Protokół Nr 0002.XXIII.2012
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 25 października 2012 r.

       Działając na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym,  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski,  o godz. 13.30 otworzył sesję Rady Miejskiej w Złotoryi. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przywitał przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Damiana Klickiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztofa Frankowskiego , lokalne media i pozostałych obecnych na sesji.

Radni w głosowaniu: za -  14     przeciw -  0  wstrzymało się – 1   przyjęli Protokół Nr 0002.XXII.2012  z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski poinformował Radę, że Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Radni w głosowaniu: za – 15   przeciw – 0 wstrzymało się -  0  wyrazili na to zgodę. Projekt uchwały otrzymał numer roboczy 4.8.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad, który 
przedstawia się następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Aktualna sytuacja i prognozy gospodarcze miasta /RPK,LSSE, handel, bezrobocie, PUP/. 
4 .Podjęcie pakietu uchwał:
4.1  – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 rok,
4.2. - w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
4.3. - w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku,
4.4. – w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportu,
4.5. - w sprawie stawek dziennych, terminów płatności oraz zasad poboru opłaty targowej, wyboru i wynagradzania inkasenta,
4.6. - w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Złotoryi,
4.7. - w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja do ustalenia wysokości opłat i cen obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Złotoryi,
4.8. - w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia  w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o  stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY  SESJAMI.

Informację o pracy między sesjami Rady Miejskiej przedłożył Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski, który poinformował, że:
1/ Uzyskano dofinansowanie dla zadania pn. „Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi – jako elektronicznego systemu służącego bezpieczeństwu turystów w Złotoryi”,
2/ Rozstrzygnięto przetarg w części dotyczącej SP nr 1 na zadanie „Indywidualizacja  procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi”,
3/ Kontynuowano prace budowlane przy targowisku miejskim oraz w parku przy ul. Maluchów,
4/Kontynuowano prace przy ul.Wojska Polskiego i ul. Chojnowskiej w ciągu  drogi wojewódzkiej nr 328 wraz przebudową i  remontem istniejących chodników,
5/ W ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój” złożono do  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wniosek na zadanie pt.” Przebudowa ulicy Leszczyńskiej w Złotoryi wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,
6/ Przydzielono lokale mieszkalne: dla osób oczekujących z listy wyremontowany lokal w Rynku 9/4 oraz 2 lokale zamienne /Cmentarna 3/1, Solna 19/4/,
7/ W ramach robót publicznych wykonano ciąg pieszo-jezdny z ul. Broniewskiego do ul. Brzozowej/ za kościołem/, oraz nawierzchnię szutrową ul. Małopolskiej,
8/ Na bieżąco realizowane jest oznakowanie poziome i pionowe dróg,
9/ Zlecono modernizację dachu przy ul. Szkolnej 7 i wykonanie remontu dachu na ul. Łąkowej 17,
10/Zlecono wykonanie dokumentacji na remont ganku przy ul. Grunwaldzkiej nr 27,
11/ Zakończono i rozliczono  konkurs ofert – sport dzieci i młodzieży,
12/ Miasto było współorganizatorem imprezy „Dzień Seniora” , IV Turnieju Ju Jitsu dzieci i młodzieży  oraz Turnieju Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Miasta,
13/ Miasto było organizatorem Dnia Edukacji Narodowej.

AD. 2 – WNIOSKI,  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek  zadał następujące pytania:    
1/ Od dłuższego czasu   wśród radnych dyskutowana jest sprawa konieczności budowy obwodnicy. Czy coś wiadomo jest w tej sprawie?
2/ Czy Urząd występował do Poczty w sprawie znikających skrzynek pocztowych w mieście ?
3/ Na jednej z poprzednich sesji mówiłem o zniszczonej skrzynce gazowej na budynku róg pl. Niepodległości  i ul. Żeromskiego. Metalowe drzwiczki od skrzynki są odchylone i stwarzają niebezpieczeństwo  dla przechodzących tamtędy dzieci.
4/  Kiedy przystąpimy do dyskusji na  temat ustawy śmieciowej?
5/  Czy kosztu remontu ul. Leszczyńskiej 2 mln 600 tys. zł  nie można podzielić na etapy? Np. najpierw wykonać część podziemna a potem nawierzchnię?

