Protokół Nr 0002.XXVIII.2013
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 28 marca 2013 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz.13.30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski.  Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. 
Następnie przywitał przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim,  Zbigniewa Gruszczyńskiego – Dyrektora Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Anetę Wasilewską  - dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej,  przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej  z jej Przewodniczącym Jakubem  Woźniakiem.
Radni w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0    wstrzymało się -  0    przyjęli Protokół Nr 0002.XXVI.2013  z sesji z dnia 24 stycznia 2013 oraz Protokół Nr 0002.XXVII.2013 z sesji z dnia 28 lutego 2013 r.

 Przed przystąpieniem do głosowania nad porządkiem obrad , Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował, że Burmistrz Miasta wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały  zmieniającej Uchwałę Nr 0007.XXVII.160.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. uchylającą Uchwałę Nr 0007.XXVI.148.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Projekt był omówiony na posiedzeniu Komisji Gospodarczej.
Projekt Uchwały otrzyma nr roboczy 4.9.
Radni w głosowaniu:  za – 14     przeciw -   0    wstrzymało się -  0   wyrazili na to zgodę.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco:
1.  Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie miedzy sesjami.
2.  Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3.  Stan zabytków i obiektów kulturalnych w mieście.
4.  Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2013,
4.2. – w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.137.2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
4.3. – w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2013 r.,
4.4. – w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2012 – 2014,
4.5. – w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
4.6. – w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt i korzystanie z gorącego posiłku w Klubie Seniora działającego w ramach Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Złotoryi,
4.7. – zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Złotoryja,
4.8. – zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXVII.162.2013 z dnia 28 lutego 2013 zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXVI.150.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach niezamieszkałych,
4.9. – zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXVII.160.2013 z dnia 28 lutego 2013 uchylającą Uchwałę Nr 0007.XXVI.148.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  takiej opłaty.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIEDZY SESJAMI.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poinformował, że w okresie  między sesjami  zajmowano się między innymi:
1. Rozpoczęte zostały prace interwencyjne, przyjęto 4 pracowników,
2. Ogłoszono przetarg na remonty  cząstkowe dróg / otwarcie ofert 29.03./,
3. Zaproszono do składania ofert na malowanie oznakowania poziomego dróg,
4. Rozpoczęto pozimową konserwację małej architektury ( naprawa  i malowanie koszy, ławek),
5. Zaproszono do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji na uzupełnienie oświetlenia ul. Broniewskiego,
6. Wykonano elektroniczną bazę do ewidencji cmentarza oraz zbudowano stronę internetową wraz z wyszukiwarką osób pochowanych,
7. Wykonano remont dachu wraz z instalacją odgromową  budynku Łąkowa 17,
8. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, w ramach „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontu dróg wojewódzkich” zakwalifikowała do realizacji zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową chodnika w ciągu drogi  wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Złotoryja – ul. Zagrodzieńska”. Pomoc  finansowa w wysokości 50% kosztów zadania  zostanie udzielona z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
9. Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Remont muru oporowego przy ulicy Wojska Polskiego 20 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja”. Zadanie w 50% dofinansowane jest z budżetu województwa,
10. Przygotowano i ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Rozbiórka sali wraz z łącznikiem SP nr 1 oraz budowa  Domu spotkań i integracji społecznej”,
11. Zorganizowano dwukrotnie konsultacje mobilnego punktu informacji o funduszach UE Urzędu Marszałkowskiego WD,
12. Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania pn. Kultura, tradycja i historia – cykl imprez na 15-lecie współpracy Złotoryi i Mimonia – obejmujący m.in. organizację płuczek złota,
13. Zorganizowano spotkanie robocze Burmistrzów Złotoryi i Pulsnitz – w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz,
14. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku,
15. Odbyło się  spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi dotyczące wypełniania ofert,
16. Miasto było współorganizatorem:
- VIII Kaczawskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich,
- Dnia Kobiet z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

AD. 2 -  WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Cyprian Posadowski   poruszył następujące sprawy:
1. Konieczność remontu ul. H.Pobożnego  o co proszą mieszkańcy,
2. Co będzie się dalej działo z niezamieszkanym budynkiem przy ul. Staszica nr 24/ budynek już został podpalony/,
3. Kiedy będzie podłączona kanalizacja  do boiska przy ul. Lubelskiej.

