Protokół Nr 0002.XXIV.2012
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 29 listopada 2012 r.


Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi, o godzinie 13,30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych co stanowi kworum ,przy którym Rada Może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał obecnych na sesji radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Miasta Ireneuszem Żurawskim, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Anetę Wasilewska,  Dyrektora Gimnazjum Bożenę Bączek, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 Leszka Łukaszewskiego, Panią Annę Chrzanowską nauczyciela biblioteki w LO, lokalne media.

Radni w głosowaniu: za – 12    przeciw – 0   wstrzymało się 0  przyjęli Protokół Nr 0002.XXIII.2012  z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 października 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował Radę, że
Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie kosztów operacji realizowanych w ramach RPO dla WD.
Na sesję przybył radny Leszek Antonowicz – stan Rady 13 osób.
Radni w głosowaniu: za – 13 przeciw – 0 wstrzymało się – 0  wyrazili na to zgodę. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy 4.8.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad, który
przedstawia się następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Biblioteki złotoryjskie oraz ich rola w środowisku.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 rok,    
4.2. - w sprawie zmiany Uchwały  Nr 0007.XIV.73.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie    wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
4.3. - w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”,
4.4. – w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi,
4.5. - w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
4.6. - w sprawie zamiaru założenia przez Powiat Złotoryjski Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego przy ul. Kolejowej w Złotoryi,
4.7. - w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Złotoryi ul. Górnicza 22 ab na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja,
4.8. - w sprawie  zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.122.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje  i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA  Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY   SESJAMI.

Informację o pracy między sesjami Rady Miejskiej przedłożył Burmistrz Miasta
Ireneusz Żurawski, który poinformował, że :

1. Trwa  realizacja  zadania pn. „Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul.Wojska Polskiego  i ul. Chojnowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 328  wraz z   przebudową i remontem istniejących chodników”. Zadanie to w 50% dofinansowane jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontu dróg wojewódzkich”.
2. W ramach  „Narodowego Programu Przebudowy Dróg  Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” złożono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wniosek na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Leszczyńskiej w Złotoryi wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.
3. Uzyskano dofinansowanie dla zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miasta Złotoryja – jako elektronicznego systemu służącego bezpieczeństwu turystów w Złotoryi”.
4. Rozstrzygnięto w części dotyczącej Szkoły Podstawowej  nr 1 przetarg na zadanie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klasI – III w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
5. Kontynuowano prace budowlane przy targowisku miejskim oraz w parkuprzy ul. Maluchów.
6. Przydzielono lokale mieszkalne: dla osób  z listy oczekujących wyremontowany lokal w Rynku 9/4 oraz dwa lokale zamienne na ul. Cmentarnej 3/1 oraz Solnej 19/4.
7.  W ramach robót publicznych wykonano ciąg pieszo-jezdny z ul. Broniewskiego do ul. Brzozowej, zniwelowano teren i wykonano nawierzchnię szutrową ul. Małopolskiej.
8.Na bieżąco realizowane jest oznakowanie pionowe i poziome dróg.
9. Zlecono i wykonano modernizację dachu na budynku Solna 7, zlecono również  remont dachu budynku przy ul. Łąkowej 17.
10. Zlecono wykonanie dokumentacji na remont ganku w budynku przy ulicy
Grunwaldzkiej nr 27.
11. Zakończono i rozliczono konkurs ofert  na sport dzieci i młodzieży.
12. Urząd Miejski był współorganizatorem:
-  Imprezy „Dnia Seniora”,
-  IV Turnieju Ju Jitsu dzieci i młodzików o Puchar Burmistrza Miasta,
-  I Turnieju Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja.
13. Urząd Miejski był organizatorem Dnia Edukacji Narodowej.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek – pozytywnie ocenił  zaplanowane w budżecie środki na
tzw. cmentarz wirtualny. Polega to na informacji w internecie o grobach istniejących, zlikwidowanych itp. Są to informacje bardzo potrzebne, zwłaszcza dla przyjezdnych.
Następnie zgłosił konieczność:
1. Usunięcia z cmentarza ławek wychodzących na  ścieżki. Utrudnia to bardzo przechodzenie między grobami,
2. Wyremontowania dachów zabytkowych kapliczek na cmentarzu. Burmistrz Miasta poinformował radnego, że kapliczki mają dachy pokryte papą i są zabezpieczone.

