Protokół Nr 0002.XXVII.2013
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.


Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski. Przewodniczący  stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, przedstawiciela lokalnego medium oraz Gabrielę Męczyńską i Łukasza Żuberta ze Stowarzyszenia Kaczawskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski zaproponował Radzie, aby porządek obrad uzupełnić o pkt 2a czyli o wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia Kaczawskiego.

Radny Waldemar Wilczyński  wystąpił z wnioskiem aby z pkt 3  porządku obrad
wykreślić słowa „ oraz Wieloletniego  Planu Inwestycyjnego”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  oświadczył, iż wie o tym , że  WPI już nie ma, jednak specjalnie wprowadził do tematyki sesji ten temat bo spodziewał się, że Burmistrz przekaże kilka informacji na ten temat.

Jestem zaskoczony interpretacją Pana Przewodniczącego – odpowiedział Burmistrz. Wieloletni Plan Inwestycyjny nie obowiązuje od 3 lat.  Został zastąpiony Wieloletnią Prognozą Finansowania Gminy. Na Komisji Gospodarczej ustalono, że WPI nie ma. Popieram wniosek radnego Wilczyńskiego.
Przystąpiono do głosowania.
Rada w głosowaniu: za – 14    przeciw -  0   wstrzymało się – 0  wyraziła zgodę
na rozszerzenie  porządku obrad o pkt 2a tj. „Wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia Kaczawskiego”.
Radni w głosowaniu: za -   13      przeciw -   1 -   wstrzymało się -   0    zdecydowali o wykreśleniu z pkt 3 porządku obrad  zapisu „ oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego”.

Wobec powyższych zmian  porządek obrad przestawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie miedzy sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
2a.Wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia Kaczawskiego.
3. Realizacja „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta”.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2013,
4.2. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.137.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
4.3. – w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia Kaczawskiego z siedzibą w Mściwojowie,
4.4. - w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,
4.5. - uchylająca Uchwałę Nr 0007.XXVI.148.2013  z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
4.6. - w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
4.7. - zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXVI.150.2013  z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach niezamieszkałych,
4.8. – zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXVI.153.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację z działalności między sesjami Rady złożył Burmistrz Miasta Ireneusz
Żurawski, który poinformował:
1. Dokonano rozliczenia udzielonej Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej na realizację zadań pn. „ Budowa chodnika w m. Złotoryja – ulica Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” oraz „Budowa chodnika w mieście Złotoryja – ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej 328. Zadania zrealizowane zostały w ramach „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontu dróg wojewódzkich”,
2. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów „PSZOK”,
3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Modernizacja poprzez przystosowanie części budynku dla potrzeb przedszkolnych oraz wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach programu „Radosna szkoła”,
4. Zlecono RPK utrzymanie małej architektury w mieście,
5. Wywieszono listę osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych z zasobów Gminy na 2013 rok,
6. Złożono wniosek o płatność na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji
i integracji społecznej”,
7. Złożono wniosek o płatność na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi - jako elektronicznego systemu służącego bezpieczeństwu turystów w Złotoryi”,
8. Otrzymano dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego zadania pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Złotoryi. W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem projektu.
9. Odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta ze sportowcami - Sportowiec roku 2012”,
10. w Słowie Sportowym ukazał się tekst promocyjny na temat złotoryjskiego sportu.
Na zakończenie  Burmistrz Miasta   poinformował, że  po 5 latach starań uzyskaliśmy informację o dofinansowaniu w kwocie 1 mln euro na budowę : „Domu spotkań i integracji społecznej  Złotoryi i Pulsnitz” przy Szkole  Pod. nr 1 w Złotoryi. Gminnych środków  potrzeba ok. 1 mln zł. Pracujemy nad pozyskaniem środków własnych – nie zrezygnujemy z tego zadania.  Upartość  i konsekwencja doprowadziła do  realizacji tego zadania. Inwestycja będzie  realizowana w ramach  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 oś. 2 Transgraniczna integracja społeczna, dziedzina wsparcia 5.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Waldemar Wilczyński – zwrócił się o wyjaśnienie następujących spraw:
1. Czy wiadomo jest, kiedy rozpocznie się  przebudowa drogi ul. Leszczyńskiej przewidzianej w budżecie na 2013 rok.
2.  Prośba, aby porządek obrad sesji był w całości wprowadzany do BIP,
3. Przy pl. Matejki został zdemontowany słup ogłoszeniowy, proszę aby tam wrócił.
Radny Franciszek Słaby -  wrócił  do sprawy  wysepki na ul. Hożej, koło szpitala. Panie, które jadą wózkami do przedszkola mają trudności z dostaniem się na wysepkę.
Radny Iwo Matecki -  złożył do protokołu pisemną interpelację o następującej treści: 
„Proszę  Pana Burmistrza o przekazanie informacji na temat wyrażonej procentowo  średniej ważonej wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek, 
które zostały zamienione na obligacje gminne na dzień emisji wyżej wymienionych obligacji”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski wrócił do sprawy  wypadku na targowisku. W związku z tym  zapytał:
1. Kto  projektował obiekt targowiska i kto wykonywał inwestycję,
2. Z dokumentów wynika, że inwestycja nie miała charakteru „prowizorki”. Dlaczego więc, we wczorajszych „Faktach Wrocławskich” dziennikarz Lampart otrzymał od Burmistrza odpowiedź, że jest to inwestycja czasowa, bowiem nie wiemy jak długo taki handel będzie trwał,
3. Czy Urząd Miejski „ za nic” w tej sprawie nie odpowiada. Przecież to Urząd ogłosił przetarg.

