Uchwała Nr XXXII/213/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Złotoryi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.)uchwala się, co następuje

§ 1.

1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 149/14 położonej w obrębie 6 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDWD w obszarze 124 MN,U nadaje się nazwę ulica Malinowa.
2. Położenie oznacza się na załączniku mapowym nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXII/213/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.05.2005 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.05.2005 13:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 65