Uchwała nr 0007.XXVII.163.2013
Rady Miejskiej w Złotoryi
Z dnia 28 lutego 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXVI.153.2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990  r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  stanowiący  załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXVI.153.2013 z dnia 24 stycznia 2013r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do opłat od 1 lipca 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman GorzkowskiUzasadnienie

Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na Radzie Miejskiej spoczywa  obowiązek określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała ma na celu uwzględnienie konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściwe naliczanie opłaty zapewni deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez właścicieli nieruchomości. 
Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na obszarze której wytwarzane są odpady komunalne. Osoba wypełniająca deklarację jest zobowiązana podać dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości, w tym zwłaszcza adres nieruchomości oraz liczbę mieszkańców nieruchomości. 
W deklaracji należy określić sposób zbierania odpadów tj. metodę zbierania powstałych odpadów (czy będą to odpady zbierane w sposób selektywny, czy będą to mieszane odpady komunalne).
Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć niniejszą deklarację do Burmistrza Miasta Złotoryja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Podjęcie uchwały jest bardzo ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, gdyż złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja w przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.XXVII.163.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXVI.153.2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.03.2013 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.03.2013 12:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 150