Radny Franciszek Słaby  -  zwrócił się z prośbą o późniejsze wyłączanie światła na ulicach. Obecnie  o godz. 6-tej światła już nie świecą a kobiety idą do pracy, jest bardzo niebezpiecznie.

Radny Waldemar Wilczyński  zgłosił potrzebę  wyremontowania  schodów 
przy ul. Stromej w kierunku dawnych Zakładów Obuwia. Obecny stan schodów stwarza duże zagrożenie dla korzystających z nich.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski zapytał:
1. Kto jest dzierżawcą budynku po byłej Szkole Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 18 i jaka tam będzie prowadzona działalność oświatowa?
2. Czy Bar Piwny na skrzyżowaniu ulic W. Polskiego i Jerzmanickiej  będzie zlikwidowany?

AD. 3 – BIBLIOTEKI ZŁOTORYJSKIE ORAZ ICH ROLA W ŚRODOWISKU.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował, że zwrócił się z prośbą do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dyrektorów szkół
złotoryjskich  o informację na temat działających w placówkach bibliotek.
Informacji nie złożyła Biblioteka Pedagogiczna, wprawdzie nie musiała, ale dobrze byłoby mieć wiedzę o zbiorach tej biblioteki.
Na sesji  informacje o działalności poszczególnych bibliotek złożyli:
1. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Aneta  Wasilewska
2. Dyrektor Gimnazjum – Bożena Bączek
3. Nauczyciel  z biblioteki przy Liceum Ogólnokształcącym – Anna Chrzanowska
     / nt.  biblioteki Liceum Ogólnokształcącego i  TMZZ/
4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Leszek Łukaszewski
Wszyscy  zwrócili szczególną uwagę na rozwijające się w bibliotekach  możliwości korzystania z internetu co stwarza  szerokie możliwości rozwoju.
Informacje stanowią załącznik do protokołu.
Radna Ewa Miara - Sekretarz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
w imieniu Komisji podziękowała za obszerne informacje nt. działania bibliotek.
Biblioteki stały się bardzo aktywną częścią szkoły, ich działalność jest dostrzegana – powiedziała.
Radny Iwo Matecki -   podkreślił dużą rolę programu  i systemu ALEPH do którego biblioteka będzie miała dostęp. Pozwoli to na sprawdzenie0 czy dana książka jest w bibliotece.
Radny Józef Banaszek  przypomniał o jeszcze jednych zbiorach bibliotecznych w mieście.  Jest to zbiór w Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Korzystają z niego osoby, które piszą prace  na temat naszego regionu a także mieszkańcy i osoby przyjezdne. Zbiór posiada tzw. „ dokumenty życia społecznego” np. plakaty z imprez. Często  korzystają ze zbiorów  złotoryjscy uczniowie olimpijczycy.
W podsumowaniu tematu Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski 
zadał następujące pytania:
1. Czy w bibliotekach są tzw. „zbiory specjalne”?
2. Czy biblioteki otrzymywały darowizny?
3. Czy z bibliotek mogą korzystać wszyscy?
4. Czy prowadzi się badania na temat preferencji czytelniczych ?