Radny Józef Banaszek -  zadał następujące pytania:
1. Czy nasze miasto stać na założenie ( wzorem innych miast)  Karty Dużej Rodziny?  Może warto rozważyć możliwość przy obecnych kosztach utrzymania 
zastosowania dla rodzin wielodzietnych jakiś ulg?
2. W Bolesławcu odpady wielkogabarytowe  na zgłoszenie osób starszych są odbierane, czy u nas nie można by zrobić tego samego?
3. Jak można się dostać na utworzony cmentarz wirtualny?

Radna Kinga Maciejak :
1. Na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 1 marca, która odbyła się w Gimnazjum zauważono potrzebę zainstalowania monitoringu. Pani Dyrektor zadeklarowała, że będzie się starała o pieniądze na ten cel.  Monitoring znacznie poprawi bezpieczeństwo uczniów.
2. Na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 25 marca Komisja podjęła wniosek w sprawie  poprawy nawierzchni ul. Łąkowej.  W obecnym stanie nawierzchni
tej ulicy przewoźnik odmawia dowozu dzieci.

Radna Wiesława Żak  zwróciła uwagę na konieczność załatwienia następujących spraw:
1. Czy budynek przy ul. Klasztornej 8 idzie do remontu?
2. Na ul. Słowackiego 5 przy budynku zapada się chodnik, co utrudnia lokatorom wejście do budynku,
3. Kiedy w mieście będą wyłapywane   bezdomne psy?
4. W ostatnie Gazecie Złotoryjskiej ukazał się artykuł odnośnie naszego szpitala. Czy Burmistrz podjął rozmowę ze Starostą na temat pozostawienia  szpitala?
5. Po raz kolejny zgłaszam potrzebę postawienia wiaty przystankowej koło ZOKiR-u.

Radny Iwo Matecki podziękował Skarbnikowi Miasta Grażynie Soi za szybką odpowiedź na interpelację.

Radny Józef Banaszek zgłosił:
1. Kładka przez rzekę /koło dawnych ZZO/  jest podobno spróchniała.
2. Czy  mamy wpływ na to co jest sprzedawane w sklepikach szkolnych, czy nie jest to jedzenie śmieciowe?

Radny Bogdan Łoś:
1. Czy właściciel będzie naprawiał chodnik na ul. Legnickiej od skrzyżowania z ul. Chojnowską – ostatnio przewróciło się tam drzewo.
2. Zwrócić się do DZDiK o sprawdzenie bezpieczeństwa na przejściu przy ul. Legnickiej.

Radny Franciszek Słaby zgłosił potrzebę naprawy chodnika od ul. Maluchów w dół. Ponadto  poruszył  konieczność naprawy nawierzchni ul. Łąkowej. Stan  nawierzchni jest taki, że autobusy  odmawiają wjazdu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   zapytał, czy wyjaśniono przyczynę przewrócenia się wiaty na targowisku. Ponadto poprosił o podanie kwot jakie otrzymały poszczególne jednostki w związku ze złożonym sprawozdaniem z wykonania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 r.

AD. 3 – STAN ZABYTKÓW I OBIEKTÓW KULTURALNYCH W MIEŚCIE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował, że w związku z tematem sesji zwrócił się do instytucji zawiadujących zabytkami jak i do administrujących obiektami kulturalnymi.  Otrzymaliśmy wiele różnych materiałów. Na sesji są nieobecni: Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz księża. Zaproponował zacząć dyskusję od instytucji kulturalnych i poprosił  o zabranie głosu Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej .

Dyrektor MBP Aneta Wasilewska  omówiła potrzeby remontowe budynku biblioteki / informacja w załączeniu/.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej -  czy plany Ministerstwa odnośnie likwidacji bibliotek szkolnych są aktualne  - odpowiedziała, że Ministerstwo wycofało się z tej sprawy. Następnie  poinformowała, że  Urząd Miejski przygotowuje  dokumentację na termomodernizację  budynku biblioteki.

