Protokół Nr 0002.XX.2012
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu  29 czerwca 2012 r.


Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję rady Miejskiej w Złotoryi  otworzył o godz. 13.30  Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Następnie przywitał radnych , Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, lokalne media oraz pozostałych zaproszonych gości.

Radni w głosowaniu:  za -  14   przeciw – 0   wstrzymało się – 0  przyjęli Protokół Nr 0002.XIX.2012 z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2012 r.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między  sesjami Rady.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Miasta partnerskie i współpraca międzynarodowa Złotoryi.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja,
4.2. -  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2011,
4.3. -  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4.4. -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 rok,
4.5. -  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.73.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
4.6. -  w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,
4.7. -  w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi,
4.8 -  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym tygodniowym wymiarze zajęć.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY  W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informacje z pracy między sesjami Rady  przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. Poinformował, że w okresie od ostatniej sesji: 1. Otrzymano pozytywna ocenę Komisji Oceny projektów pod względem formalnym i merytorycznym do złożonego w ramach RPO wniosku o      dofinansowanie pn. „Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej”,
2. Złożono uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szk. Podstawowej Nr 1 i Szk. Podstawowej nr 3 w Złotoryi”.  Otrzymana kwota 31 547,60 zł / czyli 20 % wartości pierwotnej projektu/ wykorzystana zostanie na kontynuację prowadzonych już zajęć w SP 1 i SP 3 dla nowej grupy uczniów klas I – III /nieobjętych dotychczas wsparciem/ w nowym roku szkolnym 2012/2013. W Szk. Podstawowej nr 1 przeprowadzonych zostanie 380 godzin zajęć dla 64 uczniów , a w Szk. Podstawowej nr 3 -  321 godzin zajęć dla 55 uczniów.
3. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i wybrano wykonawcę na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci na bazie zakupionego sprzętu i obiektu w ramach  projektu pn. „Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych”,
4. Wybrano opiekunki do kontynuowania zajęć na otwartych strefach w przedszkolach,
5. Ogłoszono II przetarg nieograniczony na zadanie „ Modernizacja /przebudowa/ targowiska miejskiego w Złotoryi „Mój rynek”.
6. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 na zadanie „Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi – jako elektronicznego systemu służącemu bezpieczeństwu turystów w Złotoryi”.
7. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa separatora z odstojnikiem odprowadzającym wodę z kanalizacji deszczowej do rzeki Kaczawy oraz budowa kanału deszczowego w Złotoryi”.
8.  Udzielono dotację na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach zabytkowego klasztoru franciszkańskiego przy kościele pw. Św. Jadwigi w Złotoryi w wysokości 50 000 zł.
9.  Ustalono z Dolnośląska Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu zakres robót niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej na zadanie: budowa chodnika na ul. W. Polskiego i ul. Chojnowskiej w Złotoryi.
10.Zakończono czynności odbiorowe przy inwestycji pn.”Modernizacja drogi ul. Szkolnej w Złotoryi wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap II”.
11.Rozpoczęto prace melioracyjne : wykaszanie wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Oczyszczalni Ścieków oraz czyszczony jest ciek przy ul. Dolnej.
12.Utwardzono zjazd na ulicę Miodową.
13.Wykonano nawierzchnię pod siłownie przy Zielonym Oczku.
14. Zakończono modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Cmentarnej i Chrobrego.
15. Rozpoczęto remont budynku przy ul. 3 Maja 14
16. Dokonywano kontroli realizacji zadań publicznych, tj. kontrolowano treningi w klubach sportowych.
17. Miasto było współorganizatorem pikniku „Powitanie lata” dla złotoryjskich seniorów a także Pikniku Strong Man dla każdego o puchar Burmistrza Miasta oraz III Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek -  na ul. Żeromskiego w budynku graniczącym ze Szkołą Podstawową nr 1  są uszkodzone drzwiczki  zabezpieczające     okienko gazowe.
Jest to bardzo niebezpieczne dla dzieci ze szkoły. Proszę o interwencję w tej sprawie.
Radny Franciszek Słaby – proszę o podsypanie krawężników  na cmentarzu. Teren po ostatniej powodzi został zamulony, jest problem z miejscami grzebalnymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski -  zasygnalizował, że na ul. Jerzmanickiej przy garażach powstaje coraz więcej nielegalnych  wysypisk śmieci. Największe wysypisko jest przy boisku Zespołu szkół Zawodowych.
Proszę o wysłanie  odpowiednich służb i likwidację wysypisk.