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Aneta Wasilewska  odpowiedziała, że w  MBP zbiory specjalne to  zbiory multimedialne dostępne dla wszystkich.  Chciałabym wprowadzić zasadę wypożyczenia zbioru na 72 godziny – powiedziała.  W przypadku MBP  nie występowały takie zjawiska jak darowizny. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy. Przy zakupie nowych książek nie kierujemy się zasadą, że kupujemy np. same kryminały bo jest nimi zainteresowanie – odpowiedziała na pytanie radnego Bogdana Łosia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Leszek Łukaszewski   stwierdził, że posiadane zbiory biblioteczne w szkole  w ilości  20 tys. woluminów to nie jest za dużo. Na chwilę obecną jednak ilość książek zabezpiecza nauczycieli i jest zgodna z oczekiwaniami dzieci.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski,  zakończył dyskusję  stwierdzeniem : „ Biblioteka to niezbędne miejsce dla człowieka”.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Zwiększone o kwotę 84.659 zł dochody  przeznacza się na wydatki. W ten sposób  zabezpieczone będą wydatki na oświatę i wychowanie oraz na gospodarkę komunalna i mieszkaniową.
Radny Iwo Matecki  stwierdził, że konsekwentnie nie będzie głosował nad tą uchwałą, ponieważ dokonane zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego.
Radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  poinformował, że uchwała została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji przez Skarbnika Miasta. Głosami: za – 5     przeciw – 0  wstrzymały się 3 osoby – uchwała została skierowana pod obrady Rady.
Rada głosami:
za – 10     przeciw -   1    wstrzymało się – 2
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIV.129.2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2012.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  zabierając głos w sprawie zmiany uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowania gminy powiedziała, że jest ona konsekwencją poprzedniej uchwały, tzn. porządkuje  przedstawione propozycje zmian w budżecie.
Radny Józef Banaszek  w imieniu Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że 
radni, po wysłuchaniu na posiedzeniu Komisji wyjaśnień na swoje pytania, głosami : za -  5  przeciw – 0   wstrzymało się – 3  skierowali projekt uchwały na sesję.
Radni w głosowaniu:
za -  10     przeciw – 1    wstrzymało się -   2
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXIV.130.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.
XIV.73.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński  omówił ogólne  zasady  współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego. Szczegółowo przeanalizowano projekt uchwały na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Ogólnie,  przedstawiony projekt nie odbiega od ubiegłorocznego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  stwierdził, że  sprawa konsultacji społecznych  znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Te organizacje, które chciały skorzystać z informacji to skorzystały.
Mam jednak wrażenie, powiedział, że nie wszystkie organizacje o tym wiedzą.

Osobiście rozmawiałem z niektórymi organizacjami – powiedział  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. To, że nie ma uwag nie znaczy,że nie wiedzą o możliwości współpracy.
 W imieniu Komisji Spraw Społecznych jej Przewodniczący Janusz Markiewicz
 poinformował, że Komisja  jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 13    przeciw -  0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIV.131.2012  w sprawie przyjęcia  „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2013”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał, że uchwała w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej podjęta była na poprzedniej sesji Rady.  Nadzór Wojewody  stwierdził, że uchwała zawiera dużo  nieprawidłowości. Powstał więc nowy projekt uchwały uwzględniający  uwagi, które przyczyniły się do stwierdzenia nieważności poprzedniej uchwały. Sekretarz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Ewa Miara  potwierdziła,
że Komisja zapoznała się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego odnośnie uchwały podjętej poprzednio. Nowy projekt uchwały skierowano jednogłośnie pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -  13    przeciw -   0   wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIV.132.2012 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  przypomniał radnym, że uchwała w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowana jest corocznie. Podejmowane programy mają za zadanie  przeciwdziałaniu  patologiom.
Radny Janusz Markiewicz Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji, która oceniła go pozytywnie i skierowała na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
 za -  13    przeciw -  0     wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIV.133.2012  w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski -  przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania dwujęzycznego 
gimnazjum w Złotoryi zaznaczył  -  że  powstanie uchwały było poprzedzone pismem, jakie Starosta Złotoryjski skierował do Burmistrza Miasta informując go o zamiarze powołania gimnazjum. 
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski -   wyjaśnił, że prowadzenie gimnazjum na terenie gminy jest zadaniem własnym gminy. Zachodziła by konieczność zawarcia porozumienia ze Starostwem. Projekt uchwały nie jest skierowany przeciwko komukolwiek. Uważam – powiedział – że z realizacją tego zadania własnego radzimy sobie dobrze.

