Protokół Nr 0002.XXX.2013
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 23 maja 2013 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski,  który stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, Kierownika Przychodni Rejonowej w Złotoryi Marię Filipowicz, Księgową Przychodni Bożenę Podniesińską,  radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz lokalne media.

Radni w głosowaniu: za -   13     przeciw – 0     wstrzymało się -  0    przyjęli Protokół Nr 0002.XXIX.2013 z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Przed przyjęciem porządku  obrad Skarbnik Miasta Grażyna Soja  poinformowała, że zmianie  uległ tytuł uchwały oznaczony w porządku obrad nr 4.4. Powinien on brzmieć:  „w sprawie zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego dla Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia  na lata 2007 – 2013”.  Treść merytoryczna uchwały nie ulega zmianie.
Radni przyjęli zmianę do akceptującej wiadomości.

Porządek obrad sesji został przyjęty bez uwag  i przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Przychodnia Rejonowa w Złotoryi. Opieka Zdrowotna w mieście.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2013,
4.2. -  w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXV.137.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi  z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2013 – 2014,
4.3. -  w sprawie zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego dla Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007 – 2013,
4.4. -  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
                
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informacje z działalności z pracy w okresie międzysesyjnym  przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.
Poinformował, że:
1. W dniu 30 kwietnia br. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia  na budowę dla zadania pn.”Budowa  obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” przy
ul. Wiosennej.
2. W dniu 16.o5.2013 w Starostwie Powiatowym w Złotoryi złożono wniosek
o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania „Modernizacja poprzez przystosowanie części budynku dla potrzeb przedszkolnych oraz wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach programu Radosna Szkoła”.
3. W dniu 30.04.2013 podpisano z Województwem Dolnośląskim nowe porozumienie ws. powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania pn.
„Remont muru oporowego przy ul. W. Polskiego 20 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja”, będącego zadaniem własnym woj. dolnośląskiego oraz
przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Złotoryja.
4. W dniu 20.05.br złożono w Woj. F-szu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej we Wrocławiu Oddz. Legnica wniosek o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK”,
5. W dniu 19.04.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Złotoryi złożono  wniosek
o wydanie pozwolenia na budowę zadania pn.”Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Złotoryi przy ul. B.Krzywoustego”.
6. W ramach prac interwencyjnych wykonano:
- porządkowanie terenu wokół boiska przy ul. Lubelskiej,
- rozpoczęto czyszczenie rowów wzdłuż ul. Łąkowej,
- rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu przy garażach na ul. Słowackiego – Wiosenna,
- zamontowano tablicę ogłoszeniową przy ZOkiR.
7.Ustawiono w rynku Bramę Solną.
8. Rozpoczęto malowanie oznakowania poziomego dróg oraz konserwację 
oznakowania pionowego.
9. Wykonano ukwiecenie miasta na konstrukcjach kwietnikowych oraz uruchomiono fontanny.
10. Przydzielono 4 lokale mieszkalne / 1 socjalny i 3 do remontu/.
11. Zamontowano instalację wentylacyjną w 5 lokalach komunalnych w budynku wspólnoty Klasztorna 16.
12. Zakończono rozbiórkę sali sportowej przy SP nr 1 i rozpoczęto budowę Domu  Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryja i Pulsnitz.
13. Przeprowadzono konserwacje boisk przy ul. Lubelskiej oraz SP nr 1.
14. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Tradycja, kultura i historia – cykl imprez na 15-lecie  współpracy Złotoryi i Mimonia – obejmującego m.in. tegoroczne płuczki złota.
15. W Wydziale Gospodarki Odpadami:
- prowadzono weryfikację i wprowadzanie deklaracji do systemu,
- roznoszono deklaracje do mieszkańców,
- ogłoszono przetarg „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych miasta”,
- przyjęto i wprowadzono ok. 5.300 deklaracji z nieruchomości zamieszkałych.
16. Miasto  wspólnie ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów  było organizatorem Spotkania 80-latków.
17. Organizowano także:
- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- udział w Targach Turystycznych Turtec 2013,
- współorganizowano wyścig kolarski „Szlakiem Grodów Piastowskich” oraz Złotoryjską Majówkę.
 
