O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 tys. euro

Gmina Miejska Złotoryja - Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „WYPOSAŻENIE SIŁOWNI W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZŁOTORYI”.

1. Zamawiający: Gmina Miejska Złotoryja - Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Wilcza 43, 59-500 Złotoryja, tel./ fax. 076/8788 590,  e-mail: hala@zlotoryja.pl
2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony o wartości do 60 tys. euro.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
- sposób uzyskania: siedziba Zamawiającego - sekretariat lub drogą pocztową.
Uprawnieni do kontaktów z Oferentami:
- Jacek Zańko – Kierownik Hali tel. 076/87 88 590,
- Tomasz Lechert – inspektor ds. obsługi.
4. Opis przedmiotu zamówienia: wyposażenie siłowni w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: do 29.06.2005r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy,
b) nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
7. Wadium – 3 000 zł.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt)           – 100%,
9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariat w terminie do dnia 22.04.2005r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2005r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego - sekretariat.
10. Termin związania ofertą: do czasu zawarcia umowy z wybranym Oferentem, lecz nie dłużej niż 30 dni.

 

Kierownik Hali
 
Jacek Zańko

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieograniczony przetarg na wyposażenie siłowni w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:05.04.2005 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Jacek Zańko
Data aktualizacji:12.04.2005 10:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 137