AD. 3 - MIASTA PARTNERSKIE I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  ZŁOTORYI.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  nawiązał  do historii miasta. Złotoryja od zarania dziejów nawiązywała kontakty międzynarodowe. Zaczęło się od przybycia górników do kopalni złota, pracowali w nich Niemcy, Czesi, Polacy. I tak jest do dzisiaj, część z nich tu się osiedliła.  Nigdy jednak miasto nie podpisywało umów z partnerem zagranicznym. Dzieje się tak dopiero od kilku lat.
Z upoważnienia Burmistrza Miasta, Katarzyna Iwińska Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych , przy pomocy wizualizacji  przedstawiła współpracę
miasta Złotoryja z miastami partnerskimi, koncentrując się głównie na aspekcie
finansowym tej współpracy.
Głównymi partnerami miasta Złotoryja są:
1. Czeskie miasto Mimoń,
2. Niemieckie miasto Pulsnitz,
3. Forschungsverein Umweltschutz w Zittau,
4. Norweska gmina Rygge.
Współpraca przyniosła wymierne korzyści dla naszego miasta. Z miastem Mimoń zrealizowaliśmy projekt „Rozwój turystyczny pogranicza. Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia”. W ramach projektu w Mimoniu uruchomiono Muzeum Regionalne a u nas zmodernizowano obecny plac 800-lecia, wydano wydawnictwa  promocyjne polsko - czeskie, zakupiono monitoring miejski.
Z miastem Pulsnitz sporządzono koncepcję zagospodarowania centrum miasta Złotoryja, zorganizowano Międzynarodową Szkołę Płukania Złota w Złotoryi,
wykonano koncepcję renowacji Baszty Kowalskiej w Złotoryi, współpracowały ze sobą szkoły Złotoryi i Pulsnitz.
Współpraca z gminą norweską Rygge zaowocowała wybudowaniem stref sportowo-rekreacyjnych w mieście i pozyskaniem pieniędzy na organizację zajęć sportowych.
Miasto  Zittau było naszym partnerem  w realizacji projektu „Turystyczne zagospodarowanie  Złotoryi,”w ramach którego zagospodarowano kopalnię „Aurelia”, zmodernizowano Muzeum Złota w Złotoryi, wytyczono ścieżki rowerowe na  Górce Mieszczańskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podsumowując przedstawiony  temat powiedział, że,pomijając bardzo ważny aspekt finansowo – ekonomiczny współpracy, ma ona także inne znaczenie np. skłania nas do nauki języków.  W kontaktach z zagranicą mamy także okazję wykazać się patriotyzmem i pozbyć się kompleksów.
Następnie zapytał :
1. Czy w Mimoniu, Pulsnitz itd. widać Złotoryję na co dzień,
2. Jakie konkretne przedsięwzięcia w tej kwestii podejmowane będą  przez miasta w roku bieżącym i w latach następnych.
Radny Józef Banaszek  stwierdził, że mieszkańcy dostrzegają tą współpracę, lecz nie zawsze wiedzą skąd pochodzą pieniądze. Ogólnie mówi się, że z Unii.

W odpowiedzi Burmistrz  wyjaśnił, że w miastach Mimoń, Pulsnitz i Zittau promocja naszego miasta jest podobna jak ich u nas. W roku bieżącym planowana jest m.in. wystawa o naszym mieście w Pulsnitz.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kinga Maciejak
poinformowała, że zagadnienie współpracy było bardzo szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji. Było dużo pytań odnośnie współpracy  i materiałów promocyjnych.  Współpraca została oceniona pozytywnie.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  odpowiedział na uwagę  radnego Józefa Banaszka  odnośnie zniszczonej tablicy informacyjnej na pl. 800-lecia, że została naprawiona m-c temu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  stwierdził, że współpraca ciągle się rozwija. Życzmy sobie – powiedział -  aby w latach następnych była kontynuowana, abyśmy mieli coraz więcej pieniędzy. Są jeszcze w mieście obiekty, które można by wyremontować np. XIX wieczny basen. Chciałbym, aby przetrwała współpraca oświatowa, kontakty sportowe. Proponuję, aby nasze lokalne media pokusiły się o podsumowanie naszej współpracy międzynarodowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił  przerwę w obradach od godz. 14.15 do 14.25.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  rozpoczął procedurę związaną z przyjęciem  sprawozdania z wykonania budżetu miasta Złotoryja i udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
Odczytał art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Złotoryja Ireneusz Żurawski, który w swoim wystąpieniu powiedział:
„Wysoka Rado!
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie w ustawowym terminie w dniu 29 marca 2012 r.
Sprawozdanie było omówione na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej, gdzie  radni otrzymali szczegółowe wyjaśnienia na zadawane pytania.
Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 48 853.761,40 zł a wydatki
w wysokości 48 920.065,65 zł.
Sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
Oddział Zamiejscowy w Legnicy. Dziękuję radnym za wspólną pracę przy realizacji budżetu oraz za pracę w przygotowaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury absolutoryjnej.
Wysoka Rado!  Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2011 i udzielenie absolutorium.”

