Protokół Nr 0002.XXXI.2013
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzył  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski.  Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych / nieobecny radny Waldemar Wilczyński/ co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim na czele, radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz lokalne media.

Radni w głosowaniu: za -  13    przeciw -  0   wstrzymało się – 1  przyjęli  Protokół Nr 0002.XXX.2013  z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2013 r.

Porządek obrad sesji  został przyjęty bez uwag i przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w 2012 i 2013 roku.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
    -  w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2012,
   -  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za rok budżetowy 2012,
   -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2013 rok,
   -  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.137.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
   -  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację z działalności z pracy w okresie międzysesyjnym przedstawił  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.
Powiedział m.in. , że w okresie międzysesyjnym:
1.  Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej zadania pn. „ Budowa przyszkolnego obiektu sportowego przy ul. Wiosennej  na potrzeby SP nr 1, SP nr 3 i Gimnazjum”,
2.  Zakończono pod względem finansowym i merytorycznym projekt pn. „Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej”,
3.  Złożono końcowy wniosek o płatność na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi – jako elektronicznego systemu  służącego bezpieczeństwu turystów w Złotoryi”,
4.  Trwają prace związane z projektem pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w SP nr 1 i w SP nr 3,
5.  Trwają prace związane z inwestycją pn. „Budowa Domu spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz”,
6.  Trwają  prace związane z rozliczeniem oraz przygotowaniem wniosku o płatność zadania pn: „Kultura, tradycja i historia – cykl imprez na 15-lecie współpracy Złotoryi i Mimonia”,
7.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.”Modernizacja poprzez przystosowanie części budynku dla potrzeb  przedszkolnych” oraz „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3”,
8.  Uzyskano pozwolenie na budowę inwestycji pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK”,
9.  W dniu 24 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na zadanie pn. „ Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,
10.W dniu 21 czerwca br. podpisano umowę i przekazano plac budowy w celu realizacji zadania pn.:” Remont muru oporowego przy ul. Wojska Polskiego 20 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m.Złotoryi”,
11.Złożono wniosek i otrzymano dofinansowanie na zadanie pn.:” Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK” w wysokości 179.000 zł pożyczki, 89.500 zł dotacji,
12. W ramach prac interwencyjnych wykonano:
       - naprawę drogi wewnętrznej z trylinki między posesjami Staszica 4-8,
       - naprawiano ogrodzenia placów zabaw,
       - drugie czyszczenie dna zalewu / pierwsze w maju br./,
       - uzupełniono brakujące tabliczki w nazwami ulic: Świętokrzyska, Małopolska, Mazowiecka, Stawowa, 11 Listopada,
       - remont ogrodzenia przy posesji Broniewskiego 23 / przy boisku od strony ul. Lipowej/.
13. Zamontowano lustra drogowe na ul. Wilczej na skrzyżowaniu z ul. Boczną oraz wymieniono na nowe lustro na skrzyżowaniu ul. Hożej z ulicą Słowackiego,
14. Zmieniono organizację ruchu na odcinku ul. Cmentarnej / koło kaplicy/ poprzez zakaz zatrzymywania się,
15. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na budowę pieców,
16. Przekwaterowano 10 rodzin z budynku Podmiejska 2-4  z powodu pożaru,
17. Wykonywane jest utwardzanie miejsc pod pojemniki do gromadzenia odpadów – łącznie będą 52 miejsca,
18. Wydział Gospodarki Odpadami w okresie międzysesyjnym  zajmował się:
       - wydawaniem i przyjmowaniem deklaracji,
       - weryfikacją deklaracji  i wprowadzaniem  ich do systemu,
       - informowaniem mieszkańców o systemie gospodarowania odpadami od dnia 1 lipca 2013,
       - weryfikacją deklaracji podmiotów gospodarczych,
       - ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
       - w 55% deklaracji jest decyzja o segregowaniu śmieci.
19. Organizowano  Dni Złotoryi,
20. Realizowany był projekt „ Kultura, tradycja i historia – cykl imprez na 15-lecie współpracy Złotoryi i Mimonia,
21. Realizowano  przez telewizję Wrocław program telewizyjny „W 80 dni dookoła Złotoryi”,
22. Miasto było współorganizatorem  Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów.