Radny Waldemar Wilczyński poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące
sprawy:
1/ Jakie są plany miasta w stosunku do nieużytkowanego budynku przy ulicy Staszica 1?
2/ Co będzie z budynkiem przy ul. Staszica nr 24?
3/ Co będzie z lokalem gastronomicznym po restauracji „Vena”, bo stoi pusty?
4/ Zgłaszam potrzebę uporządkowania skarpy przy garażach na ul. Sikorskiego. Teren ten w roku bieżącym nie został wykarczowany, jest zarośnięty, a rozrastające się korzenie drzew rozsadzają  garaże.
5/ Kiedy miasto przystąpi do naprawy zapadniętego chodnika przy pl. Lotników i Sikorskiego. Zapadnięty chodnik stwarza niebezpieczeństwo.
6/ Przy ul. Stromej w kierunku zjazdu do dawnych zakładów Obuwia zapadło się korytko z kratką ściekową. Kiedy będzie naprawione?
7/ Na pl. Niepodległości zlikwidowana została budka telefoniczna. Czy druga budka też zostanie zlikwidowana?

Radna Wiesława Żak  poruszyła  następujące sprawy zgłoszone przez mieszkańców miasta:
1/ Handlujący na rynku pytają czy plac targowy po remoncie będzie ogrodzony.
2/ Mieszkańcy proszą o postawienie wiaty przystankowej  koło ZOKiR dla czekających na autobusy.
3/ Na terenie miasta WPEC rozpoczyna prace ciepłownicze i mieszkańcy nie wiedzą kiedy dana firma wejdzie na roboty i gdzie?
4/ Proponuję  ściągnięcie zepsutych progów spowalniających w mieście.
5/ Osoby starsze nie godzą się z terminem zamknięcia drogi na cmentarz dla samochodów już od 29 października br.

Radny Franciszek Słaby  zapytał, kto odpowiada za koordynację  służb ratowniczych w mieście. Koło  cmentarza kobieta złamała nogę. Wzywana karetka nie mogła przyjechać, bo była prowadzona akcja ratownicza w Sądzie. Trzeba było czekać ok. 2 godzin. Pracownicy Zakładu Pogrzebowego  sami zorganizowali wyjazd tej Pani do szpitala w Legnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zadał następujące pytania:
1/ Czy przewidziany został nadzór archeologiczny na terenach, na których kopie WPEC?
2/ Kto decyduje o zawartości merytorycznej naszego tygodnika samorządowego „Gazeta Złotoryjska”, kto zezwala na pojawianie się nowych rubryk, artykułów itp. ?

