Uchwała Nr XXXI/208/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Gimnazjum nr 2 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja, uczęszczających do Gimnazjum nr 2 w Złotoryi i Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się dyrektora Gimnazjum nr 2 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja, uczęszczających do Gimnazjum nr 2 w Złotoryi i Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/208/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gimnazjum nr 2 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy material
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.04.2005 09:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 71