Następnie głos zabrali Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kinga Maciejak –
Komisja  dokonała analizy wykonania budżetu  w działach będących w zakresie działania Komisji i wydała jednogłośnie pozytywną opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca  Komisji Gospodarczej  Ewa Miara  stwierdziła, że  Komisja po zapoznaniu się  z wykonaniem budżetu i zadań gospodarczych  w działach gospodarka komunalna i mieszkaniowa i omówieniu przez Skarbnika Miasta, pozytywnie oceniła  i zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz -  na posiedzeniu Komisji sprawozdanie z wykonania budżetu z zakresu działania Komisji omówiła  Skarbnik Miasta Grażyna Soja.  Komisja otrzymała odpowiedzi na wszystkie pytania radnych i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  poinformował, że Komisja na kilku posiedzeniach zajmowała się sprawą wykonania budżetu miasta za rok 2011.  Radni otrzymali wyjaśnienia na zadawane pytania od Skarbnika Miasta Grażyny Soja.  Ostatecznie, na posiedzeniu w dniu 26 czerwca br. Komisja pozytywnie oceniła  wykonanie budżetu za rok 2011.

W dalszym ciągu procedury absolutoryjnej głos zabrała  Radna Kinga Maciejak – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.
Odczytała Uchwałę Nr II- 78/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Oddz. w Legnicy z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011.

Radni w głosowaniu:
za -  14   przeciw – 0  wstrzymało się – 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XX.107.2012  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Iwo Matecki,
który  odczytał Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2011 i  przedłożonych sprawozdaniach finansowych oraz  wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej radny Tadeusz Oleksów     zapoznał radnych z treścią Uchwały  Nr II/156/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Oddz. w Legnicy z dnia 4 czerwca 2012 r.
w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za rok 2011.

Rada w głosowaniu:
za -  14   przeciw -   0     wstrzymało się -  0 
podjęła Uchwałę Nr 0007.XX.108.2012  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za rok budżetowy 2011.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   podziękował Burmistrzowi i wszystkim służbom, które pracowały przy realizacji budżetu w roku 2011.
Burmistrz Miasta Złotoryja Ireneusz Żurawski  podziękował radnym za współpracę przy wykonywaniu budżetu oraz za wynik głosowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił  przerwę w obradach od godz. 15.05 do 15.10.
 Po wznowieniu obrad głos zabrał  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.
Przedstawiam państwu propozycję uchwały- powiedział -   w sprawie wyemitowania obligacji komunalnych. Jest to nowy instrument finansowy nie stosowany w naszej gminie. Celem jest restrukturyzacja. Proponuję 17.750  obligacji na wartość  17 750.000 zł. Warunki obsługi obligacji będą przedmiotem negocjacji z emitentem. Marża z tyt. obligacji nie może przekraczać 2 %.  Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na dalszy rozwój miasta. Szczegółowo projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.

