Uchwała Nr XXXI/204/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  31 marca 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Złotoryja.

§ 2.

1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się na podstawie miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia zgodnie z poniższą tabelą
Określenie „rodzina” rozumiane jest zgodnie z  art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593)

Lp.

Wysokość dochodu

Wskaźnik procentowy wysokości stypendium liczony od podstawy

1.

do 50 zł

100 %

2.

ponad 50 zł do 100 zł

80 %

3.

ponad 100 zł do 200 zł

60 %

4.

ponad 200 zł do 316 zł

40 %

2. Przez podstawę stypendium szkolnego, o której mowa w ust. 1 rozumie się 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2005 r. PM.II.0911-1/285/05 stwierdzono nieważność § 2 ust. 1.)

§ 3.

1. Stypendia mogą być przeznaczone na następujące formy pomocy materialnej:

 1. udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, organizowane przez szkołę wyjazdy do teatrów, na wycieczki szkolne, „zielone szkoły”;
 2. udziału w odpłatnych zajęciach edukacyjnych, realizowanych przez szkołę, w tym: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, basenowych;
 3. zakwaterowania poza miejscem zamieszkania w internacie, bursie, na stancji, jeżeli uczeń, słuchacz, wychowanek nie jest zwolniony z wnoszenia takiej opłaty;
 4. podręczników do nauki, encyklopedii, słowników, książek pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego;
 5. pomocy naukowych niezbędnych w procesie edukacyjnym na kierunku wybranym przez ucznia, słuchacza, wychowanka;
 6. wykupu usług związanych z transportem do i ze szkoły oraz na praktyczną naukę zawodu środkami komunikacji zbiorowej dla uczących się poza miejscem zamieszkania, jeżeli nie są finansowane przez szkołę;
 7. zakupu stroju i obuwia sportowego.

2. Decyzję o wyborze rodzajów świadczeń, zgodnie z formami pomocy określonymi w ust. 1, podejmują wnioskodawcy, określając go we wniosku o przyznanie stypendium.

§ 4.

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny składają wnioskodawcy w:

 1. Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi dla uczniów uczących się w Szkole Podstawowejn nr 1 w Złotoryi i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi;
 2. Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi dla uczniów uczących się w tej szkole;
 3. Gimnazjum nr 1 w Złotoryi dla uczniów uczących się w Gimnazjum nr 1 w Złotoryi i Liceum Ogólnokształcącym w Złotoryi
 4. Gimnazjum nr 2 w Złotoryi dla uczniów uczących się w Gimnazjum nr 2 w Złotoryi i Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi;
 5. Urzędzie Miejskim w Złotoryi dla pozostałych uprawnionych.

§ 5.

1. Stypendia mogą być przekazywane w następujący sposób:

 1. w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym na cele określone w § 3. ust.1 pkt 4,5 i 7 niniejszej uchwały; 
 2. w formie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych oryginałów imiennych faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych potwierdzających ich zapłatę na cele określone w § 3 ust.1 niniejszej uchwały;
 3. w formie świadczenia pieniężnego, zgodnie z art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.


2. Wypłata jest dokonywana przez odpowiedni organ przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, przekazem pocztowym lub w kasie, jeżeli jest prowadzona przez ten organ do dnia 10 grudnia dla stypendiów przyznanych w okresie pomiędzy wrześniem a grudniem danego roku szkolnego i do dnia 10 czerwca dla stypendiów przyznanych w okresie pomiędzy styczniem a czerwcem danego roku szkolnego.

§ 6.

1. Pomoc materialna w postaci zasiłku szkolnego jest realizowana poprzez świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej i wypłacana w kasie, przekazem pocztowym lub przekazywana na rachunek wskazany przez wnioskodawcę przez odpowiedni organ.

2. Świadczenie w postaci zasiłku szkolnego winno być rozliczone poprzez przedstawienie oryginałów imiennych faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych potwierdzających zapłatę wydatków określonych w ust. 1.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/204/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.04.2005 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.05.2005 13:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 78