Uchwała Nr XXXII/211/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 56.831 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

25.000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów                o podobnym charakterze

25.000,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych              i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

29.000,-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

29.000,-

0410

wpływy z opłaty skarbowej

29.000,-

801

Oświata i wychowanie

2.831,-

80110

Gimnazja

2.831,-

2705

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

(programu Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius)

2.831,-

2) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 56.831 zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

10.000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.000,-

wydatki bieżące

10.000,-

710

Działalność usługowa

10.000,-

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000,-

wydatki bieżące

10.000,-

758

Różne rozliczenia

4.000,-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4.000,-

6800

rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

4.000,-

801

Oświata i wychowanie

2.831,-

80110

Gimnazja

2.831,-

zadania bieżące

4425

podróże zagraniczne

(program Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius)

2.831,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

34.000,-

92195

Pozostała działalność

34.000,-

wydatki bieżące

(Ogólnopolskie obchody Złotych EKO - Dni

  w Złotoryi)

34.000,-

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXII/211/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.05.2005 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.05.2005 13:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 69