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej na swym posiedzeniu , powiedziała Sekretarz Komisji Ewa Miara ,  poparła opinię Burmistrza Miasta i jednogłośnie
skierowała projekt uchwały na sesję.
Radny Iwo Matecki -  zastanawiałem się nad tym jak gmina powinna w tej sytuacji postąpić. Nie zgodzę się na utworzenie nowego gimnazjum, ponieważ  podejmowaliśmy różne kroki ekonomiczne / przemieszczenia, połączenia/ a powstanie nowego gimnazjum zniweczyłoby te nasze starania.
Radny Waldemar Wilczyński jest zdania, że powinno dać się szansę rodzicom i ich dzieciom. Doskonale wiemy, jakie były wyniki nauczania w gimnazjach w naszym mieście.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski dodał, że w czasie dyskusji
przewinął się wątek, czy niewyrażenie zgody zapobiegnie powstaniu takiej placówki. Projekt Starostwa proponuje  powstanie 1 klasy od września przyszłego roku, a następne w kolejnych latach.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski -   przypomniał, że nasze gimnazjum jest  szkołą publiczną. Wprowadzenie do dyskusji elementu, że gimnazjum może powstać w inny sposób jest dopuszczone prawem. My jednak podejmujemy decyzję w zakresie nauczania w szkole publicznej.
Radny Leszek Antonowicz  uznał stanowisko Burmistrza za logiczne. Jest to zadanie własne gminy i my za to odpowiadamy przed wyborcami, którzy oczekują, iż miejsca pracy będą chronione.  Jak się zorientowałem ok. 10 uczniów z naszych szkół podstawowych nie poszło do naszego gimnazjum . Tej sytuacji nie jesteśmy w stanie zatrzymać,  niemniej jednak nie byłoby dobrze oddawanie  zadań własnych.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski -  potwierdził, że   na gminie ciąży duża odpowiedzialność jeśli chodzi o zatrudnienie w naszych szkołach.  Pierwszy raz słyszę, aby ktoś stwarzał konkurencję wobec siebie. Wybór gimnazjum przez rodziców to jest konkurencyjność.
Rada w głosowaniu:
za -  12        przeciw -  1    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIV.134.2012  w sprawie zamiaru założenia przez Powiat Złotoryjski Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego przy ul. Kolejowej w Złotoryi.

W kolejnym projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta – powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski -  mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Górnicza 22ab  protestują przeciwko obciążaniu ich kosztami  za planowany kolejny pomiar mieszkania i zmianę aktów notarialnych.
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Iwo Matecki   stwierdził, że zapoznał się ze skargą i z dołączonymi do niej dokumentami.
Radni w głosowaniu :
za -      12       przeciw -  0     wstrzymał się -   1
podjęli Uchwałę  w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Złotoryi, ul. Górnicza nr 22ab na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  wyjaśniła, że zmiana w uchwale Nr 0007.XXIII.1223.2012 dotyczy doprecyzowania zapisu w tytule uchwały.
Radny Józef Banaszek potwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów na swym posiedzeniu  otrzymała  od Skarbnika Miasta  niezbędne wyjaśnienia dot. zmian. Nieprecyzyjny zapis, wg RIO, zmieniał  sens tytułu.
Głosami : za – 6    przeciw – 0   wstrzymało się – 2 skierowano projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  11      przeciw -   0   wstrzymało się   -  2
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIV.136.2012  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.122.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

