Uchwała Nr IX / 54 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie sprzedaży na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja, znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym i udzielania bonifikat.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1
i 3, art. 68 ust .1 pkt. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15).
uchwala się, co następuje:

§ 1.

Sprzedać na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych, udziały w gruntach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja, które znajdują się w ich użytkowaniu wieczystym.

§ 2.

Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od podlegającej uiszczeniu ceny zbycia gruntów opisanych w § 1, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z gruntami zabezpieczającymi ich prawidłowe funkcjonowanie, przy sprzedaży udziałów związanych z lokalami mieszkalnymi, w wysokości:
1) 90% przy sprzedaży gruntów - płatnych jednorazowo,
2) 70 % - w pozostałych przypadkach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
                                                                                                                                                    Wiesław Woźniak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX / 54 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie sprzedaży na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych prawa własności gruntów stanowiących własność Gmin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.07.2003 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 98