Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) miasto Złotoryja może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków miasta Złotoryi takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

 • wnioskowana dotacja od miasta Złotoryi w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
 • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
 • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciagłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
 • projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.
  Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz musi zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego(albo wydruk tej informacji, którą bezplatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości), innego rejestru lub ewidencji,
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania w ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Złotoryi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • tablicy ogłoszeń,
 • stronie internetowej,
 • Biuletynie Informacji Publicznej.

Po tym czasie niezwłocznie podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:02.08.2012 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Majewska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:24.10.2012 10:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 165