Radny Iwo Matecki – przedstawił swoje przemyślenie na temat projektu uchwały w sprawie obligacji komunalnych. Nie będę głosował za tą uchwałą – powiedział - ponieważ uważam, że wszyscy powinniśmy ponosić konsekwencję naszych działań. Z informacji jaką przedstawił Burmistrz na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  wynika , że nasze zadłużenie wynosi 25 mln zł, podczas gdy np. w roku 2004 wynosiło 3 mln zł a w roku 2009 – 9 mln. Polityka Burmistrza była taka, żeby zrealizować jak najwięcej zadań. W obliczu  najnowszych zmian nasz budżet musi być zrównoważony. Uważam, że nie mamy prawa scedować długu na  kogoś następnego .W roku 2018 zaczniemy spłacać kwotę 2.700.000zł ale to nie będziemy już my, będzie to spuścizna na następne kadencje. Trzeba pamiętać o tym, że w czasie kiedy gmina zadłużała się to był czas największej prosperity. Trzeba również podkreślić, że mamy do spłacania  inne pożyczki. Proszę również o wyjaśnienie do czego odnosi się zapis, że obligacje może kupić
100 osób. Czy są to osoby fizyczne czy prawne?
Radny Józef Banaszek – przyłączył się do głosu przedmówcy w sprawie zapisu liczby osób mogących wykupić obligacje. Prawo nakazuje rozgraniczać osoby prawne i fizyczne. Następnie zapytał, jak będzie skutkowała sytuacja, gdy gmina nie zdoła wykupić obligacji.

Radny Leszek Antonowicz -  przypomniał, że szeroka dyskusja nad tym projektem uchwały odbyła się na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Popieram stanowisko Burmistrza. Jak do tej pory wszystkie działania podejmowane przez Burmistrza były dla nas korzystne. I nie była to na pewno sielanka. Każda złotówka wydawana była obracana kilka razy. Pamiętajmy o tym, że to co zostało zrobione dzisiaj, jutro będzie kosztowało drożej. Dorzuca nam się ciągle zadania ale bez środków finansowych. Generalnie gminy w Polsce mają się źle.  Niepodjęcie uchwały spowoduje, że będziemy się cofać.

Radny Iwo Matecki  stwierdził, że to, iż wydamy pieniądze przy restrykcyjnej polityce rządu spowoduje, że przyszły samorząd będzie miał większe problemy. Chciałbym, abyśmy pomyśleli o czasach przyszłych. Jak wpadniemy w spiralę długów to będzie ona trwać latami. W 2023 r. wg wieloletniej prognozy finansowej samorząd będzie spłacał kredyt w wysokości 3 mln zł.

Radny Józef Banaszek  zaproponował, aby w § 1 pkt 2 projektu uchwały uzupełnić zapis o jakie osoby konkretnie chodzi.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  odpowiedział, że zapis ten pochodzi z terminologii finansowej. Jest to osoba, do której kierujemy ofertę niezależnie jaką ma formę. Myślimy zbyt schematycznie. Dlatego nie można dokonać zmian w zapisie, bo taki jest wymóg zapisu uchwały dla przyszłego emitenta.
Rozumiem, że radny Matecki ma swoje stanowisko w sprawie obligacji, ale nie może mówić o katastrofalnej sytuacji.  Burmistrz nie prowadzi żadnej polityki . Burmistrz wykonuje zadania na rzecz  miasta. Nigdy ta uchwała nie będzie przyjęta przez RIO jeżeli ona nie będzie bezpieczna dla gminy.   Jak by wyglądała Złotoryja bez kredytów – trzeba się nad tym zastanowić. Zarówno moim jak i Państwa radnych obowiązkiem jest znajdywanie rozwiązań dobrych dla gminy. Sytuacja  finansowa gminy jest stabilna, nie ma żadnych zagrożeń. Nie ma takiej możliwości, żeby gminy nie było stać na wykupienie obligacji.

Radny Iwo Matecki -   nie mówię, że obligacje są złe, myślę jedynie, że zaproponowana forma nie jest dobrym rozwiązaniem. Pula budżetu  jest przecież ograniczona.

Radny Cyprian Posadowski  zapytał, ile środków z kwoty 17.750.000 zł zostanie 
przeznaczonych na spłatę długów, a ile na inwestycje.

Burmistrz Miasta  wyjaśnił, że cała kwota  zostanie przeznaczona na spłatę długów.

Radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  poinformował, że żadna złotówka  z tych 17 mln nie jest obciążona jakimkolwiek elementem mienia komunalnego. Komisja Budżetu i Finansów po 
przeanalizowaniu projektu uchwały i otrzymanych wyjaśnieniach od Burmistrza Miasta  głosami: za – 6    przeciw – 1   wstrzymało się – 3 skierowała uchwałę pod obrady rady.