AD. 2 – WNIOSKI,  INTERPELACJE   I ZAPYTANIA  RADNYCH.

Radny Waldemar Wilczyński  wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady, aby ta w najbliższym miesiącu  zajęła się realizacją uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza  oraz opłatami  dot. pochówków.  Jest wiele zapytań   i niejasności  do wyjaśnienia  od  niezadowolonych mieszkańców miasta. Zapisy budzą dużo wątpliwości.

Radny Janusz Markiewicz -  podziękował Burmistrzowi Miasta  za uporządkowanie zjazdu z pl. Matejki na ul. Stromą.
Następnie, w imieniu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożył wniosek o podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników MOPS-u oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta. Od roku 2010 podwyżek nie było. Niektóre miasta, np. Legnica,  robią podwyżki.

Radny Józef Banaszek  poruszył następujące sprawy:

1.  Złotoryja realizuje program „Bezpieczne miasto” , jednak nie daje to gwarancji bezpieczeństwa mieszkańcom.  Mieszkańcy donoszą o grupach młodych ludzi  napadających w godzinach nocnych  na przechodniów. Miało to miejsce na ul. Podwale i Stromej, Słowackiego. Dobrze byłoby, aby zainteresować tym Policję i Straż Miejską.

2. Byłem świadkiem takiego zdarzenia jak Pani sprzątała koło sklepu a zebrane śmieci odepchnęła od swojego wejścia  na boki.  Trzeba zwrócić na to uwagę.

3. W mieście brakuje pojemników na odpady segregowane. W niektórych miejscach np. koło RPK stoi pojemnik niewykorzystany. Można go przenieść w inne miejsce i właściwie wykorzystać.

4. Na ul. Szkolnej jest wykruszona kostka . Wprawdzie na posiedzeniu Komisji Burmistrz tłumaczył, że musi przejść okres gwarancji, aby można było rozpocząć naprawianie, ale  przypominam o tej sprawie.

5. Ostatnio Wspólnoty Mieszkaniowe rozdają nowe książeczki opłat za mieszkania, w których jest zmiana konta. Trzeba o tym informować mieszkańców, informacja powinna być jednoznaczna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapytał o następujące sprawy:
1.  Dowiedziałem się  niedawno od jednego z mieszkańców – powiedział – że nasze miasto ma 59 mln długu i jest na  granicy katastrofy finansowej. Proszę o sprostowanie tego typu plotek.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja  wyjaśniła, że tego typu informacje nie są prawdą. Mamy pozytywną opinię RIO na temat  wykonania budżetu.
Burmistrz Miasta  dodał, że Przewodniczący powinien uspokoić mieszkańców
bo Rada posiada  prawidłowe informacje  ze składanych sprawozdań.
Przewodniczący  Roman Gorzkowski  spytał, skąd burmistrz wie, że nie uspokoił?

2. Czy jest już projekt „Domu Spotkań ”  przy Sz.P.nr 1? Kto jest autorem projektu?

3. Chciałbym poznać szczegóły  odnośnie przetargu na wywóz śmieci w mieście. W BIP jest odwołanie Firmy Transformers odnośnie warunków  przystąpienia do przetargu. Krążą  plotki, że Transformers zarzuca ustawienie przetargu.

AD. 3 – PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORYI. OPIEKA ZDROWOTNA W MIEŚCIE.