Następnie Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poinformował Radę, że  ze względu na zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum zaplanowane na godz.14-tą  nie będzie obecny na dalszej części sesji, za co przeprasza.  Od 11 lat uczestniczy w zakończeniu każdego roku szkolnego w naszych szkołach.
Ponieważ  dzisiejsza sesja jest sesją absolutoryjną – powiedział -  dziękuję  radnym za pracę przy realizacji budżetu w roku 2012 a szczególnie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012  zostało sporządzone i przedłożone w ustawowym terminie w dniu 26 marca 2013 r.
Sprawozdanie było omawiane na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej, gdzie radni  otrzymali szczegółowe wyjaśnienia na zadawane pytania.
Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 43.244.718,36 zł a wydatki
w wysokości 43.635.004,64 zł.  Sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Legnicy.  Następnie podziękował radnym za pracę przy realizacji budżetu 2012 r. , a szczególnie Komisji Rewizyjnej, która włożyła dużo pracy w przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia  procedury absolutoryjnej.
Swoje wystąpienie Burmistrz Miasta zakończył wnioskiem  o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2012 i udzielenie absolutorium.
Na pytanie Przewodniczącego Rady , czy mógłby jeszcze wysłuchać interpelacji,
Burmistrz odparł wychodząc, że sesję można było zorganizować w innym terminie.


AD. 2 -  WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radna Kinga Maciejak  zapytała, czy mamy rozeznanie co do wielkości szkód jakie powstały na terenie Zalewu po powodzi i czy znajdą się środki na remonty.

Radna Ewa Miara -  przypomniała, że kilka miesięcy temu Komisja Gospodarcza była na oględzinach  budynku na ul. Szkolnej 7. Mówiono wtedy, że nie jest to budynek miasta. Mieszkanka budynku twierdzi, że miasto jest właścicielem. Budynek jest w złym stanie, pękła ściana a osy budują sobie w tej szparze gniazdo. Mieszkańcy mieli zapewnienie, że remont budynku zakończy się w 2010 r., tymczasem  wymieniono tylko dach. Lokatorzy boją się w tym budynku mieszkać.

Radna Wiesława Żak – 
1/Zgłosiła konieczność remontu i modernizacji  ul. Wiśniowej, gdzie po opadach robi się błoto. W tej sprawie do Burmistrza pisali już mieszkańcy tej ulicy.
2/ Zapytała, czy od 1 lipca  śmieci będą wywożone zgodnie z grafikiem . Następnie poruszyła sprawę  zakupu pojemników na śmieci przez właścicieli prywatnych posesji. Cena sprzedawanych pojemników jest różnorodna, wynosi od 20 do 35 zł.

Radny Józef Banaszek poruszył następujące sprawy:
1/ Wywóz  nieczystości – proszę o przekazanie radnym pełnej informacji na jakim etapie jest miasto w zakresie wdrażania gospodarki odpadami,
2/  W minionych latach były takie służby, które monitorowały czystość w mieście. W chwili obecnej odbywa się to na zasadzie zgłoszeń mieszkańców. Są miejsca gdzie śmieci leżą od m-cy np. za Jamnikiem.
3/ Jeżeli chodzi o stan budynku na Szkolnej 7 to też zwracali się mieszkańcy z prośbą o interwencję,
4/ Co dzieje się z budynkiem na ul. W.  Polskiego po Szkole Społecznej?

Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski   - na poprzedniej sesji Burmistrz i  Pani Radczyni bronili jednego z warunków przetargu na wywóz nieczystości a mianowicie posiadanie certyfikatu ISO. Warunek ten został wycofany. Chcę znać powody  wycofania tego warunku z przetargu.

Radny Franciszek Słaby -  zapytał, ile w mieście zostało złożonych deklaracji na wywóz nieczystości.

AD. 3 – ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W 2012 I 2013 ROKU.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował, że  na sesji nieobecny jest  Dyrektor ZOKiR-u Zbigniew Gruszczyński. Swą nieobecność Dyrektor zgłosił podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w dniu  24 czerwca 2013 r.
Przewodniczący Rady udzielił głosu  radnej Kindze Maciejak – Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
Radna Kinga Maciejak  omówiła  przebieg posiedzenia Komisji Oświaty. 
Sprawozdanie z działalności  ZOKiR za rok 2012 i I pół.2013  złożył Dyrektor Zbigniew Gruszczyński. Sprawozdania były bardzo szczegółowe. W wyniku dyskusji Dyrektor przedstawił nowe formy pracy:
1/ Muzeum Złota reaktywuje tzw. Noc Muzealną. W Muzeum odnowiono pomieszczenia, jest wypożyczalnia strojów średniowiecznych,
2/ Przejęto Chór Nauczycielski „Bacalarus” oraz reaktywowano orkiestrę dętą.
Najdłużej dyskutowano na temat zalewu i basenu. Radni byli przychylni odnośnie funkcjonowania zalewu, natomiast z troską wyrażali się  co do dalszych losów basenu. Pan Dyrektor mówił o priorytecie, jakim jest naprawa dachu  ZOKiR-u i że koszt  ogrzewanie  budynku za rok ubiegły przekracza możliwości finansowe Ośrodka. 

