Zarządzenie Nr 0050.11.2013
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2013.

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , w związku z art. 5 ust.4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz uchwałą 0007.XXIV.131.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:
  • Włodzimierz Bajoński - przewodniczący
  • Justyna Fajkisz
  • Wioleta Łaskawiec-Wilk
  • Anna Ardelli
  • Kamila Nankiewicz zgłoszona przez Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości w Złotoryi

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
sportu dzieci i młodzieży, rekreacji : zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień,

§ 2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na wsparcie realizacji zadania dla:

 1. Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Złotoryi, 59-500 Złotoryja , ul. Sienkiewicza 4 – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień „Zima w Mieście”, od 28.01.2013 r. do 8.02.2013 r. – kwota wsparcia - 6.000.00 zł
 2. Stowarzyszenia Świetlica Środowiskowa „EMAUS”, 59-500 Złotoryja, ul. Chopina 1A - zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień „ Ferie na  wesoło”, od 04.02.2013 r. do 08.02.2013 r. –- kwota wsparcia – 4.000,00 zł

§ 4.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na stronie internetowej www.zlotoryja.pl.

§ 5.

Wykonanie powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Złotoryi
Ireneusz Żurawski

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.11.2013 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:21.01.2013 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.01.2016 09:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 303