Uchwała Nr 0007.XXVI.154.2013
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990  r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi przy Placu Orląt Lwowskich 1  bądź przesłać na adres Urzędu Miejskiego, 59-500 Złotoryja, Plac Orląt Lwowskich 1.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:
1. do  dnia 30 kwietnia 2013 roku - dla pierwszej deklaracji,
2. 14 dni od dnia powstania na niej odpadów komunalnych,
3. 14 dni od daty nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany ilości pojemników, określonych w deklaracji, o której mowa w § 1, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do opłat od 1 lipca 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XXVI.154.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.01.2013 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.02.2013 11:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 180