AD.2A – WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELI STOWARZYSZENIA KACZAWSKIEGO.

Pani Gabriela Męczyńska  podziękowała za zaproszenie . Przystąpienie  miasta Złotoryja  uważa za cenną inicjatywę.  Ideą Stowarzyszenia jest promowanie  rejonu gór i Pogórza kaczawskiego. Stowarzyszenie obejmuje zasięgiem 11 gmin z powiatów: jaworskiego, złotoryjskiego i legnickiego. Obszar działania  jest duży. Następnie przedstawiła historię powstania Stowarzyszenia od 2002 r.
Omówiła stymulowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Lokalny program  grantowy „Działaj lokalnie” pomaga w pisaniu wniosków. Rozdaliśmy do tej pory 190.100 zł dla ponad 60 najlepszych projektów realizowanych na terenie 11 gmin. Prowadzone jest zintegrowane działanie na rzecz rozwoju lokalnego.

Pan Łukasz Żubert   przedstawił się jako koordynator programu działań lokalnych.  Wspierane będą projekty – powiedział – które inicjują  współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Wnioski można składać od kwietnia, ogłoszenie wyników będzie w maju 2013. Wszystko zależy od kreatywności mieszkańców. Pula dotacji na ten rok to 55.000 zł.  W razie potrzeby można zorganizować szkolenie dla mieszkańców w m-cu  marcu.
Radny Waldemar Wilczyński  stwierdził, że jeżeli  nasze uczestnictwo ma służyć
miastu, to jest to korzystne.
Radna Kinga Maciejak  zauważyła, że w statucie stowarzyszenia funkcjonują takie  pojęcia jak „Obszary wiejskie”.
W odpowiedzi  uzyskała od przedstawicieli Stowarzyszenia  deklarację zmiany statutu w najbliższym czasie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił przerwę w obradach od godz. 14.45 do 14.55.

Po wznowieniu obrad, Rada przystąpiła do realizacji:

