Uchwała Nr IX / 56 /2003
Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 29 maja 2003r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 71, poz. 733 z późn. zm. ), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.),
Rada Miasta Złotoryja uchwala, co następuje:


§ 1.

Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIX/354/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 5 Lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi.
2. Sprawy wszczęte, lecz nie zakończone ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, prowadzi się na podstawie jej przepisów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Wiesław Woźniak

 

Nieważność § 8 ust. 2 załącznika do uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2003 r.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uchwała wchdzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzedowym Województwa Dolnosląskiego" oznacza, ze po upływie 14 dni, licząc od dnia ukazania sie w Dzienniku Urzedowym Województwa Dolnośląskiego, uchwała wywiera przewidziane skutki prawne

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX / 56 /2003 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 29 maja 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:23.12.2003 14:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:23.12.2003 14:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 125