Uchwała Nr 0007.XXVI.151.2013
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach     (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna będzie przez właścicieli nieruchomości za każdy miesiąc kalendarzowy.  
2. Termin wpłaty ustala się do dnia 10 każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 10 sierpnia 2013 r. 

§ 2

Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Miejską Złotoryja.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XXVI.151.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.01.2013 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.01.2013 12:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 152