AD. 3 – REALIZACJA „ LOKALNEGO PROGRAMU  REWITALIZACJI MIASTA”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski .  Przypomniał radnym, że  21 maja 2009 r. Rada  uchwaliła  Uchwałę Nr XXXI/180/2009  w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2007 – 2013. Załącznikiem do uchwały był obszerny dokument  określający zadania do wykonania. Sporządzenie programu poprzedzone było ankietami wypełnianymi przez mieszkańców. Pora na podsumowanie jego realizacji. Tematem tym zajmowała się przed sesją Komisja Gospodarcza Rady.
Burmistrz Miasta  Ireneusz Żurawski   zapoznał Radę  z wykonaniem poszczególnych zadań i ich wartością. Program zakończył się w roku ubiegłym i został rozliczony.
Przewodniczący Rady  zwrócił uwagę, że z programu nie zostało wykonane takie zadanie jak budowa hali przy Sz.Pod. nr 1, ale jak słyszeliśmy będzie to zrealizowane w roku bieżącym  pod inną  nazwą.  Dobrze byłoby teraz zapytać ankietowanych  – powiedział – czy uważają program za zrealizowany. Czy  następują zmiany zubożenia i wykluczenia społecznego.
Radny Józef Banaszek  - przypomniał, że Rada na bieżąco zajmowała się tym programem omawiając poszczególne jego elementy. Należałoby przejrzeć protokoły i podsumować  relacje o realizacji programu.
Radny Leszek Antonowicz  powiedział, że jest mieszkańcem Złotoryi od urodzenia i nie przypomina sobie programu, który by został zrealizowany w całości. Program rewitalizacji to jedyny  program, który zmienił oblicze  naszego miasta.  Jak Złotoryja  wyglądała  kiedyś wszyscy wiemy. Nasze miasto stało się taką perełką , co potwierdzają przyjezdni.
Radny Józef Banaszek   stwierdził, że nikt nie neguje potrzeby wejścia w ten program ale też trzeba przyznać, że wcześniej nie było możliwości zdobycia takich pieniędzy.  Niewątpliwą zasługą Burmistrza jest to, że  wszedł w program i konsekwentnie go realizował bo przecież w tym czasie zgłaszane były  też różnego rodzaju potrzeby bieżące.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał, że pewien program zakładał  powstanie „Akademii umiejętności dla dzieci i młodzieży szkolnej”  . Akademia miała powstać wspólnie z partnerami zagranicznymi.  Czy to zadanie będzie realizowane. Czytałem – powiedział - że  efektem tego programu  będzie spadek bezrobocia, przeciwdziałanie bezrobociu, spadek zaległości czynszowych, spadek przestępstw itp.
Radny Waldemar Wilczyński  odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego wyjaśnił, że  wyniki tego rodzaju badań będą znane w przyszłym roku.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że budowa sali gimnastycznej 
przy Sz.P nr 1 była na liście rezerwowej ale udało się zdobyć środki dopiero w tym roku.  Nie możemy mówić, że program nie został zrealizowany. W międzyczasie powstawały inne obiekty np. budynek przy ul. Szkolnej , który nie był w planie rewitalizacji. Skutki założeń  projektu będziemy znali w roku 2015.
Wtedy będziemy analizowali „ czy założone cele zostały osiągnięte”.
Na stwierdzenie  Przewodniczącego Rady,  że  „ pycha Pana Burmistrza wykazała głupotę radnych” -  Burmistrz odpowiedział, że jest to tylko prostowanie informacji.
Radny Leszek Antonowicz  stwierdził, że trzeba docenić to co zostało zrobione i pewną proporcję przyjąć. Druga rzecz to mówienie teraz o skutkach  programu 
to konieczność mówienia o skutkach kryzysu.  A co by było gdyby ten program nie został wcale zrealizowany?
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara   potwierdziła, że Komisja 
realizację programu rewitalizacji omówiła na  posiedzeniu. Podane kwoty  przeznaczone na ten plan mówią same za siebie. Środki unijne to 60%, zaś  środ ki własne miasta  to 40% . 

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Gminy Grażyna Soja   poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów przez Naczelnika Wydziału Stanisławę Śnieszko.
Radny Waldemar Wilczyński   zapytał, na jakie obiekty będzie wykonywany audyt na termomodernizację, na które przeznaczono w budżecie 30.000 zł.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że  miasto otrzymało informację, że mechanizm norweski będzie mógł nas wesprzeć w zakresie  termomodernizacji obiektów. Chodzi o ZOKiR, MBP i Szk.P nr 1. W tym zakresie będziemy te obiekty przygotowywać,  program jest korzystny , 90% dopłaty.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek   poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały i wyjaśnieniami , głosami 10 za
skierowała go na sesję Rady.

Rada głosami:
za -  14      przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVII.156.2013  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2013.

Skarbnik Gminy Grażyna Soja wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja został przedstawiony Komisji Budżetu i Finansów. Zmiana w planie  dotyczy aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez zabezpieczenie środków na program „Kapitał Ludzki”.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Józef Banaszek   stwierdził, że Komisja jednogłośnie / 10 za/  skierowała projekt  uchwały na sesję.

Radni w głosowaniu: 
za -  14     przeciw -   0    wstrzymało się  - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXVII.157.2013  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.137.2012  w dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Rada w głosowaniu:
za -  14    przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVII.158.2013 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia Kaczawskiego z siedzibą w Mściwojowie.

Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński ,  przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu MOPS  wyjaśnił, że  do obowiązującego statutu dopisane zostały dwa punkty. Jest to uporządkowanie 
zadań wykonywanych przez MOPS.
Radny Janusz Markiewicz Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych   dodał, że  Komisja zapoznała się ze zmianami i jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  12    przeciw -  0   wstrzymało się -   2
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVII.159.2013  w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował radnych, że zmiany jakie zaszły w ustawie  o utrzymaniu porządku i czystości w gminie  spowodowały konieczność dokonania  pewnych zmian w uchwałach tzw. „śmieciowych” podjętych na sesji w m-cu styczniu.
Radca Prawny Barbara Szynkowska   potwierdziła swoje stanowisko co do  braku konieczności  publikacji niektórych uchwał tzw. śmieciowych. Jednakże , wobec stanowiska nadzoru Wojewody Dolnośląskiego, że są to akty prawa miejscowego, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe  - proponuje aby uchwały zmienić poprzez zapis o konieczności publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody. W kraju  część Rad  publikuje te uchwały a część nie.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara -  powiedziała, że większość członków Komisji zaaprobowała zmianę metody obliczania opłaty i projekt uchwały skierowała pod obrady Rady.
Radny Waldemar Wilczyński  -   stwierdził, że nie poprze tych uchwał, swoje komentarze na ten temat powiedział. Ciekawi go w jakich urzędach w Polsce jest to prawo miejscowe a w jakich nie.
Radca Prawny Barbara Szynkowska   wyjaśniła, że  zmiana ustawy o porządku i czystości w gminach została opublikowana w dniu 19 lutego 2013 r. Nie potrafię w tej chwili wymienić urzędu, który uchwałę publikował a który nie – powiedziała.
Rada w głosowaniu:
za – 12     przeciw – 1      wstrzymało się -   1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVII.160.2013  uchylającą Uchwałę Nr 0007.XXVI.148.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski -  możliwości  różnicowania opłat w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym stworzyła  zmieniona ustawa. Stawką wyjściową jest kwota dla gospodarstwa jednoosobowego. Dla kolejnych osób stawka jest obniżona o 5 %.
Radna Ewa Miara Przewodnicząca Komisji Gospodarczej   przekazała, w imieniu Komisji, że na posiedzeniu członkowie Komisji w większości zaakceptowali nową metodę pobierania opłat za wywóz śmieci.
Radni w głosowaniu:
za – 12        przeciw – 1      wstrzymało się -   1
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXVII.161.2013  w sprawie wyboru metody ustalenia  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty.
Rada w głosowaniu:
za -  13     przeciw -  0   wstrzymało się -  1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVII.162.2013  zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXVI.150.2013  w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach
niezamieszkałych.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych  
jest konsekwencją  zmiany metody  ustalania odpłatności. Został przyjęty i skierowany na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  13     przeciw -   0       wstrzymało się -  1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVII.163.2013  zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXVI.153.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi udzielił  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.  Wyjaśnił, że na remont ul. Leszczyńskiej  miasto otrzymało dofinansowanie, przygotowywane są projekty, będzie to bardzo droga inwestycja. Słup ogłoszeniowy na pl. Matejki został zdjęty na czas jego remontu.  Wysepka na ul. Hożej nie jest dla pieszych, nie można wprowadzać pieszych na ciąg komunikacyjny drogi. Jeżeli chodzi o zawalenie się dachu wiaty na targowisku to projektantem  targowiska był mgr inż.  Jarosław Mikołajczyk, wykonawcą inwestycji była firma  MP INVEST Sp. z o.o., kierownikiem budowy był Mariusz Plumiński. Temat ten należy oceniać spokojnie,  nic się nie stało, nie miała miejsca krzywda ludzka.
Osobiście nie potrafię ocenić sytuacji, bo nie mam uprawnień. Zdarzenie zostało zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podjęliśmy czynności aby wybrać biegłego do oceny sytuacji. Teren został zagrodzony i nie ma zagrożenia związanego z życiem lub zdrowiem mieszkańców.
Na 1 marca  PINB wyznaczył rozprawę, która ma na celu ustalenie przyczyny tego stanu rzeczy. Mówienie, że urzędnik czy Burmistrz jest za to odpowiedzialny nie jest prawdziwe. Miasto zatrudnia  inspektorów nadzoru, którzy w imieniu miasta czuwają nad przebiegiem prac.  Wszelkie informacje ustalone zostaną Państwu  przekazane.

Na pytanie radnego  Tadeusza Oleksów –  czy wykonawca dał gwarancję na ten obiekt?  Burmistrz Miasta odpowiedział, że najpierw jest rękojmia a potem gwarancja. Cały teren jest  ubezpieczony.  Najważniejszą sprawą jest poznanie przyczyny zawalenia się dachu.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady  Miejskiej  poinformował radnych, że w dniu 18 lutego br. została wybrana Młodzieżowa Rada Miejska . Nie znany jest termin  pierwszej sesji, ale prawdopodobnie będzie to w marcu br.

Radna Kinga Maciejak  przypomniała członkom Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej o posiedzeniu Komisji, zaplanowanym na dzień 1 marca w Gimnazjum w Złotoryi.
Następnie wyraziła swoje usatysfakcjonowanie z powodu budowy  hali sportowej przy Sz.P nr 1. Zapytała także, kiedy ukaże się Kalendarz Imprez na 2013 r. 
Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński   odpowiedział, że Kalendarz Imprez  ukazał się  w internecie.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  podsumowując  realizację różnych inwestycji  powiedział, że czasami zastanawiamy się , czy dobrze robimy inwestując w miasto. Jednakże wzrost kosztów materiałów i usług upewnia nas o słuszności decyzji. Np. w roku 2004 oddaliśmy Halę Sportową, teraz tyle będzie kosztowała mała sala przy Sz.P.Nr 1. Dlatego  z inwestycjami nie można czekać bo za 4 lata  będą one kosztowały ½ drożej.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 16.25  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił sesję za zamkniętą.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski


Protokólant:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXVII.2013 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 lutego 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:22.03.2013 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:22.03.2013 12:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 36