Uchwała Nr 0007.XXVI.147.2013
Rady Miejska w Złotoryi
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotoryja


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami)  i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach      
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) niniejszy regulamin określa : 
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące: 
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych: papier i makulatury, szkła białego, szkła kolorowego, tworzywa sztucznego - PET, odpadów suchych  (pozostałych opakowań papierowych i styropianowych, wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych „tetrapack”, opakowań z metali żelaznych i  nieżelaznych, czystych pojemników po kosmetykach, tekstyliów, suchych reklamówek, suchych  woreczków foliowych itp.), przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, odpadów zielonych, metali,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach , warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z pojemników;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 
6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 
7) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej  przeprowadzania. 

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.
2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej obejmuje:
  
a) Selektywną zbiórkę odpadów suchych:
- papier i makulaturę
- szkło białe
- szkło kolorowe
- tworzywa sztuczne- PET 
- odpady suche (pozostałe opakowania papierowe i styropianowe, wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe „tetrapack”, opakowania z metali żelaznych i  nieżelaznych, czyste pojemniki po kosmetykach, tekstylia, suche reklamówki, suche woreczki foliowe itp.)  
b) Selektywną  zbiórkę odpadów  biodegradowalnych  ( odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw, skoszona trawa i zgrabione liście, rośliny, ziemia po kwiatach, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, inne odpady nadające się do kompostowania)

2) Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej obejmuje:  
a) Selektywną zbiórkę odpadów suchych:
- papier i makulaturę
- szkło białe
- szkło kolorowe
- tworzywa sztuczne- PET   
- odpady suche (pozostałe opakowania papierowe i styropianowe, wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe „tetrapack”, opakowania z metali żelaznych i nieżelaznych, czyste pojemniki po kosmetykach, tekstylia, suche reklamówki, suche woreczki foliowe itp.)
b) Selektywną  zbiórkę odpadów  biodegradowalnych  ( odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw, skoszona trawa i zgrabione liście, rośliny, ziemia po kwiatach, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, inne odpady nadające się do kompostowania). 

3) Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych obejmuje:  
a) Selektywną zbiórkę odpadów suchych:
- papier i makulaturę
- szkło białe
- szkło kolorowe
- tworzywa sztuczne- PET   
- odpady suche (pozostałe opakowania papierowe i styropianowe, wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe „tetrapack”, opakowania z metali żelaznych i  nieżelaznych, pojemniki po kosmetykach - czyste, tekstylia, suche reklamówki, suche woreczki foliowe itp.)
b) Selektywną  zbiórkę odpadów  biodegradowalnych  ( odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw, skoszona trawa i zgrabione liście, rośliny, ziemia po kwiatach, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, inne odpady nadające się do kompostowania) 
3. Odpady wskazane w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 odbierane są przez podmiot uprawniony 
w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów. Odpady te należy zbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.
4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach. 

§ 3

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia śniegu, błota, liści oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie po powstaniu zanieczyszczeń, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zadania wskazane w ust.1 powinny być realizowane najpóźniej do godziny 9:30 – w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń w  godzinach nocnych, tj. od godz. 22:00 do godz. 6:00.

§ 4

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem, że:
1) powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego,
2) czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi. 

Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5

1. Pojemniki przeznaczone do zbierania  zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinny mieć minimalną pojemność:
1) Dla zabudowy wielorodzinnej – 1 100 l, 
2) Dla zabudowy jednorodzinnej – 110 l ,
3) Dla nieruchomości niezamieszkałych – 120 l, 
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej poniższe wielkości wytwarzanych odpadów:
1) w odniesieniu do budynków mieszkalnych liczbę oraz wielkość pojemników należy dostosować do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz do ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwości ich odbioru; przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;
2) w odniesieniu do szkół i przedszkoli na każdego ucznia i pracownika musi przypadać co najmniej 5 l pojemności pojemnika, przy czym na każdą taką jednostkę co najmniej 120 l pojemności pojemnika;
3) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 30 l pojemności pojemnika, przy czym na każdy lokal co najmniej 120 l pojemności pojemnika;
4) w odniesieniu do punktów handlowych stałych lub sezonowych  poza lokalem musi przypadać co najmniej 50 l na każdego obsługującego, przy czym na jeden punkt handlowy musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;
5) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 20 l pojemności pojemnika, przy czym na każdy lokal co 
najmniej 120 l pojemności pojemnika,  dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
6) w odniesieniu do obiektów, w których  organizowane są  imprezy okolicznościowe 
(z wyłączeniem hoteli i lokali gastronomicznych) na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 10 l pojemności pojemnika, przy czym na każdy lokal co najmniej 120 l pojemności pojemnika;
7) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji musi przypadać 
co najmniej 120 l pojemności pojemnika;
8) w odniesieniu do zakładów pracy, rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych zatrudniających do 100 pracowników na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 10 l pojemności pojemnika a dla zatrudniających  powyżej 100 pracowników na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 8 l pojemności pojemnika, przy czym na jeden zakład musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika; 
9) w odniesieniu do domów opieki, hoteli, szpitali, pensjonatów, schronisk, gospodarstw agroturystycznych itp. na jedno łóżko musi przypadać 
co najmniej 20 l pojemności pojemnika, przy czym na każdy taki podmiot co najmniej 120 l pojemności pojemnika;
10) w odniesieniu do ogródków działkowych w okresie sezonu tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku co najmniej dwa pojemniki 120 l, przy czym ilość pojemników należy dostosować do zapotrzebowania;
11) w odniesieniu do cmentarzy -  co najmniej pięć pojemników 120 l, przy czym ilość pojemników należy dostosować do zapotrzebowania;
12) w odniesieniu do obiektów sportowych, rekreacyjnych itp. – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, przy czym ilość pojemników należy dostosować do zapotrzebowania.
3. Do wyliczenia opłaty od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przyjmuje się iloczyn stawki za dany rodzaj pojemnika i ilość pojemników zapewniającą zebranie wszystkich wytworzonych odpadów, przy czym stosuje się pojemniki o pojemnościach określonych w ust. 1 pkt. 3
4. Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych powinny mieć minimalną pojemność:
1) dla zabudowy wielorodzinnej - zbiórka w tzw. gniazdach (zespołach pojemników)
a) pojemnik o pojemności 1500l (1,5 m3): 
- papier i makulatura  
- szkło białe
- szkło kolorowe  
- tworzywa sztuczne- PET   
- odpady suche
b) pojemnik  o pojemności 120 l: 
- odpady biodegradowalne
2) dla zabudowy jednorodzinnej - zbiórka w tzw. gniazdach (zespołach pojemników)
a) pojemnik o pojemności 1500 l (1,5 m3) :
- papier i makulatura  
- szkło białe
- szkło kolorowe  
- tworzywa sztuczne- PET   
- odpady suche
b)  pojemnik  o pojemności  60l lub kompostownik:
- odpady biodegradowalne
c)  w systemie workowym – zbiórka u źródła
3) dla nieruchomości niezamieszkałych - zbiórka w tzw. gniazdach (zespołach  pojemników)
a) pojemnik o pojemności 1500l (1,5 m3) :
- papier i makulatura  
- szkło białe
- szkło kolorowe  
- tworzywa sztuczne- PET   
- odpady suche
b)pojemnik  o pojemności 120l:
- odpady biodegradowalne
5. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2 , 3 i ust.4  powinny być szczelne, trwałe, zamykane i przystosowane  do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów. 
6. Do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników:
1) W zabudowie wielorodzinnej:
a) papier i makulatura -  niebieski 
b)  szkło białe - biały 
c) szkło kolorowe - zielony 
d) tworzywa sztuczne – PET  - żółty   
e) suche - jasnożółty  
f) odpady ulegające biodegradacji - brązowy  
2) w zabudowie jednorodzinnej
a) papier i makulatura - niebieski  
b) szkło białe - biały 
c) szkło kolorowe - zielony 
d) tworzywa sztuczne – PET  - żółty   
e) suche - jasnożółty  
f) odpady ulegające biodegradacji - brązowy  
3) dla budynków niezamieszkałych:
a) papier i makulatura - niebieski  
b) szkło białe - biały 
c) szkło kolorowe - zielony 
d) tworzywa sztuczne – PET -   żółty   
e) suche  - jasnożółty  
f) odpady ulegające biodegradacji – brązowy.  
7.  Do gromadzenia odpadów zmieszanych stosuje się pojemnik  koloru czarnego.

§ 6

1. Pojemniki i inne urządzenia na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, w miejscu dostępnym dla podmiotu uprawnionego odbierającego odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.
2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich opróżnienia.

§ 7

1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak: drogi publiczne, chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l.
2. Pojemniki lub inne urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być:
1) rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników; 
2) ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich stałe opróżnianie przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów; 
3) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób; 
4) zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów;
5) systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich przepełnienia, 
6) utrzymane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 8

Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9

1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 
1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone odbierane są 
przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
2) odpady selektywnie zbierane suche (gniazda lub w systemie workowym) - odbierane są przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3) odpady zmieszane - odbierane są przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
4) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych 
oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych przez Gminę miejscach  lub w PSZOK;
5) zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych przez Gminę miejscach, w PSZOK oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów; 
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów- PSZOK; 
7) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów- PSZOK;
8) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów- PSZOK ;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w gospodarstwach domowych należy przekazać  do punktu selektywnej zbiórki odpadów - PSZOK;

