Uchwała Nr 0007.XXVI.150.2013
Rady Miejskiej w Złotoryi 
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach niezamieszkałych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami)    i art. 6k ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
1) pojemnik o pojemności 120l - 18,54 zł/miesiąc
2) pojemnik o pojemności 240l - 37,08 zł/miesiąc
3) pojemnik o pojemności 1100l - 173,04 zł/miesiąc

§ 2

1. Ustala się stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, w wysokości :
1) pojemnik o pojemności 120l - 15,45 zł/miesiąc
2) pojemnik o pojemności 240l - 30,90 zł/miesiąc
3) pojemnik o pojemności 1100l - 144,20 zł/miesiąc

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XXVI.150.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.01.2013 12:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.01.2013 12:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 181