Uchwała Nr XXX/ 196 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 2 marca 2005 r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych utworzonych przez Gminę Miejską Złotoryja oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W niżej wymienionych jednostkach budżetowych kierownicy tych jednostek mogą utworzyć odrębny rachunek bankowy do gromadzenia dochodów własnych jednostki:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi
 3. Gimnazjum nr 1 w Złotoryi
 4. Gimnazjum nr 2 w Złotoryi
 5. Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
 7. Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

§ 2.

1. Jednostki budżetowe wymienione w § 1pkt 1-5 mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskane:

 1. z tytułu odpłatności rodziców za prowadzoną działalność w zakresie żywienia dzieci;
 2. z tytułu odpłatności przez instytucje za prowadzoną działalność w zakresie żywienia dzieci;
 3. z tytułu odpłatności pracowników za prowadzenie działalności w zakresie żywienia;
 4. za wydawanie duplikatów świadectw;
 5. z wpływu z tytułu naliczonych odsetek bankowych z rachunku dochodów własnych;
 6. z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej.

2. Jednostki budżetowe wymienione w § 1 ust. 6-7 mogą gromadzić na rachunku dochodów własne dochody uzyskane :

 1. z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej;
 2. z działalności promocyjno-rekreacyjnej;
 3. z organizacji wystaw, konferencji, imprez i innych spotkań;
 4. z działalności szkoleniowo – informacyjnej;
 5. z opłat za konsultacje, porady;
 6. z wpływu z tytułu naliczonych odsetek bankowych z rachunku dochodów własnych.

§ 3.

Dochody zgromadzone na rachunku dochodów własnych wraz z odsetkami jednostek budżetowych wymienionych w § 1 są przeznaczone na:

 1. sfinansowanie prowadzonej działalności w zakresie żywienia;
 2. napraw i usuwania usterek sprzętu szkolnego;
 3. dokonywania remontów placówek oświatowych;
 4. zakup pomocy dydaktycznych;
 5. zakup wyposażenia;
 6. pokrycie kosztów delegacji służbowych związanych z gromadzeniem dochodów własnych;
 7. pokrycie kosztów szkoleń i kursów związanych z gromadzeniem dochodów własnych;
 8. sfinansowanie innych wydatków związanych z prowadzeniem placówki.


§ 4.

Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego przechodzi na rok następny i nie podlega zwrotowi do budżetu.

§ 5.

Obsługę ekonomiczną i administracyjną dochodów własnych zapewnia kierownik jednostki budżetowej w ramach posiadanych środków finansowych i etatów.

§ 6.

Kierownik jednostki budżetowej upoważniony jest do otwarcia rachunku bankowego dla dochodów własnych, o których mowa w § 1.

§ 7.

Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XX/180/2000 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2000 r.   w sprawie utworzenia środków specjalnych.


§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXX/196/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 marca 2005 r.w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych utworzonych przez Gminę Miejską Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.03.2005 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 60