2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest  przy ulicy Krzywoustego i przyjmuje odpady wg następującego harmonogramu:
- w okresie od 01.X. do 30.IV. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00  oraz w soboty od 7:00 do 16:00,
-  w okresie od 01.V. do 30.IX. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00  oraz w soboty od godziny 7:00 do 18:00,
1) W PSZOK będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
- meble i inne odpady  wielkogabarytowe 
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 
- budowlane i rozbiórkowe 
- leki przeterminowane 
- zużyte baterie i akumulatory
- odpady zielone  
- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.)
- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i szkło  kolorowe
- tworzywa sztuczne i metale
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.)
- zużyte opony
2) W PSZOK nie przyjmuje się następujących rodzajów odpadów:
- odpadów  w ilościach wskazujących na ich pochodzenie z działalności gospodarczej, 
- wszelkich odpadów  w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach, butelkach zawierających odpad tego samego rodzaju o pojemności  ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
- wszystkich  odpadów  wskazujących  na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikaliów nietypowych dla prac domowych: kwasów, zasad, soli chemicznych, odczynników chemicznych z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach.
- odpadów komunalnych  zmieszanych.
- materiałów zawierających  azbest,
- papy,
- szyb samochodowych,
- szkła zbrojonego  i hartowanego,
- części samochodowych 
- styropianu budowlanego,
- odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
- odpadów w opakowaniach cieknących.
3) Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (nie cieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
4) Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
5) Pracownik  PSZOK nie wyjmuje i nie umieszcza w pojemnikach  przywiezionych odpadów, wskazuje jedynie  miejsce w którym pojemniku lub koszu należy je umieścić.
6) Mieszkańcy mogą transportować odpady wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi do 3,5 ton, pod warunkiem przestrzegania maksymalnej ilości do 2 m3  jednorazowo przywożonych odpadów.
3. W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność w okresie sezonu letniego wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

§ 10

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych 
ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu, wynikającą z jego instrukcji eksploatacji, przy czym nie rzadziej niż dwa razy w roku.


Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 11

1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez: 
1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania; 
2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań; 
3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych. 
2. Miasto zobowiązuje się podejmować działania mające na celu: 
1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Miasta w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 
2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych; 
3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12

1. Właściciele zwierząt domowych ponoszą  pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt oraz wyrządzone przez nich szkody.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) prowadzenie psa na smyczy i  w  kagańcu,
2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, częściach wspólnych budynku  (klatce schodowej, piwnicy, strychu),
3) w miejscach publicznych  pełny nadzór nad zachowaniem zwierzęcia.        
3. Zwolnienie zwierząt domowych od stałego dozoru dozwolone jest wyłącznie, gdy są one  na uwięzi lub znajdują się na terenie ogrodzonym  tak zabezpieczonym, aby zwierzę nie mogło się z niego  wydostać. W przypadku trzymania zwierząt niebezpiecznych  i  psów ras uznawanych za agresywne ogrodzenie lub zabezpieczenie terenu powinno być tak wykonane  aby  nie mogły wejść na tę nieruchomość  osoby postronne,
4. Posesje w zabudowie jednorodzinnej, na których trzymane są psy, muszą być przy każdym wejściu na teren posesji wyposażone w tabliczki ostrzegawcze z czytelnym napisem „Uwaga - pies”, a w przypadku psów niebezpiecznych lub psów rasy  zaliczanej do agresywnej w tabliczkę „Uwaga - niebezpieczny pies”.
5. W taką samą tabliczkę musi być  wyposażona posesja, na terenie której trzymany jest pies i  prowadzona jest działalność gospodarcza.
6. Posesje w zabudowie jednorodzinnej, na których trzymane są psy muszą być wyposażone w dzwonek, zamontowany przy  bramce wejściowej na nieruchomość, służący do wezwania   właściciela posesji oraz w skrzynkę na korespondencję.
7. Osobom utrzymującym zwierzęta zabrania się:
1) dopuszczania do zakłócenia ciszy nocnej oraz  spokoju i porządku publicznego przez zwierzęta  (np. poprzez uporczywe szczekanie psa).
2) trzymania zwierząt domowych w częściach wspólnych posesji (klatce schodowej, piwnicy, pralni, strychu, podwórzu lub trawniku),
3) kąpania zwierząt domowych w ogólnodostępnych zbiornikach wodnych.
4) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych i gastronomicznych, na tereny placów zabaw, boisk sportowych, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
5) doprowadzania psów i innych zwierząt domowych do stanu agresji przez drażnienie, szczucie lub płoszenie.
8. Zobowiązuje się właścicieli i zarządców nieruchomości do umieszczania na terenach placów zabaw, terenach zielonych znajdujących się przy budynkach, ciągach dla pieszych, boisk, kąpielisk, rekreacyjno - wypoczynkowych  tablic zakazujących wprowadzania zwierząt.

Rozdział 7
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 13

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem terenów określonych w ust.3.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez  budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolnej  o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych  pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j.  z Dz. U. z 2010 r. Nr   243, poz. 1623 z późn. zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkami, zostaną  ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3) utrzymywanie zwierząt   gospodarskich  nie będzie sprawiało uciążliwości sąsiadom 
i będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na  nieruchomości,  
4) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości.
4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–3 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz Burmistrz Miasta.
5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są:  
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób  przewidziany dla ścieków;
3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na  terenie płaskim, tak by ścieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;   
4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od  granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły  nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 14

1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio 
do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,
3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana w każdym roku w terminie od 01 marca do 30 października oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.


Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 16

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała 
Nr XLI/278/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotoryi.

§ 17

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym   Województwa  Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XXVI.147.2013 Rady Miejska w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.01.2013 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:29.01.2013 12:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 342