Jak co roku – powiedział Przewodniczący Rady -  zostało złożone obszerne sprawozdanie  z działalności Przychodni Rejonowej. Sprawozdanie  to było przedmiotem obrad Komisji Spraw Społecznych. Proszę Panią Kierownik o zabranie głosu.
Kierownik Przychodni Rejonowej Maria Filipowicz  rozpoczęła odczytywanie sprawozdania.
Radny Waldemar Wilczyński  zaproponował, aby sprawozdania nie czytać ponieważ było omówione na Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poprosił  Kierowniczkę Przychodni o kontynuowanie odczytywania sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Waldemar Wilczyński  stwierdził, że po wysłuchaniu sprawozdania nasuwa się wniosek, aby Gabinet Stomatologiczny  przenieść z Liceum Ogólnokształcącego do Szkoły Podstawowej Nr 3, gdzie mogłyby z niego korzystać także dzieci z Gimnazjum.
Kierownik Maria Filipowicz  wyjaśniła, że na to musi być zgoda dyrektora szkoły. W Szk. P. nr 3  pomieszczenie na gabinet zostało zlikwidowane. Nie wyraził  zgody na gabinet  ówczesny Dyrektor Szkoły.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapytał o dzieci niedożywione. W sprawozdaniu  ujawniono, że wśród  dzieci do lat 18  ujawniono 50 przypadków niedożywienia. Następnie poprosił o opinię na temat zorganizowania nowej Przychodni w Szpitalu.
Przełożona Pielęgniarek Irena Mazur  wyjaśniła, że niedożywienie dzieci ujawnia się podczas prowadzenia badań przesiewowych. Wynika ono z różnych przyczyn np. chorobowych, nie zawsze bytowych. Aby dokładnie wiedzieć, trzeba zbadać statystykę.
Kierownik Przychodni Maria  Filipowicz    odpowiedziała, że zagrożenie  w przypadku powstania nowej placówki jest zawsze. Do tej pory nie znamy oferty, jaki będzie poziom, zaufanie do lekarzy, zrozumienie między  lekarzem a pacjentem. Szpital od 5 lat miał takie zamierzenie, ale nie zauważyliśmy odpływu pacjentów. Zależy to głównie od jakości usług. Nasza przychodnia stara się, aby przyjąć jak największą liczbę pacjentów.
Radny Waldemar Wilczyński  dodał, że nie jest tajemnicą powstanie niepublicznego zakładu w Rynku 5. Lekarze będą z zagranicy.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów  przeczytał opinię Rady Społecznej Przychodni. Jest ona pozytywna.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  Janusz Markiewicz poinformował, że Komisja, po przeanalizowania sprawozdania z działalności Przychodni Rejonowej w Złotoryi oceniła je pozytywnie.
Radna Ewa Miara  stwierdziła, że toczy się obecnie dużo dyskusji na temat pracy lekarzy. Mnie zaskoczył pozytywnie fakt, że lekarz, który nie przyjął dziecka w Przychodni w godzinach pracy,  zrobił to po południu.  Przyjechał do domu  i dziecko zbadał.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   podziękował Kierowniczce Przychodni za złożone sprawozdanie i za pracę jednostki.
Następnie ogłosił przerwę w obradach  od godz. 14.25 do godz. 14.35.

Po wznowieniu obrad:

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  poinformowała, że zmiany w uchwale  w sprawie zmian w budżecie dotyczą: po stronie dochodów zmniejszenie o kwotę 2.494.459,93 z czego zwiększeniu ulegają dochody bieżące natomiast zmniejszają się dochody majątkowe. Po stronie wydatków  następuje zwiększenie o kwotę 342.095,07 zł z czego zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe zwiększa się. Zmniejszenie dochodów jest spowodowane tym, że dofinansowanie Domu Społecznego będzie się odbywało z opóźnieniem, etapami, po otrzymaniu dotacji.
Poinformowała także, że otrzymaliśmy od Starostwa kwotę 300 zł na program „Piękno drzemiących wulkanów”.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  dodał, że aby zapłacić wykonawcy trzeba mieć pieniądze. Płacimy wykonawcy a potem otrzymujemy zwrot z dotacji.
Ulica Leszczyńska będzie kosztowała 2.700.000 zł. Na ten remont otrzymaliśmy 50 % dofinansowania z programu „Narodowy Program Budowy Dróg”.

Radny Iwo Matecki  stwierdził, że osobiście będzie głosował przeciw uchwale, bo  uważa, że zostawiamy długi  następnym kadencjom.

W imieniu  Komisji Budżetu i Finansów jej Przewodniczący Józef Banaszek
poinformował, że Komisji po analizie uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta, głosami:   za -  7    przeciw -   0 wstrzymało się – 3 skierowała projekt pod obrady Rady. 
Rada w głosowaniu:
za – 11     przeciw -    1    wstrzymało się -   1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXX.177.2013  w sprawie zmian w budżecie  Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2013.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie zmian z prognozie finansowej gminy był omówiony przez Komisję Budżetu. Zmiana związana jest z uaktualnieniem dochodów i wydatków budżetowych jak również o kredyt na budowę Domu Społecznego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  powiedział, że ten projekt jest konsekwencją uchwały w sprawie zmian w budżecie i głosami: za – 7    przeciw – 1 wstrzymało się  - 2 został skierowany na sesję.

