Uchwała Nr XXXI / 199 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 234.340 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

70.000,-

70095

Pozostała działalność

70.000,-

0830

wpływy z usług

70.000,-

750

Administracja publiczna

303.268,-

75095

Pozostała działalność

303.268

0970

wpływy z różnych dochodów

303.268,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

16.500,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

16.500,-

0320

podatek rolny

2.500,-

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

14.000,-

758

Różne rozliczenia

217.428,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

217.428,-

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

217.428,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

62.000,-

90002

Gospodarka odpadami

62.000,-

2440

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

62.000,-

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 484.340 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

18.000,-

60016

Drogi publiczne gminne

18.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- drogi dojazdowej do LSSE

18.000,-

630

Turystyka

34.000,-

63095

Pozostała działalność

34.000,-

wydatki bieżące

34.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

88.000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

18.000,-

wydatki bieżące

18.000,-

70095

Pozostała działalność

70.000,-

wydatki bieżące

70.000,-

710

Działalność usługowa

20.000,-

71095

Pozostała działalność

20.000,-

wydatki bieżące

20.000,-

750

Administracja publiczna

4.000,-

4.000,-

75023

Urzędy gmin

4.000,-

4.000,-

wydatki bieżące

4.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(wykonanie projektu zagospodarowania posesji budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Orląt Lwowskich 1)

4.000,-

758

Różne rozliczenia

217.428,-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

217.428,-

4810

rezerwy

  - rezerwa oświatowa

217.428,-

801

Oświata i wychowanie

2.500,-

5.000,-

80104

Przedszkola

2.500,-

5.000,-

2510

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

2.500,-

6070

wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

5.000,-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

250.000,-

85305

Żłobki

250.000,-

wydatki bieżące

- termomodernizacja żłobka)

250.000,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

62.000,-

90002

Gospodarka odpadami

62.000,-

wydatki bieżące

62.000,-

926

Kultura fizyczna i sport

10.000,-

313.268,-

92601

Obiekty sportowe

10.000,-

313.268,-

wydatki bieżące

10.000,-

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

313.268,-

§ 2.

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 250.000 zł.
Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego jest kredyt na termomodernizację.
Przychody zwiększa się o kwotę 250.000 zł

  • kredyt     –  250.000 zł.

§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (załącznik nr2).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/199/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.04.2005 08:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:26.04.2005 08:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 70