Uchwała Nr 0007.XXVI.152.2013
Rady Miejskiej w Złotoryi 
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Złotoryja i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

Od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych. 

§ 3

Odpady powstałe na nieruchomości, posegregowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotoryja, będą traktowane jak odpady zmieszane.

§ 4

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:   
a) odpady biodegradowalne - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
b) odpady zmieszane - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. 

§ 5

1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) , zlokalizowanym w Złotoryi  przy ul. Krzywoustego odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
b) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
c) budowlane i rozbiórkowe,
d) leki przeterminowane 
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) odpady zielone,
g) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.),
h) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i szkło  kolorowe,
i) tworzywa sztuczne i metale,
j) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),
k) zużyte opony.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie odbierał odpady komunalne:
a) w okresie od 01.X. do 30.IV. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00  oraz w soboty od 7:00 do 16:00,
b) w okresie od 01.V. do 30.IX. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00  oraz w soboty od godziny 7:00 do 18:00.
3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
4. Odpady w punkcie selektywnego zbierania odpadów będą przyjmowane nieodpłatnie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XXVI.152.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.01.2013 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.01.2013 13:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 158