Radni w głosowaniu:
 za -  11     przeciw -    1     wstrzymało się  -  1
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXX.178.2013 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXV.137.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2013 – 2014.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  poinformował, że projekt uchwały o numerze roboczym 4.3. w sprawie  zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Operacyjnego dla Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia był szczegółowo przedyskutowany na posiedzeniu Komisji. Radni otrzymali wyjaśnienia od Skarbnika Miasta  i głosami: za -   7    przeciw -  0    wstrzymało się – 3,  skierowali projekt uchwały na sesję.

Rada w głosowaniu:
za -  11   przeciw -   1   wstrzymało się – 1  
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXX.179.2013  w sprawie zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego dla Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007 – 2013. 

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że projekt uchwały  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego dotyczy  współfinansowania przez gminę w 50% kosztów przebudowy wraz z rozbudową chodnika na ul. Zagrodzieńskiej.  Bez naszej partycypacji  remont nie byłby możliwy.
Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  dodał, że Komisja była zgodna co do konieczności podjęcia tej uchwały. Wszyscy członkowie,  w liczbie 10 radnych byli za skierowaniem projektu na sesję. 

Rada w głosowaniu:
za -  13     przeciw -   0    wstrzymało się  - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXX.180.2013  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI,  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. 
Radnemu Januszowi Markiewiczowi -  podwyżki wynagrodzenia chciałbym przyznać  nie tylko pracownikom MOPS-u, ale także Urzędu Miejskiego i innych
jednostek. Nie mogę tego zrobić ze względu na brak środków na wynagrodzenia.
Radnemu Józefowi Banaszkowi -  zgłoszę do Policji  uwagę o grupie młodych ludzi napadających na przechodniów w godzinach wieczornych. 
Segregowanie odpadów i ilość pojemników  zmieni się od 1 lipca, do tego czasu nic nie będziemy zmieniać. Od 11 lat proszę radnych, aby takie uwagi jak ubytki w kostce zgłaszać na bieżąco do Wydziału Mienia. O zmianie numeru konta opłat  za  czynsz mieszkaniowy decydują Wspólnoty Mieszkaniowe i tam trzeba zgłaszać swoje uwagi.
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Romanowi Gorzkowskiemu  -   jesteśmy na etapie budowy Domu Społecznego przy Sz.P. nr 1 a nie jego projektowania.
Projektantem jest  Pracownia Projektowa „DEMAR” z Poznania. Projekt był zrobiony kilka lat temu.
Zadłużenie miasta na koniec 2012 r. wynosiło ponad 25 mln zł tj.58,8 %  naszych dochodów. Nie jest to sytuacja katastroficzna jeśli chodzi o finanse publiczne, bo naszym zadaniem jest szukanie rozwiązań. Prognoza finansowa do 2023 roku pokazuje jak będzie się odbywała spłata zadłużenia.
Jeżeli chodzi o przetarg na wywóz odpadów w mieście, to przeczytałem odwołanie  firmy Transformers i w tym odwołaniu nie ma ani słowa o „ustawianiu przetargu”. Posługiwanie się wobec radnych określeniem „ustawianie przetargu” jest manipulowaniem słowami, jest niedopuszczalne. Rzuca cień na gminę, której Pan jest Przewodniczącym.  Ustalenie w specyfikacji wymagań odbywa się z myślą o zabezpieczeniu jak najlepszych usług dla mieszkańców. Nie rozumiem Pana  sformułowań. Świadczą one o naruszonych zdolnościach umysłowych.Niedawno słyszałem, że jestem winien za zawaloną wiatę a teraz  ma Pan pretensję, że specyfikacja jest za szczegółowa. W odwołaniu nie ma mowy o ustawieniu przetargu. Stoję na stanowisku, że w tym obszarze nie powinno być przetargów podczas gdy gmina ma swoją S-kę do tych celów. W gminach przetargi wygrywają różne firmy.
Transformes zakwestionował to, że my  żądamy certyfikatu ISO. Świadczy to o tym, że firma nie ma właściwej organizacji pracy. Nie ukrywam, że chciałbym aby nasza S-ka wygrała przetarg, ale ostatecznych rozwiązań nie znamy. Dlatego data  12 czerwca będzie bardzo ciekawa dla gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski wyjaśnił, że nie było to jego oskarżenie.  Przytoczył fragment odwołania firmy „Transformers”, który niektórych może skłonić do takich podejrzeń. Cokolwiek by Pan zrobił  - powiedział Roman Gorzkowski - to nigdy nie użyję wobec Pana słów o naruszonych zdolnościach umysłowych.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  odpowiedział, że nic z tego co Pan Przewodniczący przeczytał nie wynika, że przetarg  będzie ustawiony. To nie Rada będzie odpowiedzialna za przetarg a gmina. Informacja, że gmina posiada w S-ce Oczyszczania Miasta 100% udziałów jest faktem.

