Uchwała Nr XXX/ 195 / 20005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 2 marca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 5.000 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

14.000,-

75095

Pozostała działalność

14.000,-

0450

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

14.000,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych             i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

19.000,-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

14.000,-

0450

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

14.000,-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

5.000,-

0480

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

5.000,-

852

Pomoc społeczna

26.000,-

26.000,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

26.000,-

0830

wpływy z usług

26.000,-

85295

Pozostała działalność

26.000,-

0830

wpływy z usług

26.000,-

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.000 zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

154.000,-

60004

Lokalny transport zbiorowy

20.000,-

(dopłata do różnicy cen biletów między ceną biletu normalnego a ulgowego dla MPK w Legnicy zgodnie z porozumieniem)

20.000,-

60016

Drogi publiczne gminne

134.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(budowa drogi dojazdowej do LSSE )              130.000,-

- wykonanie łącznika ul. Górna, Asnyka           4.000,-

134.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

13.000,-

70095

Pozostała działalność

13.000,-

wydatki inwestycyjne

(wykonanie dokumentacji ul. Szkolna 8)

13.000,-

801

Oświata i wychowanie

16.000,-

80101

Szkoły podstawowe

12.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-          zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 (dokumentacja)

12.000,-

80104

Przedszkola

4.000,-

wydatki bieżące

(dokumentacja na modernizację budynku przedszkola      Nr 2)

4.000,-

851

Ochrona zdrowia

5.000,-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.000,-

profilaktyka i zapobieganie (zorganizowane formy pomocy psychospołecznej dla dzieci w okresie ferii i wakacji)

5.000,-

926

Kultura fizyczna i sport

480.909,-

297.909,-

92695

Pozostała działalność

480.909,-

297.909,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- zadanie pt. Modernizacja Międzyszkolnego Stadionu Sportowego „Górnik” w Złotoryi realizowanego w ramach Planu Rozwoju Lokalnego współfinansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

- zadanie pt. Modernizacja Międzyszkolnego Stadionu Sportowego „Górnik” w Złotoryi realizowanego przy współfinansowaniu ze środków INTERREG III A

480.909,-

297.909,-

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXX/195/20005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.03.2005 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 65