AD. 3 – AKTUALNA SYTUACJA I PROGNOZY GOSPODARCZE MIASTA / RPK, LSSE, HANDEL, BEZROBOCIE, PUP/.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  nawiązując do głównego tematu sesji stwierdził, że jest to sprawa szalenie ważna. Stan naszego przemysłu i handlu wpływa na kondycję finansową miasta, na miejsca pracy, na podatki, na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Następnie oddał głos radnej Ewie Miarze – Przewodniczącej Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara  powiedziała, że sytuacja gospodarcza miasta była głównym tematem posiedzenia Komisji. Zaproszenia otrzymali i złożyli informacje : Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miejski, Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Cech Rzemiosł Różnych, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Sieper Sp. z o.o., PGP „Bazalt” Spółka Akcyjna
w Wilkowie, Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych. W trakcie posiedzenia głos zabierali: Łukasz Maciejewski z LSSE,  Damian Klicki z RPK Sp. z o.o. w Złotoryi,  Burmistrz Miasta  Ireneusz Żurawski oraz Krzysztof Frankowski z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Frankowski   stwierdził, że przedstawione na posiedzeniu Komisji materiały  mówiły o sytuacji ogólnej. Stąd chciałby przekazać Radzie informacje, których w sprawozdaniu nie ma. Nie wiemy na przykład do tej pory jakimi środkami będziemy dysponowali w roku przyszłym a algorytm jest nam potrzebny do planowania budżetu.  Ostatnio otrzymaliśmy pismo o środkach do wydatkowania do końca roku na staże. Podpisanie umów na staże nie jest takie proste z tego względu, że część umów przejdzie na rok 2013. Mamy nadzieję, że  na podjęte ryzyko otrzymamy  w roku przyszłym pieniądze. Ciekawostką jest sprawa zatrudniania Polaków w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.  Nabór nie przyniósł spodziewanych rezultatów.
W ostateczności wyjechało 16 osób, z których kilka podjęło pracę.  Większość wracających tłumaczyła się nieznajomością języka. Musieliśmy zmienić programy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Na naszym terenie nie rezygnuje z prowadzenia działalności 87% osób, co jest bardzo pocieszające. Jeżeli chodzi o staże, to na szczeblu rządowym prowadzone są  prace nad ich realizacją. W nowym systemie pracodawca będzie dopłacał do wynagrodzenia stażysty.
Następnie na pytanie  radnego Bogdana Łosia  - czy wiadomo od kiedy  pracodawcy będą dopłacali do staży ?  - odpowiedział, że nie , bo jest to jeszcze projekt studyjny, dyskusja ogólna.
Następnie Dyrektor Krzysztof  Frankowski  odpowiedział na następujące pytania radnych:
radnego Józefa Banaszka -   czy ilość bezrobotnych wzrasta czy maleje ? – są spadki sezonowe, ale gwałtownych wzrostów nie przewidujemy. Gdyby była inna metoda opłacania składek ZUS, to liczba bezrobotnych spadała by gwałtownie,
radnego Iwo Mateckiego -   czy łatwiej jest uzyskać stażystę, gdy gwarantuje się jego zatrudnienie.Są przypadki, że takiego stażystę zwalnia się po miesiącu ? –  PUP nie ma możliwości wpływu na takie firmy. Staże są nadużywane, dlatego jest propozycja połączenia finansowania.
Ponadto radny Iwo Matecki zapytał -  jaki jest % odrzucenia wniosków o staże?- odp: zależy, kto taki wniosek składa. Około 600 wniosków zostało zrealizowanych odrzucamy od 20 – 30 % wniosków.

Radny Józef Banaszek   stwierdził, że dostrzega się, iż społeczeństwo zostało zepsute zasiłkami na początku. To spowodowało, że ludzie świadomie stali się bezrobotnymi.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zauważył, że obumiera  forma zatrudnienia w ramach robót publicznych. Miasto Złotoryja nie organizuje tych robót.
Radna Wiesława Żak  zapytała,  jaki status w PUP będzie miała osoba skierowana na prace  społeczno - użyteczne .

Dyrektor Krzysztof Frankowski  odpowiedział, że w mieście  organizowane są prace interwencyjne., natomiast osoba skierowana do prac społeczno – użytecznych nie będzie  miała statusu bezrobotnego. Po zakończeniu pracy PUP, nie może zaproponować im pracy .Ludzie ci idą na zasiłek socjalny w MOPS-ie.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  podziękował Dyrektorowi PUP  za dotychczasową, korzystną dla miasta współpracę. W ramach prac interwencyjnych wykonywanych jest wiele ciekawych  zadań.  Słuchałem  Pana wypowiedzi – powiedział -  o organizacji prac, które mają doprowadzić do zatrudnienia. Przykładem wyjazdy do pracy zagranicę. Czy potrafi Pan scharakteryzować bezrobotnego, poszukującego pracy?  Uważam, że bezrobocie oficjalne a faktyczne to duży rozdźwięk. Gdyby nie opłacane przez PUP składki ZUS – to liczba bezrobotnych  byłaby o 50% mniejsza.

Dyrektor Krzysztof Frankowski   stwierdził, że przeciętny bezrobotny to osoba w wieku 30 – 40 lat z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.  Firma  „Ramutad”  z Gdańska przeprowadziła eksperyment z osobami bezrobotnymi. Po pół roku zrezygnowała, bo nie było żadnej motywacji do podjęcia pracy wśród bezrobotnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski zapytał, czy malejąca liczba mieszkańców miasta ma wpływ na bezrobocie. W grudniu br. liczba mieszkańców miasta prawdopodobnie jednak  nie spadnie poniżej 16 tys.