Następnie poinformował, że ze względu na wyjazd służbowy nie może być obecny na sesji. Prosił, aby ewentualne pytania radnych z sesji skierować na piśmie. 
Przewodnicząca Komisji  Kinga Maciejak dodała, że sprawozdania są bardzo szczegółowe, opracowane w ładnej szacie graficznej, estetyczne i wyczerpujące temat, co dla radnych jest bardzo istotne.
Radna Ewa Miara  przypomniała, że na Komisji  padł wniosek, żeby ograniczyć liczbę działających w ZOKiR  sekcji i w ten sposób zaoszczędzić pieniądze na remont dachu.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja  wyjaśniła, że jest złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o przyznanie środków na termomodernizację  budynku ZOKiR.
Radny Iwo Matecki  zwrócił uwagę , że z wypowiedzi Pana Gruszczyńskiego
wynikało, że chodzi mu o dach a nie o termomodernizację.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Rada rozpoczęła procedurę absolutoryjną.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował Radę, że
realizując pkt 4 porządku obrad Rada ma obowiązek podjąć uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2012 oraz uchwałę w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 
Następnie odczytał treść art. 270 ust. 3 i 4, art.271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 28 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Głos zabrali Przewodniczący Komisji Rady.
Radna Ewa Miara -   na posiedzeniu Komisji Gospodarczej , po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu w działach z zakresu działania Komisji,  Komisja podjęła decyzję o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Radna Kinga Maciejak -  członkowie Komisji Oświaty  analizowali wykonanie budżetu z działów  oświaty, wychowania oraz kultury.  Radni pozytywnie wypowiedzieli się  na temat wykonania budżetu w tych działach, co jest równoznaczne z udzieleniem absolutorium.
Radny Janusz Markiewicz  poinformował, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała  wykonanie budżetu w działach  będących w zakresie  jej działania.
Radny Józef Banaszek  przekazał w imieniu Komisji Budżetu i Finansów, że Komisja wyrywkowo , przez cały rok zajmowała się wykonaniem budżetu poprzez realizację swojego planu pracy w roku 2012. W roku bieżącym nie podejmowała tematu wykonania budżetu roku 2012.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Maciejak odczytała  Uchwałę Nr II/108/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii  o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012.

Rada w głosowaniu:  
za – 13     przeciw -  0     wstrzymało się -   1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXI.181.2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2012.

 Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cyprian Posadowski. 
Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2013 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja  oraz opinię Komisji  dotyczącą wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2012.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów   zapoznał radnych z treścią Uchwały Nr II/163/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia  7 czerwca 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za 2012 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował, że w sesji uczestniczy  14 radnych, bezwzględna większość to 8 radnych.

Rada w głosowaniu:
za -   12     przeciw -    1     wstrzymało się -    1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXI.182.2013 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja  absolutorium za rok budżetowy 2012.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  przeprosiła za techniczną pomyłkę w treści uchwały w sprawie zmian w budżecie a mianowicie § 2. zaczyna się od wyrazu „ zwiększa” się. Omówiła projekt uchwały. Projekt ten był szczegółowo analizowany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, niemniej  przypomniała, że dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę  471.537,50 zł.  Środki przeznaczone będą na  rozbudowę chodnika przy ul. Zagrodzieńskiej, budowę chodnika na ul. Chojnowskiej, przebudowę ul. Gwarków  oraz modernizację drogi Nad Zalewem, Kaczawskiej i Bystrzyckiej. W zakresie Kultury fizycznej składamy wniosek o środki na projekt realizowany przy ul. Wiosennej a mianowicie „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Złotoryi”.

Na pytanie  Przewodniczacego Rady  - jaki projekt omawiała Komisja ? odpowiedział  Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - 
Komisja omawiała projekt uchwały z zapisem prawidłowym i głosami  : za – 8,
czyli jednogłośnie, skierowała go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu :
za -   13    przeciw -    1    wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXI.183.2013 w sprawie zmian w budżecie  Gminy Miejskiej Złotoryja na  2013 rok.