Rada w głosowaniu:
za – 11      przeciw -   1   wstrzymało się -  2
podjęła Uchwałę Nr 0007.XX.109.2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski – podziękował radnym za podjęcie uchwały, która powinna być nazwana „ na rozwój miasta Złotoryja”. Jest jeszcze drugi wymiar sprawy, warto zapamiętać wynik głosowania, bo w przyszłości będziemy mogli ocenić kto miał rację.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu.
Chodzi o zadanie inwestycyjne „Mój rynek”, którego modernizacja rozpoczęła się. W wydatkach w dziale 900 zmniejszyliśmy wydatki na zieleń w mieście przeznaczając te środki na remont targowiska.
Radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  stwierdził, że projekt uchwały, po zapoznaniu się z wprowadzonymi zmianami został  zaopinio0wany pozytywnie i skierowany na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  12      przeciw – 1   wstrzymało się – 1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XX.110.2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  poinformował Radę, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja, Komisja, po uzyskaniu wyjaśnień od Skarbnika Miasta, zaopiniowała pozytywnie. Zmiany w prognozie wieloletniej są kontynuacją podjętych wcześniej uchwał.
Radni w głosowaniu:
za – 11        przeciw -    1   wstrzymało się  -   2
Podjęli Uchwałę Nr 0007.XX.111.2012  w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XIV.73.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi w dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński  wyjaśnił, że zmiana statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej następuje ze względu na zmianę przepisów prawnych.
Radny Janusz Markiewicz Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  stwierdził, że Komisja Spraw Społecznych, po uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i skierowała go pod obrady rady.
Rada w głosowaniu:
za -  14     przeciw -  0   wstrzymało się -  0 
podjęła Uchwałę Nr 0007.XX.112.2012 w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński wyjaśnił, że zmiana statutu Przychodni Rejonowej musi nastąpić w związku ze zmianą przepisów. Nowa ustawa o działalności leczniczej nakłada na nas taki obowiązek.
Za zgodą Rady – Kierownik Przychodni Rejonowej w Złotoryi Maria Filipowicz – poinformowała, że straciła swoją moc ustawa  o zakładach opieki zdrowotnej.
Nowa ustawa o działalności leczniczej wchodzi w życie z dniem 1 lipca br. i nałożyła  na nas obowiązek zmiany statutu.
Radca Prawny Barbara Szynkowska  dodała, że art. 42 ust. 4  wprowadził obowiązkowe zapisy, które muszą się znaleźć w statucie. Zmiana dotyczy np. odwoływania Rady Społecznej Przychodni.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz-  Komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały i skierowała go na sesję rady.

Radni w głosowaniu:
za – 13      przeciw -   0    wstrzymało się -   1
podjęli Uchwałę Nr 0007.XX.113.2012  w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.

Z up. Burmistrza Miasta Główny Specjalista ds. oświaty Zbigniew Wróblewski omówił projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.  Zgodnie z prawem Rada może określić pensum godzin dla niektórych nauczycieli np. pensum pedagoga. W roku 2001  pensum to ustalono  w wysokości 20 godzin tygodniowo. Okazało się, że pensum pracy bezpośredniej pedagoga szkolnego ma wynosić 35 godzin tygodniowo. Stąd projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  - uchwała była szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji. Zbigniew Wróblewski  na podstawie przepisów prawnych rozszerzył załączone do projektu uzasadnienie.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i skierowała go pod obrady rady.

Radni w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0    wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XX.114.2012  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki  określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym tygodniowym wymiarze zajęć.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi udzielił  Burmistrz Miasta  Ireneusz Żurawski.  Wyjaśnił radnemu Józefowi Banaszkowi, że budynek przy ul. Żeromskiego z uszkodzonym okienkiem gazowym jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej i nie mamy wpływu na ich decyzje co do naprawy drzwiczek.
Na prośbę  radnego Franciszka Słabego sytuacja na  cmentarzu   zostanie sprawdzona.  Nielegalne wysypiska śmieci , poruszone przez Przewodniczącego Gorzkowskiego, oczywiście zlikwidujemy. Jednak proszę o to od dłuższego czasu,aby z takimi informacjami zgłaszać się na bieżąco do Wydziału Mienia.  Sprawa byłaby już załatwiona.

AD. 6 -  SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował radnych, że najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się  w m-cu wrześniu. Następnie złożył wszystkim życzenia miłego spędzenia wakacji.

Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 16.30 Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   ogłosił sesję za zamkniętą.


                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Roman Gorzkowski

Protokolant:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XX.2012 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:11.07.2012 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:11.07.2012 12:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 35