Uchwała Nr XXXI/209/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  31 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

 

 Działając na podstawie art. 30, ust. 6 w związku z art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja:

 1. wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
 2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 3. wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród, w brzmieniu określonym w § 16 niniejszej uchwały.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja;
 2. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;
 3. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
 4. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
 5. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka.

 

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat

§ 3.

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacanych w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


Rozdział 3
Dodatek motywacyjny

§ 4.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

 • a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.;
 • b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;
 • c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

 • a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków;
 • b) podnoszenie umiejętności zawodowych;
 • c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
  d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;
 • e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;
 • f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
 • g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

 • a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
 • b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;
 • c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;
 • d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 5.

O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności:

1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:

 • a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 • b) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia majątku szkolnego;
 • c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły;
  d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

 • a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń;
 • b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • c) polityka kadrowa;
 • d) organizowanie konferencji szkoleniowych;
 • e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły,

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:

 • a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali gminy, regionu, województwa, kraju;
 • b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji            i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych;
 • c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym;
 • d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów;
 • e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach                           i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi;
 • f) konstruktywna współpraca z radą rodziców lub szkoły i samorządem uczniowskim.

§ 6.

Tworzy się fundusz na dodatki motywacyjne dla:

1) nauczycieli w wysokości 15 zł na etat kalkulacyjny nauczyciela miesięczny,

2) dyrektorów szkół w wysokości 10% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty – na jedno stanowisko miesięcznie.

§ 7.

 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 4, ustala dyrektor,              a w stosunku do dyrektora – Burmistrz Miasta Złotoryja.
 4. Nauczyciel przeniesiony do innej placówki z urzędu w trakcie roku szkolnego, zachowuje prawo do dodatku motywacyjnego pobieranego w placówce, z której zostaje przeniesiony. Okres pobierania dodatku w drugiej placówce podlega zasadom przewidzianym                      w regulaminie placówki.
 5. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.
 6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4
Dodatek funkcyjny

§ 8.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

od

do

1.

Przedszkola

dyrektor przedszkola

wicedyrektor

250

160

350

270

2.

Szkoły wszystkich typów

dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

dyrektor szkoły liczącej 9-16 oddziałów

dyrektor szkoły liczącej 17-25 oddziałów

dyrektor szkoły liczącej ponad 25 oddziałów

wicedyrektor 

270

350

450

600

260

370

450

550

700

360

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

 • 1) dla dyrektora – Burmistrz Miasta Złotoryja;
 • 2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole – dyrektor szkoły.


4. Dodatek funkcyjny przyznaje się na rok szkolny.

§ 9.

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania przysługuje dodatek funkcyjny, za:

 1. wychowawstwo klasy   –  w wysokości   30 zł
 2. opiekuna grupy przedszkolnej  –  w wysokości   30 zł
 3. funkcję opiekuna stażu   –  w wysokości   10 zł

§ 10.

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz w § 9 powstaje z dniem powierzenia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji.
 2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz do pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w § 9.
 4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy

§ 11.

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach.

2. Ustala się następujące wysokości dodatku za warunki pracy, procentowo w odniesieniu do średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty:

 • 1) za trudne warunki pracy – do 40%;
 • 2) za uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia warunki pracy – do 30%.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

 • 1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć;
 • 2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

§ 12.

1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa             w § 11, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Burmistrz Miasta Złotoryja.

2. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczyciela obowiązkowego pensum w warunkach trudnych i uciążliwych.


3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 13.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 1, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Godziny ponadwymiarowe są płatne w przypadku niezrealizowania ich z powodów leżących po stronie pracodawcy.

§ 14.

1. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 13, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych w okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując od liczby faktycznie przepracowanych w tym okresie godzin, normatywną liczbę godzin za ten okres, przy czym przyjmuje się, że liczba godzin ponadwymiarowych jest równa 0, jeśli tak obliczona wartość jest ujemna.

3. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które należy się wynagrodzenie nie może być większa niż różnica pomiędzy sumą godzin nauczyciela w jego rozkładzie zajęć,                     a iloczynem dziennej normy godzin nauczyciela i liczby dni, w których nauczycielowi ustalono zajęcia w rozkładzie zajęć. 


§ 15.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się              z dołu.

Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 16.

Środki na nagrody dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, stanowią 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

§ 17.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków o których mowa w § 16, sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół, a także tryb zgłaszania kandydatów do nagród określa odrębna uchwała.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 18.

Traci moc uchwała Nr XXIII/209/2000 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 04 października 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2005 r. PM.II.0911-1/286/05 stwierdzono nieważność § 3 ust. 2,  § 3 ust. 4,  § 7 ust. 6,  § 10 ust. 4,  § 15.)

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/209/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.04.2005 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.05.2005 13:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 148