Dyrektor Krzysztof Frankowski  odpowiedział, że ma znaczenie, bowiem stosowany algorytm 3,8 widać w małym społeczeństwie. Inne ma znaczenie zwolnienie 300 0sb w mieście 80-cio tysięcznym niż w naszym. 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej  podsumowała  omawiane na posiedzeniu Komisji  informacje odnośnie zatrudnienia w poszczególnych zakładach.
Firma Sieper sp. z o.o. zamierza zatrudnić w roku przyszłym dodatkowo 20 osób. W pozostałych zakładach jest stagnacja albo  jak w KOSD Wilków planowane są zwolnienia. W  LSSE   powstawanie nowych zakładów  pracy uzależnione jest od  możliwości komunikacyjnych, brak obwodnicy wstrzymuje inwestycje. Ponadto  w czasie posiedzenia Komisji padły następujące pytania:
1. Czy budowa w Złotoryi następnego dyskontu nie spowoduje upadku sklepów rodzinnych,
2. Czy przy realizacji kolejnych inwestycji w mieście zatrudniani są mieszkańcy Złotoryi.
Burmistrz Miasta  wyjaśnił, że  na realizację każdej inwestycji  odbywa się przetarg i pracowników zatrudnia firma wykonawcy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  - przypomniał, że podczas  posiedzenia Komisji Gospodarczej  padła wypowiedź odnośnie obwodnicy. Osobiście – powiedział – nie  przeceniałbym roli jaką odgrywają  protesty okolicznych mieszkańców.  Dla  powodzenia inwestycji chyba ważniejszym może okazać się brak środków wynikających z kryzysu.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  nie zgodził się z teorią wygłoszoną przez  Przewodniczącego. Proponuję zaprosić Panią Dyrektor z Biura Projektów,
która wyjaśni sytuację – powiedział. Protest wydłuża procedurę projektowania o kilka lat. Ona jest na etapie uzgodnień. Przez ten czas  straciliśmy na strefie 3 inwestorów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił 10 minutową  przerwę w obradach.

O godz. 15.10 obrady zostały wznowione.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja omówiła  zapisy uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. Zmniejszone zostały dochody o kwotę 1.986.000 zł ze względu na rozliczenie w roku przyszłym  programów operacyjnych  ze  środków  unijnych.  Zmniejszeniu ulegają także wydatki.
Radny Józef Banaszek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  - projekt był dyskutowany na posiedzeniu Komisji i głosami za- 6 , 2 -wstrzymujące  został skierowany na sesję Rady.
Radni w głosowaniu : 
 za – 13     przeciw – 1      wstrzymało się -  1
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXIII.121.2012  w sprawie zmian w budżecie  Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 rok.

             Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia  w roku 2012 kredytu  długoterminowego na wyprzedzające finansowanie kosztów operacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 głos zabrała Skarbnik Miasta Grażyna Soja.
Poinformowała, że podjęcie uchwały spowodowane jest koniecznością sfinansowania zadań wspólnych ze środków Unii Europejskiej.
Są to  zadania: budowa targowiska miejskiego oraz parku  przy ul. Maluchów.
Zadania te będą wykonane w bieżącym roku i w roku bieżącym zapłacone,
natomiast rozliczenie będzie w roku przyszłym i dotacje unijne wpłyną w roku 2013.  Kredyt  bierzemy do 30 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek   stwierdził, że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji. Radni otrzymali wyjaśnienie skąd bierze się potrzeba  zaciągnięcia kredytu.  Wymienione inwestycje mają być zakończone do końca br., a środki zewnętrzne spłyną w roku przyszłym. 
Na Komisji radni głosami: za -  6    wstrzymało się -   2   przeciw – 0  podjęli decyzję o skierowaniu projektu uchwały na sesję.


