Zarządzenie nr 0050.37.2013
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w roku 2013.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 0007.XXIV.131.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2013” zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • a) sport dzieci i młodzieży, rekreacja,
 • b) kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję.
 • c) profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

2. Konkurs wyłoni wykonawców do realizacji tych zadań.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

W skład komisji konkursowej, która opiniuje złożone oferty wchodzą:

 • Włodzimierz Bajoński – przewodniczący
 • Wioletta Łaskawiec – Wilk
 • Anna Ardelli
 • Justyna Fajkisz
 • osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (tj. Dz. U. z 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, biorące udział w konkursie.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

 • a) W Biuletynie Informacji Publicznej
 • b) Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi
 • c) Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnych za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Ireneusz Żurawski

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.37.2013 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.03.2013 11:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Łukasiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.01.2016 09:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 339