Uchwała nr 0050.XXVI.148.2013
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)    i art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby  mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 16,75 zł/osobę/miesiąc.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 13,96 zł/ osobę/miesiąc. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0050.XXVI.148.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.01.2013 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.01.2013 12:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 162