Zarządzenie Nr 0050.131.2012
Burmistrza Miasta Złotoryja 
z dnia 16.07.2012 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXII/127/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 17.07.2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja, Burmistrz Miasta Złotoryja zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się obowiązującą od 01 stycznia 2013 r., stawkę bazową czynszu za wynajem 1 m2    powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należących do zasobu Gminy Miejskiej  Złotoryja w wysokości 3,80 złotych miesięcznie.
  2. Wysokość czynszu dla lokalu komunalnego określa się w oparciu o stawkę bazową czynszu i czynniki obniżające jego wartość użytkową wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się, obowiązującą od 01 stycznia 2013 r., stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego należącego do zasobów Gminy Miejskiej Złotoryja w wysokości 1,90 zł miesięcznie.

§ 3

Niniejsze Zarządzenie stanowi podstawę do wyliczenia i określenia stawki czynszów opłacanych przez Najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Złotoryja.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 5

Zarządcę mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Złotoryja lub inne osoby upoważnione do pobierania czynszu zobowiązuje się do wypowiedzenia najemcom dotychczasowych stawek czynszu z zachowaniem minimum 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31.12.2012 r. Ponadto o zmianie stawki czynszu należy również poinformować osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz zapisy rozdziału VI Uchwały Nr XXII/127/2008 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 17.07.2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Ireneusz Żurawski

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.131.2012 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16.07.2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:18.07.2012 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.01.2016 09:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 432