Skarbnik Miasta Grażyna Soja poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w prognozie finansowania  powstał w związku z koniecznością  dokonania aktualizacji dochodów bieżących oraz majątkowych.
Komisja Budżetu i Finansów  pozytywnie  rozpatrzyła projekt tej uchwały i skierowała go na sesję Rady – powiedział Przewodniczący Komisji Józef Banaszek.
Rada w głosowaniu:
za -  13     przeciw -   1    wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXI.184.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.137.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.


Skarbnik Miasta Grażyna Soja   wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie obligacji  jest  konsekwencją zapisu zadań inwestycyjnych  przyjętych w  budżecie  na rok 2013.
Radny Iwo Matecki   stwierdził, że w ten sposób ustalamy zadłużenie gminy dla
przyszłych kadencji. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że obecnie mamy stopy procentowe najniższe w historii. W przypadku  wzrostu stóp procentowych przyszłe kadencje będą płaciły dużo większe pieniądze.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  poinformował, że projekt tej uchwały był omówiony przez Panią Skarbnik na Komisji, która głosami: za -  5       przeciw -   1    wstrzymało się -   2 skierowała go na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 10   przeciw -  1   wstrzymało się – 3
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXI.185.2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych udzielił Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński. 
Poinformował m.in.,że szkody po powodzi są w tej chwili szacowane. W budżecie jest 109 tys. zł na zarządzanie kryzysowe. Budynek przy ul. Szkolnej 7 miał remontowany dach. Co do dalszego remontu budynku oraz remontu ul. Wiśniowej  sprawę przekażę Burmistrzowi Miasta. Jeżeli chodzi o wywóz śmieci to uważam, że będzie się odbywał zgodnie z regulaminem. Przetarg wygrała S-ka RPK  i nie powinno być zakłóceń . Pojemniki są własnością RPK i miasto nie ma wpływu na wysokość ceny przy ich sprzedaży. Jeżeli chodzi o służby  monitorujące porządek w mieście to nic się nie zmieniło, sygnały o nieprawidłowościach proszę zgłaszać. Budynek na ul. W.Polskiego – podpisana jest umowa najmu i dzierżawy. Deklaracji odnośnie opłaty za wywóz śmieci wpłynęło    5.800,  brakuje  ok. 400 deklaracji od osób indywidualnych, do których musimy dotrzeć.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  dodał, że sprawy nie wyjaśnione zostaną skierowane do Burmistrza.

AD. 6  - SPRAWY RÓŻNE.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał  radny Leszek Antonowicz.  Przeprosił radnych za to, że zabiera głos w swojej prywatnej sprawie, ale chodzi o pomówienie go przez IPN, że był TW a więc i kłamcą lustracyjnym.  W swojej, trwającej 20 min wypowiedzi, radny Antonowicz  przedstawił przebieg spraw sądowych,  krzywdę jaka została wyrządzona jemu i rodzinie poprzez publikacje prasowe i internetowe. I w końcu wynik uniewinniający go. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski -  powiedział, iż cieszy się że artykuł jego autorstwa, który ukazał się w Echu Złotoryi, Pan Antonowicz ocenił jako rzetelny. Znajdowały się w nim fakty a nie subiektywne opinie.
Radca Prawny Barbara Szynkowska  podkreśliła, że na szczęście Pan Antonowicz trafił na rzetelnego sędziego. Przy nastawieniu Pani Naczelnik IPN sprawa mogłaby potoczyć się różnie.  Uczestniczyła w tych rozprawach, bo chciała pomóc Panu Antonowiczowi. Macie Państwo – powiedziała –  do czynienia z człowiekiem skromnym, pomimo uzyskanych w życiu osiągnięć sportowych. Mam nadzieję, że mieszkańcy miasta zrozumieją, że cały ten proces był wielką krzywdą dla człowieka.
Radna Wiesława Żak  powiedziała, że od początku tej sprawy wiedziała, że jest to nieprawda i dlatego bardzo zabolały ją wypowiedzi w internecie.  Wprawdzie wyrok jest uniewinniający, ale jak powiedział Pan Antonowicz, opinia  poszła w świat. Należą mu się za tą krzywdę i pomówienie przeprosiny i szacunek dla całej rodziny.
Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15.30  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXI.2013 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 czerwca 2013 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:11.07.2013 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:11.07.2013 09:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 42