Zarządzenie Nr 0050.82.2013
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 10 maja 2013r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w roku 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art.11 ust.1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Uchwałą Nr 0007.XXIV.131.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, oraz Uchwałą Nr 0007.XXIV.133.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, zarządza się co następuje:


§ 1.

1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

 • Włodzimierz Bajoński - przewodniczący
 • Zbigniew Wróblewski
 • Wioleta Łaskawiec-Wilk
 • Justyna Fajkisz
 • Bartłomiej Nankiewicz,

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie:

 • I. Zadanie nr 1 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – 63.500 zł
 • II. Zadanie nr 2 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży – 50.000 zł


§ 2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na poszczególne zadania:

I. Zadanie nr 1 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień:

 1. Klub Żeglarski “REDA” ul. Garbarska 2 , 59-500 Złotoryja, ,,Od Majtka – do Kapitana 2013”, Nieobozowa Akcja Żeglarska, od 02.07.2013 r. do 08.07.2013 r. do 12.08.2013r. do 18.08.2013r. - kwota wsparcia - 19.000,00 zł.
 2. Kaczawski Klubu Siatkarski „REN-BUT” Złotoryja, Plac Sprzymierzeńców 2, 59-500 Złotoryja ,,Obóz sportowo-rekreacyjny dzieci i młodzieży” od 13.08.2013r. do 24.08.2013 r., – kwota wsparcia – 19.000,00 zł.
 3. Caritas Diecezji Legnickiej, ul. S. Okrzei 22, 59-220 Legnica, Kolonia w Kostrzycy, od 17.07.2013r. do 1.08.2013r. – kwota wsparcia – 12.000,00 zł
 4. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja, Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień, od 01.07.2013r. do 23.07.2013r. - kwota wsparcia – 11.500,00 zł.
 5.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „URSUS” ZOKiR - Złotoryja, Rynek 44/2, 59-500 Złotoryja, Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z profilaktyka uzależnień, zgrupowanie sportowe w zakresie tenisa stołowego, od 24.06.2013r. do 04.07.2013r. - kwota wsparcia – 2.000,00 zł.

II. Zadanie nr 2 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży:

 1. Klub Żeglarskiego “REDA” ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja, Obóz żeglarski Mazury „KNAGA – 2013r. ” od 2.07.2013r. do 31.08.2013r. - kwota wsparcia – 15.000,00 zł.
 2. ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja, Stanica Nieobozowej Akcji Letniej, od 1.07.2013 r. do 26.07.2013r. – kwota wsparcia - 17.000,00 zł.
 3. ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja, Kolonia w Trzebieży, od 10.08.2013 r. do 24.08.2013r. – kwota wsparcia - 18.000,00 zł.

§ 4.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na stronie internetowej www.zlotoryja.pl.


§ 5.

Wykonanie powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Złotoryi
Ireneusz Żurawski

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 10 maja 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:14.05.2013 14:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Fajkisz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.01.2016 09:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 377