Rada w głosowaniu:
za – 12     przeciw -  0   wstrzymało się  -  3
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.122.2012  w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 
kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Skarbnik Miasta Grażyna Soja przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości , poinformowała, że  wysokość stawek podatku jest wypośrodkowana.  Nie są to stawki maksymalne jakie można by było wprowadzić.

Po przeczytaniu projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Miejskiej -  radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  powiedział, że Komisja przedyskutowała projekt uchwały. Otrzymała odpowiedź na wszystkie swoje pytania i głosami za – 6     przeciw – 2 skierowała go na sesję.

Radni w głosowaniu:
za -  11    przeciw -   3   wstrzymało się – 1
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXIII.123.2012  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie  wysokości stawek od środków transportu został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.  Zaproponowane w uchwale stawki nie są maksymalne. Ustalone są stosownie do tonażu i ilości osi samochodów.
Następnie na pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej – czy podwyżki stawek
powodują zwiększenie czy zmniejszenie wpływów do budżetu ?  odpowiedziała, że dochody wynoszą ok. 270 tys. rocznie. Nie przewiduje się  zmniejszenia wpływów do budżetu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Józef Banaszek  poinformował, że Komisja otrzymała szczegółowe wyjaśnienia odnośnie opłaty za środki transportowe. Na przestrzeni lat stawki podnoszone są relatywnie, ale nie jest to wskaźnik dużej podwyżki opłat. Komisja głosami : za – 6     przeciw – 1 wstrzymało się – 1 skierowała projekt uchwały na sesję.

Rada w głosowaniu:
za-  11      przeciw -   1   wstrzymało się   -   3
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.124.2012 w sprawie określenia wysokości 
podatku  od środków transportu.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  omówił przedstawiony na Komisji Gospodarczej projekt uchwały o opłacie targowej. Nowa opłata ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Opłaty są na poziomie nieznacznie wyższym od dotychczas  obowiązujących przy zaproponowaniu handlującym właściwych warunków  sprzedaży. Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z usług targowiska. Zależy nam na tym, aby na targowisku sprzedawane były płody rolne. Na niezmienionym poziomie ustalone zostało wynagrodzenie inkasenta. Następnie na pytanie  radnej Kingi Maciejak -  w uchwale jest informacja o wysokości stawki  za zajęcie 1 pawilonu, jaka to jest powierzchnia?  - odpowiedział, że pawilon ma 9 m2.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Ewa Miara i Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  przedstawili wyniki głosowania,  na podstawie których projekt uchwały został skierowany na sesję. Są to: na Komisji Gospodarczej za- 7 , 3 wstrzymujące ,  przeciwnych nie było, natomiast na Komisji Budżetu i Finansów 6 radnych było za , 2 wstrzymało się od głosu, przeciw nie było.

Radni w głosowaniu:
za – 12       przeciw  -    1   wstrzymało się -     2
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXIII.125.2012  w sprawie stawek dziennych, terminów płatności oraz zasad poboru opłaty targowej, wyboru i wynagradzania inkasenta.

Przed przystąpieniem do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Złotoryi Burmistrz Miasta  Ireneusz Żurawski  poinformował, że  omówił projekt na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Regulamin będzie obowiązywał na naszym cmentarzu.  Zawiera zapisy ogólnie obowiązujące; istotnych zapisów, które mogłyby budzić wątpliwości, nie ma.
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara  stwierdziła, że projekt uchwały na posiedzeniu Komisji  miał 7 zwolenników,  3 radnych wstrzymało się od głosu.
Rada w głosowaniu:
za -   15    przeciw -  0    wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.126.2012 w sprawie uchwalenia  Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Złotoryi.

Na pytanie radnego Iwo Mateckiego -  czy Burmistrz Miasta zawsze  ustalał stawki  opłat obowiązujące na cmentarzu ? -  Burmistrz odpowiedział, że tak.
Następnie  wyjaśnił na pytania radnego Józefa Banaszka i Radnej Kingi Maciejak, że  nowe ceny obowiązywać będą od 1 stycznia 2013 r.  Opłaty za miejsce pochówku będą jednorazowe, nie będzie rat.
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara   poinformowała, że Komisja  
po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza odnośnie projektu uchwały w sprawie 
wysokości opłat i cen obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym – głosami za- 9, 1- wstrzymujący, skierowała projekt pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 13     przeciw -  1     wstrzymał się -   1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.127.2012 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja do ustalania wysokości opłat i cen obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Złotoryi.

