność nie powinna być przyczyną sytuacji trudnej. W tej samej tabeli  czytamy, że rodzin jest o 30 więcej niż w 2010 r., bezrobotnych o 40 osób więcej, alkoholizm występuje w 5 rodzinach więcej. Takie dane powinny być podawane do wiadomości mieszkańców. Taki wzrost osób korzystających z pomocy źle wróży jeżeli chodzi 
o kolejne lata.  Interesuje mnie także – powiedział Przewodniczący -  skala oddziaływania pomocy społecznej na dzieci.

Dyrektor MOPS Bożena Durmaj wyjaśniła, że w stosunku do 2010 r. liczba osób 
zmalała o 18. Jeżeli chodzi o wielodzietność  należy ją rozpatrywać łącznie z
poz. 4 tabeli „Ochrona macierzyństwa”. Liczba pracowników socjalnych ma ogromny wpływ na zaspakajanie potrzeb społecznych. Pracownik socjalny  ma obowiązek dotrzeć do każdej potrzebującej rodziny i udzielić pomocy. Ilość rodzin, w których występuje uzależnienie od alkoholu wzrosła do roku 2010 o
5 rodzin. W każdej rodzinie z alkoholem podpisywany jest tzw. „Kontrakt socjalny”. W przypadku jego nierealizowania pomoc społeczna jest zabierana.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  zwrócił uwagę na fakt, że prezentowane
w tabeli dane są niepełne. Np. liczba osób  w rubryce „Alkoholizm” maleje w czasie gdy liczba  rodzin rośnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podziękował Pani  Dyrektor za złożone sprawozdanie  i życzył  dobrych efektów pracy.

Radna Lilia Wolańska  powiedziała, że pielęgniarki środowiskowe są bardzo zadowolone ze współpracy z MOPS. Każdy  sygnał jest realizowany.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  poinformował, że  Komisja na swym posiedzeniu dokładnie omówiła  działalność MOPS. Praca pracowników socjalnych MOPS została oceniona pozytywnie, jest widoczna w środowisku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach  od godz. 14.20 do godz. 14.30.

Po wznowieniu obrad:

AD. 5 – Podjęcie uchwał.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja -  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy za rok 2012 był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu. Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.
Radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  potwierdził, że projekt uchwały  był dokładnie omówiony na posiedzeniu. Radni otrzymali odpowiedzi na wszystkie pytania. Projekt został pozytywnie zaopiniowany i skierowany na sesję.

Radni w głosowaniu:
za – 15     przeciw -  0  wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XVIII.98.2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2012.

Radni w głosowaniu:
za – 14      przeciw -   0   wstrzymało się  1
podjęli Uchwałę Nr 0007.XVIII.99.2012  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi  na MOPS – Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Iwo Matecki   wyraził swoją wątpliwość czy skargę powinna rozpatrywać Rada Miejska czy Kolegium Odwoławcze.
Radca Prawny Barbara Szynkowska  wyjaśniła, że Dyrektor MOPS  wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Miasta.
Radny Iwo Matecki  zapytał, dlaczego SKO skierowało skargę do Rady Miejskiej a nie potraktowało tego jako odwołania.
Radca Prawny Barbara Szynkowska  wyjaśniła, że  SKO stwierdziło, że pismo nie jest  odwołaniem  i należy potraktować to jako skargę.

Rada w głosowaniu:
za  - 12    przeciw -   0    wstrzymało się – 3
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVIII.100.2012  w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów związanych z odmową przyznania zasiłku celowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przeczytał treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
Przypomniał, że  Rada nie podjęła tej uchwały na sesji w październiku br.
Kilka miesięcy czekaliśmy na interpretację takiej sytuacji przez Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody Dolnośląskiego. Kopię otrzymanej odpowiedzi znają wszyscy radni. Reasumując, Rada powinna głosować rozstrzygniecie skargi do skutku.

