Złotoryja, dnia 16.02.2005r.

 

P R Z E T A R G
KIEROWNIK  HALI  SPORTOWEJ  W  ZŁOTORYI


zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału
w nieograniczonym przetargu ustnym dotyczącym najmu punktu gastronomiczno – handlowego.


Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi, ul. Wilcza 43.

Powierzchnia lokalu     23,6m2
Cena wywoławcza       200 zł miesięcznie

Do wylicytowanej kwoty doliczany jest podatek VAT w wysokości 22%. Przetarg odbędzie się w dniu 02.03.2005r. o godz. 1000 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi, ul. Wilcza 43 (sekretariat).

Szczegółowe informacje, Regulamin Przetargu i wykaz lokalu dostępne są w sekretariacie Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi, ul. Wilcza 43, tel.(0-76)8788590 oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Złotoryja, dnia 16.02.2005

 


R E G U L A M I N


Nieograniczonego przetargu ustnego na najem punktu gastronomiczno-handlowego na okres 12 m-cy, znajdującego się w obiekcie Hali Sportowej w Złotoryi o powierzchni 23,60m2 .

 

Rozdział I


§1.

Przetarg przeprowadza powołana przez Kierownika Hali Sportowej w Złotoryi Komisja przetargowa.

§2.

Celem przetargu ustnego jest wybór najkorzystniejszej oferty.

§3.

Kwota wywoławcza za najem wynosi 200 zł, powiększona o podatek od towarów
i usług VAT 22%.
Kwota wylicytowana w ofercie stanowić będzie miesięczny czynsz najmu.
Ustalona w wyniku przetargu kwota za najem będzie waloryzowana raz w roku  o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS, gdy umowa będzie przedłużona na dalszy okres.

§4.

Oferent przetargu jest związany ofertą do upływu terminu zawarcia umowy.

§5.

Oferenta, który wygra przetarg najmu  wiążą zasady określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w projekcie umowy najmu punktu gastronomiczno-handlowego. Projekt umowy dostępny jest w sekretariacie Hali Sportowej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§6.

Termin uiszczania kwoty czynszu za najem zawarty zostanie w umowie najmu.

§7.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

 

Rozdział II

 

§1.

1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę oferentów.


§2.

l. Osoba przeprowadzająca przetarg, otwiera przetarg podając do wiadomości dane wymienione w ogłoszeniu oraz liczbę oferentów.
2. Oferenci zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe kwoty czynszu za  najem punktu gastronomiczno-handlowego dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.
3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż l0- % kwoty wywoławczej.
4. Kwota zaoferowana przez oferentów przestaje wiązać, gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą.
5.Po ustaniu postąpień, osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych kwot, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie kwotę i ogłasza imię i nazwisko osoby, która wygrała przetarg.

§ 3.

Osoba przeprowadzająca przetarg sporządza protokół z przetargu, w którym określa:


1. termin i miejsce przetargu,
2. dane punktu gastronomiczno-handlowego,
3. liczbę osób dopuszczonych do przetargu,
4. kwotę osiągniętą w przetargu,
5. imię, nazwisko i adres najemcy.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg na wynajem punktu gastronomiczno - handlowego w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:16.02.2005 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:07.11.2016 14:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 294