Przed przystąpieniem do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie  poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Inowrocławiu w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach głos zabrał  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.
Spór, który toczą samorządy z ustawodawcą – powiedział -  dotyczy zapisu w ustawie  nakazującego przeprowadzenie przetargu. Uważamy, że ten zapis  jest niezgodny z przepisami prawa  o zamówieniach publicznych i prawem unijnym.
Wynika to z tego, że większość  samorządów  ma swoje spółki komunalne do wywozu nieczystości. Natomiast przepisy ustawy nakładają od 1.07.2013  obowiązek  organizowania przetargu na te usługi. Ponieważ inne środki  odwoławcze nie przyniosły rezultatów, Prezydent Inowrocławia postanowił ustawę zaskarżyć. Poparcie przez gminy może przyspieszyć rozpatrzenie tej sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Jest to słuszna droga rozstrzygnięcia sporu między  rządem a gminami.

Radny Leszek Antonowicz stwierdził, że z satysfakcją  przyjął ten projekt uchwały. Uważam, że najwyższy czas aby samorządy broniły się  przed arogancją władz centralnych. Mam nadzieję, że samorządy będą częściej stosowały takie akcje.
Mam nadzieję, że skarga będzie skuteczna – powiedział  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski.
Radny Iwo Matecki  potwierdził, że zgadza się z rozwiązaniem, aby gmina  sama mogła decydować o wydawaniu pieniędzy.
Radca Prawny Barbara Szynkowska  wyjaśniła, że w projekcie uchwały chodzi o zmianę zapisu dotyczącego organizacji przetargu. Zgodnie z ustawą jest to zadanie własne gminy.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski poinformował, że od 1 lipca 2013 r. usuwanie odpadów z terenu gminy będzie zadaniem własnym gminy. Już od 18 września br. wozimy śmieci do Legnicy, bo na zintegrowane składowisko odpadów  zostaliśmy przydzieleni przez województwo. Skutki są takie, że do Pielgrzymki było 16 km natomiast do Legnicy 65 km, co podraża koszty. Jeżeli chodzi o skład odpadów - są nałożone wskaźniki. Jeżeli nie przekonamy mieszkańców do relatywnej zbiórki odpadów, to zapłacimy karę, co przełoży się na cenę wywozu. Rada będzie musiała często podejmować uchwałę o cenach wywozu nieczystości, przy czym wszystkie koszty obciążą mieszkańców.
Docelowo w 2020 r. ilość odpadów nie może przekroczyć 35% masy odpadów wywiezionych w 1995 r. Przetarg spowoduje likwidację spółek komunalnych, co oznacza, ze  każdy koszt związany z gospodarką mieszkaniami ponoszą mieszkańcy.
Na pytanie  radnej Ewy Miary -  kto będzie ponosił koszty za tych, którzy nie płacą -  Burmistrz Miasta  odpowiedział, że  ci, którzy płacą. Ma to w sposób administracyjny zmusić mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów. Brak takiej zbiórki to wyższa opłata.

Radny Waldemar Wilczyński  zapytał, czy jeżeli Rada podejmie taką uchwałę  o poparciu czyjejś inicjatywy to jej wykonanie  powierza się Burmistrzowi Miasta
 - Burmistrz odpowiedział, że tak.