Następnie głos zabrał  Zbigniew Gruszczyński – dyrektor ZOKiR.  
Omówił stan  obiektów zabytkowych, którymi zawiaduje, a mianowicie: Muzeum Złota, Kopalnia Złota „Aurelia”, Baszta Kowalska.  Obiekty te zostały odremontowane. Ponadto ZOKiR administruje obiektami kulturalnumi: sam budynek ZOKiR-u, Pałacyk nad Zalewem oraz Centrum Informacji Turystycznej.
Remontu wymaga Pałacyk Nad Zalewem oraz budynek ZOKiR-u.  Na budynek główny sporządzony jest kosztorys inwestorski na kwotę 800 tys. zł, prace są podzielone na 4 etapy, przy czym najważniejszy jest remont dachu. Szukamy możliwości pozyskania środków, bo kwota jest duża.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej -  na ile brak monitoringu w Muzeum Złota wpływa na jego funkcjonowanie -  Dyrektor Gruszczyński  odpowiedział, że w przypadku ściągania wystaw zawsze pada pytanie czy mamy zabezpieczenie i jakie. Zrobienie wystawy złota nie wchodzi w grę, tak więc wystaw o dużej wartości  eksponatów nie będziemy mieli.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski,  nawiązując do informacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przypomniał, że w mieście mamy 528  zabytków. Z informacji Burmistrza Miasta wynika, że Gmina Miejska zawiaduje 7 spośród zabytków zarejestrowanych w rejestrze. Część tych obiektów jest w posiadaniu prywatnym. W ocenie Konserwatora stan  większości zabytków jest zadawalający. Niewątpliwie są i takie, których stan wymaga szybkich remontów jak wieża ciśnień czy młyn na ul. Kolejowej. Zabytki sakralne są  stopniowo remontowane. Z informacji przesłanych przez Proboszczów  wynika, że na renowację Kościoła pw.NNMP  potrzebna jest kwota 2.800.000 zł, natomiast na niezbędne remonty w Kościele Św.Jadwigi potrzeba 285 tys. zł.  Chciałbym spytać władze miasta  o malowidła z widokami naszego miasta, które znajdują się w budynku przy pl. Orląt Lwowskich. Czy miasto może pomóc w renowacji tych malowideł, czy musi to zrobić Wspólnota.  Ponadto koło USC znajduje się  zabytkowa Baszta, pytanie – co się tam dzieje, czy ktoś  to zajmuje.

Radny Iwo Matecki -   przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Oświaty  Dyrektor ZOKiR-u  powiedział bardzo cenne zdanie:  że stare  budynki są w lepszym stanie jak budynki późniejsze.

Rada Kinga Maciejak – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji był obecny przedstawiciel  Starostwa. Omówił stan zabytków znajdujących się w gestii powiatu. Są to :  Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy ul. Kolejowej 2, Budynek LO przy ul. Kolejowej 4, wieża wodociągowa  przy ul. Kolejowej 4, budynek willowy na pl. Lotników Polskich 1, budynek „Bacalarus” przy ul. Szkolnej 1, siedziba Starostwa przy pl. Niepodległości 8. Szczegółowo   sprawę zabytków w mieście  znajdujących się w gestii Gminy  omówił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.
Na pytanie radnej Wiesławy Żak -  kto administruje obiekt strzelnicy przy ul. Legnickiej – odpowiedział Dyrektor  Gruszczyński,  że to ZOKiR.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.   Obiekty zabytkowe, którymi administruje miasto są w 100% odremontowane – powiedział.  Baszta koło Urzędu Stanu Cywilnego została  odremontowana przez Polskie Bractwo Kopaczy Złota. Malowidła w budynku przy pl. Orląt Lwowskich są w gestii Wspólnoty Mieszkaniowej.  Następnie przekazał refleksję, jaka nasunęła się po  dyskusji na temat zabytków, a mianowicie, parę sesji wcześniej zarzucano Burmistrzowi rozrzutne gospodarowanie środkami na remont zabytków.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   zwrócił uwagę na fakt, że celowo skierowano pisma w sprawie informacji o stanie zabytków do różnych podmiotów nimi zawiadujących. Nikt nikogo nie zmusza do zabierania głosu na sesji.

