Uchwała Nr 0007.XXVII.160.2013
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 lutego 2013 r.

uchylająca  Uchwałę Nr 0007.XXVI.148.2013 z dnia 24 stycznia 2013r.  w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)  i art.6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2012r. poz.391) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 0007.XXVI.148.2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XXVII.160.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 lutego 2013 r. uchylająca Uchwałę Nr 0007.XXVI.148.2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.03.2013 12:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.03.2013 12:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 167