Rada w głosowaniu:
za – 15     przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.128.2012  w sprawie wyrażenia poparcia  dla Uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

AD. 5 -  ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na zapytania   udzielił  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski:

1/ w sprawie znikających skrzynek pocztowych   wystąpimy z zapytaniem do Poczty,
2/ zniszczona skrzynka gazowa – jej naprawa jest sprawą Wspólnoty Mieszkaniowej,
3/remont ul. Leszczyńskiej – zadanie to w roku ubiegłym kosztowało 3mln 200 tys. zł. Wyłączyliśmy część prac i obecnie kosztuje 2 mln 600 tys. zł.  Jeżeli chodzi o wykonywanie go w częściach jest to niemożliwe, ponieważ na taką formę nie dostaniemy dofinansowania,
4/ jeżeli chodzi o budynek na ul. Staszica 1 nie mamy ustalonych planów co do jego  dalszych losów, na budynek Staszica 24 były już 3 przetargi,
5/ lokal po restauracji „Vena” będzie wystawiony na sprzedaż,
6/ skarpa przy ul. Sikorskiego będzie uporządkowana, dziura w chodniku zostanie zlikwidowana w miarę posiadanych środków,
7/ kratka ściekowa przy ul. Stromej będzie naprawiona przez firmę budującą  dyskont „Netto”,
8/ nie potrafię powiedzieć dlaczego zabrano budkę telefoniczna,
9/ targowisko nie będzie ogrodzone,
10/ wiaty przystankowej dla oczekujących na autobusy koło ZOKiR nie będzie,
11/ WPEC modernizuje całą sieć ciepłowniczą na terenie miasta. Mieszkańcy muszą ustalać terminy wykonywania wykopów z wykonawcą,
12/ progi spowalniające, pomimo, że niektóre są niepełne, pełnią swoją funkcję,
13/ zamknięcie wjazdu na ul. Cmentarną od 29 października – przecież robimy to nie pierwszy raz,
14/ nie potrafię odpowiedzieć, kto koordynował pracę służb ratunkowych w czasie podłożenia bomby w Sądzie,
15/ nie wiem, czy wykonawca  sieci ciepłowniczej  zapewnił nadzór archeologiczny,
16/ jeżeli chodzi o Gazetę Złotoryjską to mamy wolne media. Redaktorzy gazety przygotowują materiał. Pan Zbigniew Gruszczyński jest odpowiedzialny za wydanie gazety. Nad gazetą pracują redaktorzy, nie ma cenzury.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski zapytał, czy to znaczy, że jeżeli zwrócimy się do redaktorów to oni będą podejmować decyzje.
Burmistrz odpowiedział, że  interpretacja odpowiedzi zależy od Przewodniczącego.

AD. 6  - SPRAWY  RÓŻNE.

Radna Lilia Wolańska  zapytała, czy w chwili obecnej można się dowiedzieć o miejscach gdzie można wywieść  sprzęt AGD i RTV.
Burmistrz Miasta  Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że miasto organizuje zbiórkę tych odpadów nieodpłatnie 4 razy w roku. W sytuacjach nagłych proszę zwracać się do RPK – za zapłatą.  Od przyszłego roku w mieście będzie stały punkt  selektywnej zbiórki odpadów.
Radna Lilia Wolańska  poprosiła o informację na temat zbiórki niezużytych leków. Czy jest zainteresowanie tą zbiórką?
Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński  potwierdził, że jest zainteresowanie tą formą zbiórki niezużytych leków . Wspólnie z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej  widzieliśmy opróżnianie  kontenera.

Radna Kinga Maciejak   poinformowała, że  Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi włączyła się do akcji „Stań po zielonej stronie mocy”, polegającej na zbiórce
baterii i innych akcesoriów elektronicznych. Odbiorem odpadów   zajmuje się firma SindPoland. Jako placówka  w tej chwili jesteśmy na 5 miejscu, w powiecie na 1 miejscu.

Radna Wiesława Żak   zwróciła się z prośbą aby, na tablicy informacyjnej przed cmentarzem umieścić znaki : zakaz palenia oraz zakaz wprowadzania zwierząt.
W miejscu takim jak cmentarz,  chodzenie z papierosem albo biegające wśród pomników pieski  to widok oburzający.

Radny Waldemar Wilczyński  zapytał o zbiórkę odpadów elektronicznych prowadzoną przy targowisku miejskim.
Zbiórka była prowadzona na zlecenie Urzędu Miejskiego – odpowiedział Burmistrz Miasta.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 16.40  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXIII.2012 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:14.11.2012 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:14.11.2012 13:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 37