Radny Józef Banaszek   zwrócił uwagę na konieczność szybkiej renowacji figury Św. Nepomucena koło kościoła Św. Jadwigi. Proszę traktować to jako rzucone hasło bo wiem, że pieniędzy brakuje. Jeżeli jednak byłaby okazja zdobyć środki to proszę mieć na uwadze tą figurę.

Podsumowując dyskusję  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski
powiedział, że są różne  opinie na temat wartości zabytków, czy jest sens ich ratowania, czy mają one dla nas jakąś wartość, czy są  przysłowiową kulą u nogi w wydawaniu pieniędzy. Na to pytanie każdy z nas musi sobie odpowiedzieć.

Przewodniczący Rady Miejskiej  ogłosił przerwę w obradach od godz. 14.45 do godz. 15-tej.

Po wznowieniu obrad:

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie był omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. W budżecie dokonana została korekta dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej przez Ministra Finansów.
Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu  Komisji Budżetu i Finansów powiedział Przewodniczący Komisji Józef Banaszek  i głosami za – 9 1 wstrzymujący został skierowany na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za -  14      przeciw -   0     wstrzymało się – 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXVIII.164.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  był omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu wyjaśniła Skarbnik Miasta Grażyna Soja. Zmiana w uchwale jest konsekwencją uchwały w sprawie zmian w budżecie  oraz zmiany ustawy  o finansach publicznych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Józef Banaszek  przedstawił stanowisko Komisji w sprawie tego projektu uchwały. Radni głosami : za – 7 
3 – wstrzymujące się  skierowali uchwałę pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -   0    wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVIII.165.2013  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.137.2012 z dnia  20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja .

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował radnych, że powstał obligatoryjny obowiązek podjęcia takiej uchwały w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Stąd projekt uchwały.
Radny Iwo Matecki  przypomniał, że na posiedzeniu  Komisji Gospodarczej wnioskował o zmianę treści tej uchwały i otrzymał odpowiedź, że jej treść wynika wprost z ustawy. Proszę więc Panią radczynię o przytoczenie zapisu ustawy. Mój wniosek dotyczy kastracji zwierząt. Chciałbym, aby do § 4  programu po słowie „zwierząt” dopisać słowo „ bezdomnych”. W przeciwnym razie  zwierzę, nie zawsze bezdomne, złapane i oddane do schroniska zostanie w nim poddane  sterylizacji  bez zgody właściciela.

Radna Kinga Maciejak  zwróciła uwagę, że cały program  oraz w tytule uchwały 
mamy określenie, że dotyczy zwierząt bezdomnych.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski poruszył problem zrozumienia tego co jest napisane, bo przecież z uchwały wynika, że chodzi o zwierzęta bezdomne. Jeżeli w schronisku znajdzie się np. pies , który ma właściciela ,to jego właściciel się po niego zgłosi.

Radny Iwo Matecki  stwierdził, że fakt , celem  uchwały są bezdomne zwierzęta natomiast metoda nie mówi, że dotyczy  zwierząt bezdomnych. Nie wiem, czy warto o to kruszyć kopie – powiedział.

Burmistrz Miasta   jeszcze raz przypomniał, że chodzi o zwierzęta przyjęte do schroniska. Są to głównie zwierzęta bezdomne, nie mające właścicieli.

Na  pytanie Radnego  Józefa Banaszka – czy  mamy przepisy mówiące o wyłapywaniu zwierząt  - Burmistrz  odpowiedział, że firma, która się tym zajmuje na pewno zna procedury związane z  wyłapywaniem psów.

Radca prawny Barbara Szynkowska  zwróciła się do radnych z prośbą, aby zapytania dotyczące konkretnych ustaw były zgłaszane wcześniej, ponieważ nie  zna ustaw na pamięć. Ponadto dodała, że ze względu na wysokie koszty, schroniska nie wykonują sterylizacji  natychmiast.  Właściciele psów mogą spokojnie odebrać je ze schroniska.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   poddał wniosek radnego Iwo Mateckiego pod głosowanie.
Radni w głosowaniu: 
za -   3       przeciw -  11    wstrzymało się -  0    
wniosek odrzucili.