Radny Iwo Matecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przypomniał, że Komisja Rewizyjna  zajmowała się tą sprawą bardzo wnikliwie. Treść uzasadnienia uchwały jest radnym znana. Dlatego czuję się w obowiązku – powiedział – prosić Radę o przyjęcie uchwały w przedstawionym projekcie.

Radny Leszek Antonowicz oznajmił, że  w rozstrzygnięciu uchwały  2 zarzuty uznaje się jako bezzasadne natomiast jeden / brak powiadomienia wszystkich podpisanych pod skargą/ jako  zasadny. Dlatego uważa, że te rozstrzygnięcia powinny być głosowane oddzielnie.
Rada w głosowaniu:
za – 8     przeciw -   2   wstrzymało się – 5
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVIII.101.2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  powiedział, że dziwi go  fakt, że  pismo odpowiadające na skargę mieszkańców wzbudza taką kontrowersję i stanowi dla niektórych z Państwa podnietę przy rozstrzyganiu.

Czuję się w obowiązku wyjaśnić pkt 3  uzasadnienia uchwały – powiedział  Iwo Matecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  Prawo wyraźnie wskazuje/ KPA/, że należy odpowiedzieć wszystkim podpisanym a nie tylko pierwszemu z listy. Jest to po prostu uchybienie.
Burmistrz Miasta   stwierdził, że gdyby ta sytuacja miała miejsce ponownie, to postąpiłby tak samo.

Przed przystąpieniem do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia strefy płatnego parkowania  Radny Iwo Matecki  zapytał, czy zaznaczenie strefy kolorem pomarańczowym i  zaznaczenie tym samym kolorem  dużego obszaru miasta oznacza, że będzie to także strefa płatnego parkowania.
Burmistrz Miasta  odpowiedział, że  jest to tylko obwódka. Chyba nie posądza mnie Pan – powiedział – o chęć okłamywania rady.

Radny Józef Banaszek   przekazał, że projekt uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania był omówiony przez Burmistrza Miasta na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Komisja jednogłośnie skierowała go na sesję Rady.

Radni w głosowaniu:
za – 14     przeciw – 1    wstrzymało się – 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XVIII.102.2012  zmieniająca Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu  pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, zmienioną Uchwałą Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r.

AD. 6 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych udzielił  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski:
Radnemu Franciszkowi Słabemu -  we wskazanym przez Pana miejscu ,na ul. Hożej nie będzie obniżenia ponieważ jest to wysepka.
Radnemu Józefowi Banaszkowi:
1.  Parkowanie autobusów koło stacji Orlen to kwestia 4 m-cy. Teren ten będzie rozbudowany i nie będzie można tam parkować.
2.  Zwrócę się do Poczty o uzupełnienie kratki na okienku do piwnicy.
Radnej Kindze Maciejak -  woda do zalewu jest już wpuszczana.  Naprawa nawierzchni na ul. Górniczej  będzie zrobiona, jest to miejsce po awarii.
Radnemu Romanowi Gorzkowskiemu :
1. Budynki po Szkole Społecznej i Pijalni Piwa -   sprawy odnośnie  zwrotu budynków przez byłych dzierżawców  toczą się w sądzie. Dlatego nie znamy terminu zakończenia sprawy.
2.  Remont schodków łączących ul. Pochyłą z ul. Kościuszki odbywa  się  rokrocznie.
3.  Decyzja o przeniesieniu Urzędu Skarbowego do pomieszczeń przy ul. Stromej należy do Ministra Finansów. Miasto podjęło wszystkie działania należące do miasta w tej sprawie.

Radny Franciszek Słaby  podziękował Z-cy Burmistrza Andrzejowi Ostrowskiemu za szybkie usunięcie awarii wodociągów na  cmentarzu.

AD. 7 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał radnym o przypadających świętach 1 Maja i 3 Maja. Obchody 3-Maja rozpoczynają się o godz.12.30 Mszą Świętą w Kościele NNMP.

Wobec wyczerpania się porządku obrad , o godz. 15-tej  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.


Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Roman Gorzkowski

Protokólant:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XVIII.2012 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:16.05.2012 15:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:16.05.2012 15:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 38