AD. 5 – ODPOWIEDZI  NA WNOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski,  który powiedział:
Odpowiadając generalnie na pytania radnego Józefa Banaszka dot. cmentarza komunalnego wyjaśniam, że realizowane zadanie dotyczy inwentaryzacji cmentarza, opisu grobów, stworzenie księgi  pochówków, planu zagospodarowania nowych części cmentarza. Chcemy mieć pełną wiedzę na temat cmentarza, aby w skuteczny sposób pobierać opłatę za miejsca grzebalne.
Na poprzedniej sesji była podjęta uchwała w sprawie regulaminu cmentarza. Stosowanie regulaminu powinno uporządkować m.in. sprawę ławek  wystających na przejścia między grobami. Musimy mieć też na względzie to, że generalnie na cmentarz chodzą osoby starsze. Stwarzanie takich barier, aby osoby te nie miały gdzie usiąść nie leży w naszym interesie. Mniej więcej w kwietniu 2013 r. będą ustalone efekty modernizacji cmentarza.
Prośba radnego Franciszka Słabego  -  musimy sprawdzić, czy czujniki gaszenia światła ulicznego nie są  źle ustawione.
Wniosek  radnego Waldemara Wilczyńskiego -  zły stan schodów przy ul. Stromej jest znany, jeżeli starczy środków finansowych, to zadanie to wykonamy.
Zapytania Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Gorzkowskiego :
1. Budynek przy ul. W. Polskiego 18 , po byłej szkole  jest przeznaczony na prowadzenie placówki oświatowej. Przetarg na dzierżawę budynku wygrała Firma „Koala Kids”.
2. Pijalnia piwa na skrzyżowaniu ul. W. Polskiego i Jerzmanickiej – sąd wydał wyrok w sprawie wydania gminie tego obiektu. 10 stycznia będzie rozprawa apelacyjna w Sądzie  Okręgowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapytał, gdzie powstanie miejsce gromadzenia kości z likwidowanych grobów, do czego zobowiązuje nas 
ustawa.
Jak już mówiłem, odpowiedział Burmistrz Miasta, podjęliśmy  wielkie działania mające na celu uporządkowanie cmentarza. Będziemy proponować rozwiązania dotyczące składowania szczątków w warunkach godnych. Przed likwidacją grobów będą czynione starania aby grób istniał, jeżeli nie przyniosą rezultatu to grób będzie zlikwidowany. Wybudowanie  Ossarium jest nieuniknione.

Radny Iwo Matecki  zapytał, czy opłatę za miejsce pochowku 520 zł można
rozłożyć na raty. Dla wielu starszych ludzi, kwota ta przekracza ich możliwości finansowe.

Radny Franciszek Słaby  wyjaśnił, że wszystkie ławki na cmentarzu są nielegalne, bo nikt nie zgłaszał się o pozwolenie na ich postawienie. Jeżeli 
niektóre z nich  stanowią problem to należy zgłosić sprawę w administracji cmentarza. Na naszym cmentarzu ok. 800 grobów przeznaczonych jest do likwidacji. Dotychczas szczątki z likwidowanych grobów chowane są  na wyznaczonym terenie cmentarza.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował radnych, że następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 20 grudnia br. W związku z powyższym posiedzenia Komisji odbywać się będą w następujących terminach:
1. Komisja Gospodarcza -    14 grudnia – godz. 14-ta
2. Komisja Oświaty – 17 grudnia – godz. 14-ta
3. Komisja Budżetu i Finansów – 18 grudnia – godz. 14-ta
4. Komisja Spraw Społecznych – 19 grudnia – godz. 14 –ta.
Następnie  przypomniał o obowiązku sporządzeniu planów pracy Komisji na 2013 r. i wzięcie przy ich budowaniu  pod uwagę planu pracy Rady.

Radny Waldemar Wilczyński  zapytał:
1.  Gdzie będzie budowany punkt selektywnej zbiorki odpadów „PSZOK” na który w budżecie na 2013 r. przeznaczone są środki w kwocie  400 tys. zł,
2.  Jaki jest dalszy los ustawy tzw. „śmieciowej” w związku z naszym protestem do Trybunału Konstytucyjnego.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  odpowiedział, że punkt selektywnej zbiórki odpadów wybudowany będzie na ul. Krzywoustego.  Nie jest mu znany los naszego protestu do Trybunału Konstytucyjnego.  Na następnej sesji Rady 
będziemy musieli  uchwalić uchwały związane z wejściem w życie  ustawy o czystości i porządku w gminach.  Coraz więcej pojawia się w gminach wątpliwości.  Gminy czekają z podjęciem uchwał do ostatniej chwili, bo nie mają pewności co do prawidłowości zapisów. Wszystkie projekty uchwał będę szczegółowo omawiał na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 14 grudnia, przy czym nie mam pewności, że pewne założenia w nich zawarte nie ulegną w dniach następnych zmianom.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 16-tej Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXIV.2012 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:16.01.2013 11:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:16.01.2013 11:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 58