Rada w głosowaniu:
za -    13       przeciw -  1    wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVIII.166.2013  w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2013 r.”

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski -   przedstawił radnym wniosek, z jakim zwróciło się Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dotyczący korekty planu  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wniosek dotyczy Oczyszczalni Ścieków.  Dotychczasowa sytuacja oczyszczalni nie pozwalała na  wykonanie niezbędnych inwestycji. Jak wiadomo S-ka była w sporze o możliwości zrzucania ścieków do rzeki Kaczawy przez 10 lat. Mamy więc 10 lat straconych, oczyszczalnia jest na granicy czasu pozwalającego na modernizację.
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej  Ewa Miara  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji projekt uchwały był szczegółowo  omówiony przez Prezesa S-ki Damiana Klickiego. Komisja  oceniła go pozytywnie i skierowała na sesję.

Rada w głosowaniu:
za -  14    przeciw – 0     wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVIII.167.2013 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji  Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń  Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2012 – 2014.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały z sprawie zmiany 
taryfy za wodę i ścieki -  Burmistrz Miasta  wyjaśnił, że regulacja cen  wynika ze wzrostu kosztów obsługi, dostosowuje koszty do cen innych usług.
Na pytanie  radnej Kingi Maciejak -  czy taryfa za ścieki maleje ? – Burmistrz odpowiedział, że tak, bo jest obniżka.
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej   Ewa Miara  przedstawiła stanowisko Komisji w sprawie tego projektu uchwały. Temat był szczegółowo przedstawiony przez Prezesa S-ki Damiana Klickiego. Za skierowaniem projektu uchwały na sesję  głosowało 5 radnych,  5 wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Rada w głosowaniu:
za -  12      przeciw -   1   wstrzymało się -    1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVIII.168.2013  w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Durmaj    odnosząc się do projektu uchwały w sprawie odpłatności za gorący posiłek w Klubie Seniora  wyjaśniła, że  o odpłatności decyduje kryterium dochodowe w rodzinie. Od stycznia 2012 r. są to : dla osoby samotnej -  542 zł, dla rodziny- 456 zł. Do  osób poniżej tych kwot obiady są bezpłatne.
Radny Iwo Matecki  zapytał, skąd się  wzięły te wskaźniki odpłatności  w uchwale.
Dyrektor Durmaj  wyjaśniła, że są one utrzymane na poziomie 2004 r. Zależne są od ilości osób korzystających z Klubu Seniora.
Burmistrz Miasta  dodał, że procenty ustalili radni Rady Miejskiej na podstawie
propozycji, nie ma podstawy prawnej  dla tego  wskaźnika.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  poinformował, że na posiedzeniu Komisji projekt uchwały był omówiony przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego. Radni  ocenili projekt pozytywnie i skierowali na sesję Rady.

Radni w głosowaniu:
za – 14     przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXVIII.169.2013 w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt i korzystanie z gorącego posiłku w Klubie Seniora działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  stwierdził, że projekt uchwały  w sprawie pomocy materialnej dla  uczniów był omówiony na posiedzeniu Komisji i został skierowany pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -  0   wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVIII.170.2013  zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  miasta Złotoryja.

Przed przystąpieniem do głosowania  nad projektem uchwały o numerze roboczym 4.8.  radny Iwo Matecki  zapytał, co się konkretnie stało i dlaczego  zmieniamy uchwałę po raz drugi?

Radca prawny Barbara Szynkowska  wyjaśniła, że zakradł się błąd oczywisty i musimy to zmienić. Chodzi o sposób publikacji uchwały zmieniającej uchwałę.

Burmistrz Miasta Irenusz Żurawski   zauważył, że  błąd w uchwale jest  mało znaczący, oby tylko takie błędy trafiały się w obszarze gospodarki odpadami. Od 1 lipca możemy mieć inne problemy, które nam stworzyła ustawa. Mam wrażenie – powiedział, że powodem tego jest wyznaczenie sposobów realizacji celu. Jako samorząd nic nie możemy zrobić, tylko realizować to co nam nakazano. Taka sytuacja nie ma nic wspólnego  z samorządnością. Musimy się spodziewać coraz większych problemów.

