SPRAWOZDANIE
z wykonania „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr 0007.XIII.71.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” przedstawia się sprawozdania z w/w programu:

Sposób oceny realizacji programu:

 1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
 2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
 3. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
 4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn zależnych od organizacji,
 5. Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych,
 6. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
 7. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
 8. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Złotoryi.

Ad. 1. Gmina Miejska Złotoryja ogłosiła 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012:

 1. Zarządzenie nr 0050.242.2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 07.12.2011 r.
 2. Zarządzenie nr 0050.32.2012 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.02.2012 r.
 3. Zarządzenie nr 0050.63.2012 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 29 marca 2012 r.
   

Ad. 2. Liczba złożonych ofert: 35 w tym organizacji 21

Ad. 3. Liczba zawartych umów na realizację zadania: 32 szt.

Ad. 4. Wszystkie umowy zostały zrealizowane.
Nie przyznano środków finansowych na 3 zadania.

Ad. 5. Przyznano środki finansowe następującym organizacjom:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Złotoryi, 
 2. Kaczawski Klub Siatkarski „REN BUT”, 
 3. Klub Żeglarski „REDA”, 
 4. Złotoryjski Klub Sportowy „GÓRNIK” Złotoryja
 5. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe
 6. Klub Piłki Halowej „LIDER”
 7. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM”
 8. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „OLDBOYS GÓRNIK ZŁOTORYJA”
 9. Stowarzyszenie „CHAMPION ZŁOTRYJA”
 10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „STS BASZTA” w Złotoryi
 11. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „URSUS” ZOKiR Złotoryja
 12. Uczniowski Klub Sportowy „KOSYNIER” przy Gimnazjum nr 1 w Złotoryi
 13. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ASKLEPIOS” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi
 14. Międzyszkolny Klub Sportowy „AURUM KOBUD” Złotoryja
 15. „WILKOŁAK” Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc”
 16. Polskie Bractwo Kopaczy Złota 
 17. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „RELAX”
 18. Caritas Diecezji Legnickiej

Ad. 6. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach:

 • a) Sport dzieci i młodzieży, rekreacja:
  - zajęcia w różnych dyscyplinach sportu dzieci i młodzieży - 164.024 zł
  (w ramach otwartych konkursów ofert przyznano 140.000 zł,
  na podstawie przepisów działu II rozdziału 2, art. 19 a ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano 24.024 zł)
  - letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – 123.500 zł
 • b) Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej – 16.500 zł
 • c) Kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję – 7.000 zł

Ad. 7. W całym konkursie ofert, brak ofert wspólnie złożonych przez organizacje.

Ad. 8. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Złotoryi: 1 sztuka
1.) Uchwała nr 0007.XIII.71.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

Burmistrz Miasta Złotoryja 
Ireneusz Żurawski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:19.03.2013 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Łukasiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:19.03.2013 14:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 103