Radca prawny Barbara Szynkowska  wyjaśniła, że w odwołaniu Firma Transformes zarzuca nam naruszenie zasad konkurencji ale  posiadanie przez S-kę RPK  IS0 jest na korzyść miasta. Ponadto poruszyła sprawę artykułu, jaki ukazał się w Echu Złotoryi, gdzie Pan Przewodniczący poddał pod wątpliwość  konieczność mojego uczestnictwa w rozprawach Sądu Lustracyjnego i za czyje pieniądze. Jednocześnie podając, że on za swoje, prywatne. Wydaje mi się, że trzeba trochę ważyć słowa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   poprosił o właściwą interpretację artykułu. To nie były moje słowa – powiedział – tak pisali internauci. Jeżeli chodzi o treść moich pytań to myślę, że nie naruszyłem nimi powagi sesji.

AD.6 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował radnych, że najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r.
Na pytanie  radnego Iwo Mateckiego  odnośnie zobowiązań finansowych gminy, w tym za budynek przy ul. Szkolnej – odpowiedziała  Skarbnik Miasta Grażyna Soja.  Skierowała radnego na str. 72  wykonania budżetu, gdzie wypisane są wszystkie zadłużenia i zobowiązania. Wszystko jest badane i kontrolowane.

Burmistrz Miasta  dodał, że  nic z gospodarki finansowej miasta nie jest ukrywane, wszystko znajduje się w budżecie. 
Następnie zaprosił radnych do udziału w Święcie Miasta i w Korowodzie.

Radna Kinga Maciejak – przypomniała o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 27 maja br.

Radny Waldemar Wilczyński  podziękował Z-cy Burmistrza Andrzejowi Ostrowskiemu za załatwienie  sprawy ul. Żeromskiego.

Radny  Bogdan Łoś  przypomniał, że wszyscy radni głosowali za sprawą skierowania do Trybunału Konstytucyjnego  zapisu w ustawie dot. przetargów na wywóz śmieci. Następnie  wyraził swoją aprobatę dla podjętej uchwały w sprawie remontu ul. Zagrodzieńskiej. Przekaże tą wiadomość swoim wyborcom – powiedział.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski   poinformował, że polityka Zarządu Dróg jest taka, aby gminy partycypowały w 50% wartości zadania. W przeciwnym wypadku nie wiem, ile lat czekalibyśmy na remonty dróg wojewódzkich. Jest to  przemyślana polityka, kiedy się to zmieni nie wiadomo. Jest to swego rodzaju wymuszenie, bo to nas mieszkańcy oceniają, nie interesując się kto zarządza drogą.
Do tej pory Trybunał Konstytucyjny nie rozpatrywał protestu gmin z Polski dotyczącego konieczności wykonywania przetargów na wywóz śmieci przez wszystkie gminy, a w tym te, które posiadają do tych celów własne spółki.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15.30  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   ogłosił sesję za zamkniętą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Protokółowała:
Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXX.2013 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 23 maja 2013 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:11.06.2013 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:19.06.2013 13:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 40