Radna Lilia Wolańska  zapytała jak są prowadzone działania informacyjne  dla mieszkańców miasta. Czy S-ka prowadzi działania  informacyjne wobec swoich klientów, czy umowy są już wypowiadane.

Burmistrz Miasta   odpowiedział, że od 2 kwietnia uruchamiamy pracę Wydziału Gospodarki Odpadami. W konkursie wybrani zostali pracownicy tego Wydziału, przygotowujemy pomieszczenia.  Będzie prowadzona kampania informacyjna. Jeżeli chodzi o wypowiadanie umów, to nie wyobrażam sobie żeby od 1 lipca RPK naliczało opłaty. Jeżeli  śmieci wywożone były przez inną firmę, to trzeba zadbać o wypowiedzenie umowy. Większość umów jest zawierana np. przez S-nię Mieszkaniową czy Wspólnoty Mieszkaniowe. Właściciele domków jednorodzinnych muszą zadbać o wywóz i umowę osobiście.
Radny Iwo Matecki zgodził się z wypowiedzią Burmistrza, że samorządność jest coraz mniej samorządna. Odnośnie gospodarki odpadami uruchomiona została strona internetowa.

Radna Kinga Maciejak  wyraziła zadowolenie, że temat ten został  wywołany. Uzyskane informacje pozwolą nam na informowanie mieszkańców. Ludzie czytają różne informacje w prasie i mediach i chcą wiedzieć jak jest u nas.

Radny Franciszek Słaby  przekazał, że w RPK otrzymał informację, że właścicieli domków jednorodzinnych obowiązuje  1-miesięczne wypowiedzenie umowy.

Radna Wiesława Żak  poinformowała, że  w RPK ten tydzień był pełen zapytań lokatorów. S-ka ma przygotowane druki na wypowiedzenia umów. Informujemy lokatorów także, że w Urzędzie powstał nowy wydział zajmujący się gospodarką odpadami.
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara  przekazała, że uchwały o numerach roboczych  4.8 i 4.9 były omówione na posiedzeniu Komisji i zostały jednogłośnie skierowane pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw – 0    wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVIII.171.2013  zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXVII.162.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXVI.150.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach niezamieszkałych.

Z sesji wyszła radna Kinga Maciejak – stan Rady – 13 radnych.

Radni w glosowaniu:
za -  13    przeciw -  0 wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXVIII.172.2013  zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXVII.160.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. uchylającą Uchwałę Nr 0007.XXVI.148.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty.

