Protokół Nr 0002.XXI.2012
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 20 lipca 2012 r.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski poinformował radnych, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta, który na podstawie § 5 Regulaminu Rady Miejskiej zwrócił się o zwołanie dodatkowej sesji.

Następnie, na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym , otworzył sesję o godz. 13,30 . Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.

Radni w głosowaniu: za – 12 przeciw – 0 wstrzymało się – 0 przyjęli Protokół Nr 0002.XX.2012 z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2012 r.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

  1. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  2. Podjęcie uchwały:
    • w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XX.109.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  3. Sprawy różne.

AD. 1 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski poruszył następujące sprawy:

  1. Stanu Złotego Szlaku Rowerowego i ścieżek rowerowych. Problem był poruszany wielokrotnie. Złoty Szlak Rowerowy jest w złym stanie, zniszczone zostały znaki pionowe oraz podłoże. To samo dotyczy ścieżek rowerowych. Apeluję do Pana Burmistrza o znalezienie środków na naprawę Złotego Szlaku Rowerowego bo wiem, że ze względu na ograniczone środki, ścieżki rowerowe nie będą remontowane.
  2. Basen w Złotoryi powstał w XIX wieku, a po wojnie został uruchomiony w 1948 r. W tej chwili ma wartość historyczną. Obecnie jest zamknięty i nie wiem czy będzie otwarty. Pytają o to mieszkańcy miasta. Czy są szanse na to aby basen ruszył, czy już jest zamknięty na zawsze?

Radna Wiesława Żak:

  1. Mieszkańcy ul. Legnickiej zwrócili uwagę i proszą o zwrócenie się do Zarządu Dróg i Kolei aby sprzątali po przycinaniu żywopłotu i koszeniu trawy. Robią to bardzo niestarannie.
  2. Mieszkańcy ul. Legnickiej proszą o pasy przejścia dla pieszych na wysokości budynku Legnicka nr 24.

AD.2 – PODJĘCIE UCHWAŁY.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski przechodząc do realizacji pkt 2 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały o obligacjach komunalnych poprosił o zabranie głosu Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski poinformował, że wystąpił z wnioskiem o zwołanie dodatkowej sesji w związku z potrzebą zmiany uchwały w sprawie obligacji komunalnych. Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę, że należy rozszerzyć możliwość obliczania odsetek obligacji do ½ roku. Tak więc zmiana uchwały związana jest z doprecyzowaniem § 2 uchwały, tj. dopisuje się spłaty kredytów i pożyczek. W § 5 ust. 1 i 2 wprowadzono możliwość naliczania odsetek w oparciu o WIBOR – 6 m-cy. Uelastyczniono możliwość składania ofert przez Burmistrza w oparciu o WIBOR 3 – miesięczny i 6 m-czny.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek przekazał, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji. Wyjaśnień udzielała Skarbnik Miasta Grażyna Soja.
Komisja Budżetu i Finansów głosami za – 5 przeciw - 1 wstrzymało się – 2 radnych skierowała projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej.

Rada w głosowaniu:
za - 8 przeciw - 1 wstrzymało się - 3 podjęła Uchwałę Nr 0007.XXI.115.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XX.109.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu”.

AD. 3 – SPRAWY RÓŻNE.
Radna Ewa Miara zwróciła się do radnych, aby diety za sesję radni przekazali na konto „Pomocy dla powodzian”. Jak wiadomo część domów w Wojcieszowie i Świerzawie zostało zniszczone. ZHP robi zbiórkę odzieży i żywności. Ponadto 10 dzieci zabieram na obóz bezpłatnie. Na 5 dzieci otrzymałam pieniądze, natomiast na 5 nie. Apeluję więc do radnych o przekazanie diety.

Przewodniczący Roman Gorzkowski poinformował, że pojawiła się propozycja aby na ten sam cel przeznaczyć diety za posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20 lipca br.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski odpowiedział na zgłoszone w pkt 1 zapytania.
Złoty Szlak Rowerowy nie będzie naprawiany ze względu na brak środków. Szlak różni się od ścieżek rowerowych tylko nawierzchnią, ścieżki mają nawierzchnię asfaltową.

Basen nie będzie otwarty. Praktyka pokazała, że kiedy jest otwarty basen i zalew basen nie przynosi żadnych dochodów. Kiedy jest pogoda zalew jest pełny a na basenie są jednostki. Za wejście na zalew nie pobiera się pieniędzy natomiast basen jest płatny.

Ul. Legnicka jest drogą wojewódzką i nie można na niej robić co kilka metrów przejść dla pieszych. Prowadzone były badania przepustowości ulicy i analiza wykazała, że ilość przejść jest wystarczająca. W sprawie sprzątania po przecince żywopłotów i koszeniu trawy zwrócimy uwagę do Woj. Zarządu Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Na pytanie Przewodniczącego Romana Gorzkowskiego - czy jeżeli chodzi o basen na pierwszym miejscu stawiamy brak środków na remont czy nieopłacalność ? - Burmistrz Miasta odpowiedział, że on nie mówi nic o braku środków. Zalew jest bezpłatny a basen płatny.

Radny Iwo Matecki - zapytał, jak wygląda sprawa czystości wody na zalewie.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że woda w zalewie jest badana co dwa tygodnie. Po powodzi SANEPID był natychmiast. Nie ma takiej możliwości, aby woda była niezdatna do kąpieli.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 13.55 Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski podziękował za przybycie i ogłosił sesję za zamkniętą.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Gorzkowski

Protokółowała:
Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXI.2012 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, która odbyła się w dniu 20 lipca 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:24.07.2012 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:24.07.2012 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 91