Na sesję wróciła radna Kinga Maciejak – stan Rady – 14 radnych.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na zgłoszone przez radnych w pkt 2 zapytania udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.  Powiedział miedzy innymi:
- ul. Łąkowa jest  remontowana na bieżąco, nie ma środków na remont kapitalny tej ulicy,
- budynek przy ul. Staszica 24 – jest wystawiony na sprzedaż,
- ul. Lubelska – brak środków na podłączenie kanalizacji,
- założenie Karty Rodziny – temat do przemyślenia, trzeba się zastanowić, co możemy , jakie ulgi rodzinom zaoferować,
- odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie  w PSZOK na ul.Krzywoustego,
- cmentarz wirtualny -  radni zostaną zaproszeni na prezentację,
- monitoring w Gimnazjum – jeżeli Pani Dyrektor postara się o część środków, to gmina dofinansuje,
- remont budynku przy ul. Klasztornej 8  - sprawdzę, czy jest w planie remontów,
- zapadający się chodnik przy budynku Słowackiego 5 został  poprawiony,
- wyłapywanie bezdomnych psów  na terenie miasta odbywa się zazwyczaj 2 razy w roku, w zależności od potrzeb,
- wiata przystankowa koło  ZOKiR – w tej sprawie wystąpiłem do wójtów i burmistrzów z terenu powiatu o partycypację w kosztach. Proponuje jednak, aby wiata była postawiona od strony skarpy. Jeżeli Rady tych gmin podejmą takie zobowiązania finansowe to przystąpimy do realizacji. Miasto samo nie podejmie się takiego zadania,
- kładka na rzece Kaczawie zostanie wyremontowana jak co roku,
- zdrowe jedzenie w szkołach – proponuję, aby przez Radę Rodziców wpłynąć na dyrektorów szkół, żeby zwrócili na to uwagę przy zawieraniu umów z właścicielami sklepików.
- chodnik na ul. Legnickiej – w tej sprawie wysłano pismo do DZDiK we Wrocławiu,
- bezpieczne przejście na ul. Legnickiej na wysokości ul. Gwarków – wystąpiliśmy do DZDiK we Wrocławiu – ta sprawa ma swój bieg od ubiegłego roku,
- targowisko – nie mam żadnych nowych informacji na tę chwilę, postępowanie prowadzi nadzór budowlany i Prokuratura,
- sprawa Szpitala  - jestem zdumiony, że jest wniosek, abyśmy pomagali szpitalowi. My pomagamy mu cały czas. Oczywiście chciałbym aby szpital istniał, chociażby ze względu na miejsca pracy. Po przeczytaniu artykułu w Gazecie Złotoryjskiej dużo rzeczy dowiedziałem się  na temat szpitala. Szpital corocznie ma umarzany  podatek w wysokości 60 tys. zł, ale pomagając musimy wiedzieć , że sytuacja ulegnie poprawie, że nasza pomoc będzie skutecznie wykorzystana. Nie wyobrażam sobie, że taka sytuacja miałaby miejsce w naszej Przychodni.
Niestety, stwierdzam brak odpowiedzialności zarządzających szpitalem. Nie oceniam tego w żaden sposób, bo to nie jest moja rola.  Oczywiście jest to jednostka  społecznie potrzebna. Naszym problemem może być to co najgorsze, zwiększenie bezrobocia.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

W punkcie tym  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   zaproponował Radzie przyjęcie stanowiska radnych w sprawie przyszłości Szpitala im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi. W najbliższym czasie  Rada zamierza zorganizować spotkanie z przedstawicielami zainteresowanych stron
uczestniczących w podejmowaniu decyzji  co do dalszego funkcjonowania szpitala.
Radny Józef Banaszek  , powołując się na ostatnie zdanie stanowiska Rady , że  wg niego jest ono deklaracją na pomysł na dalsze istnienie szpitala. Czy  nasza Rada ma na to jakiś wpływ ?
Radny Iwo Matecki   zwrócił uwagę, że miasto niewiele może w tej sprawie.
Przypuszczam – powiedział, że  w Starostwie jest dobra wola co do dalszego 
funkcjonowania szpitala w Złotoryi.

Radni w głosowaniu:
za – 14    przeciw -  0   wstrzymało się -  0
przyjęli Stanowisko Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie przyszłości Szpitala im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi.
Tekst stanowiska stanowi załącznik do protokołu.

Radna Ewa Miara  podziękowała Naczelnikowi Wydziału Mienia  Marcinowi Cielasowi za  szybkie interwencje w zgłaszanych przez nią sprawach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   poinformował, że w dniu 25 kwietnia  odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Złotoryi. Przewodniczącym Rady został wybrany  Jakub Woźniak.  Dalszą ideą byłoby powołanie radnego do kontaktu z MRM. Zgodził się reprezentować  naszą Radę - radny Cyprian Posadowski.  Czy ktoś chciałby pełnić te funkcję – nie widzę. Wobec powyższego funkcję łącznika z Młodzieżową Radą Miejską  powierzamy radnemu Cyprianowi Posadowskiemu. Następnie  podał termin sesji w m-cu kwietniu – 25.04.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski , z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  złożył najlepsze życzenia  świąteczne, zdrowych, spokojnych, pełnych wiary i nadziei świąt.

Radny Franciszek Słaby  zaprosił  obecnych na 10 kwietnia  do ZOKiR. W dniu tym zespół „Rota”  da koncert upamiętniający 3 rocznicę katastrofy smoleńskiej.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  złożył życzenia dobrych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Wobec wyczerpania się porządku obrad , o godz. 16.30 Przewodniczący Rady  Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           
Roman Gorzkowski


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXVIII.2013 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2013 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:15.04.2013 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:15.04.2013 09:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 50