Protokół Nr 0002.XXXIII.2013
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 29 października 2013 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz.13,30 otworzył  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski.  Przewodniczący stwierdził, że  w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu  Miejskiego z Burmistrzem Miasta Ireneuszem Żurawskim, Pana Damiana Klickiego Prezesa  Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi,  radcę prawnego Barbarę Szynkowską.

Radny Iwo Matecki  wniósł uwagę do protokołu z sesji  z dnia 26 września 2013 r.   mówiąc, że  podczas dyskusji nad projektem uchwały dotyczącym MOPS-u 
powiedział: „  jak pomagać ludziom to wędką”. Sformułowanie to nie znalazło się w protokole z sesji. 
Radni w głosowaniu:  za – 12     przeciw – 0   wstrzymało się – 1   przyjęli  Protokół Nr 0002.XXXIII.2013  z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   zaproponował rozszerzenie porządku obrad sesji o dwa projekty uchwał.  W dniu 25 października br. wpłynęło podanie radnego Mateckiego o przyjęcie go w skład Komisji Spraw Społecznych,  stąd projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji stałych Rady.
Radni głosami:  za – 13  przeciw – 0   wstrzymało się – 0  wyrazili zgodę na  wprowadzenie do porządku obrad tego projektu uchwały.
Następna sprawa dotyczy pisma  Anny Galińskiej z firmy „GAL-MONT” z Łodzi. Chodzi o kontrolę dokumentów dot. wymiany okien drewnianych wykonywanych w Złotoryi przez firmę ww.  Pismo zostało skierowane na ręce przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Józefa Banaszka. Komisja BiF podjęła decyzję o  skierowaniu  sprawy do Komisji Rewizyjnej w celu dokonania kontroli dokumentów. Stąd projekt uchwały zlecający Komisji Rewizyjnej dokonanie kontroli.
Radni głosami:  za -13    przeciw -  0    wstrzymało się -  0  wyrazili zgodę na rozszerzenie  porządku obrad o ten projekt uchwały.
W związku z tym porządek obrad sesji Rady Miejskiej przestawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne z 2012 i 2013 r.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
-  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku,
-  w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych,
-  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej,
-  w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi,
-  w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących rozliczenia umowy nr 80/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zawartej przez Gminę Miejską Złotoryja z Firmą „GAL-MONT” Sprzedaż i Montaż Art. Budowlanych w Łodzi, ul. Nawrot  87 – przedmiot umowy: wymiana okien drewnianych.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

Na sesję przybył radny Leszek Antonowicz – stan Rady 14 osób.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację złożył Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.  Poinformował, że w okresie międzysesyjnym:

1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań  publicznych w zakresie: integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami; Uczestnictwo w działaniach promujących Miasto Złotoryja w ramach projektu ”Via Regia: poznać Europę-  od historii do przyszłości” realizowanego przez Stowarzyszenie Południowo – Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” z siedzibą w Lubaniu,
2. Trwają prace związane z inwestycją pn.: Budowa Domu Spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz”:
- zorganizowano wspólną polsko – niemiecką wycieczkę „Poznaj Dolny Śląsk” dla seniorów z Pulsnitz,
- otwarto III edycję Uniwersytetu III wieku, otwarcie miało charakter międzynarodowy, gośćmi byli seniorzy z Pulsnitz,
- rozpoczęto kolejną edycję kursu nauki języka niemieckiego,
- reprezentacja dzieci ze Szkół Podstawowych nr 1 i 3 wzięła udział w Olimpiadzie Sportowej w Pulsnitz, złożono wniosek o płatność częściową.
3. Złożono wniosek o płatność zadania pn.”Kultura, tradycja i historia – cykl imprez na 15-lecie współpracy Złotoryi i Mimonia”,
4. Uczestniczono w pracach nad dokumentem pn. „Strategiczne kierunki rozwoju aglomeracji jeleniogórskiej”,
5. Miasto było organizatorem cyklu spotkań z przedsiębiorstwami małego i średniego sektora w sprawie możliwości pozyskiwania dofinansowania z UE,
6. W dniu 3.10. br. podpisano Porozumienie z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn.: „ Budowa terenowych urządzeń sportowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiosennej w Złotoryi, przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 3 i Gimnazjum”,
7. W dniu 30 września 2013 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność–Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa ul. Gwarków w Złotoryi”,
8. W dniu 9 października br. uzyskano z Dolnośląskiego  Urzędu Wojewódzkiego decyzję zatwierdzającą  projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zadania: "Przebudowa wraz z rozbudową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w Złotoryi – ul. Zagrodzieńska”,
9. W dniu 30 września w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddz/Legnica  złożono wniosek w celu kontynuowania procedury przyznającej  środki na budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.” Przebudowa drogi ul. Leszczyńskiej w Złotoryi wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,
10.Podpisano z LSSE porozumienie ws przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV o łącznej długości 1200 m, posadowionych na 10 słupach,
11. W ramach prac interwencyjnych:
- zakończono budowę chodnika „Nad Oczkiem”,
- wykonano chodnik przy posesji Górnicza 14 oraz wysadzono krzewy wzdłuż ogrodzenia,
- wytyczono i uporządkowano teren pod drogę między planowaną zabudową domków jednorodzinnych za szpitalem,
12. Zdemontowano makietę bramy miejskiej w Rynku,
13. Przydzielono 2 lokale mieszkalne do remontu /Legnicka 4/6, Staszica 14/1/,
14. Przemurowano kominy w budynku przy ul.K.Miarki 8,
15. Wyłączono fontanny i przystąpiono do ich oczyszczenia i konserwacji,
16. Miasto było współorganizatorem „Dnia Seniora”, turnieju Tańca Towarzyskiego oraz Turnieju Ju Jitsu dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza,
17.Przygotowano do konsultacji społecznych program  współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
 
AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek  zgłosił następujące problemy:

1. Ul. Jerzmanicka -   zasypano dziury w drodze do połowy, za garażami nadal są dziury, które należy zasypać,
2. Z  LSSE w Złotoryi  zniknęła jedna firma. W związku z tym pytanie: co dalej ze strefą, czy są inni inwestorzy?
3. Koło „Orlika” całą noc pali się światło, czy tak ma być? Czy nie można zainstalować automatu wrzutowego na monety, by każdy kto chce  mógł korzystać z obiektu przy włączonym świetle.
4. Czy jest harmonogram opróżniania pojemników na segregowane odpady?
5. Na ul. Basztowej brak jest porządku, Baszta się sypie, lecą kamienie..
6. Proszę o uporządkowanie na ul. Basztowej terenu przed wejściem do
byłego  baru Zorba.

Radna Wiesława Żak zgłosiła uwagę do właścicieli sklepów na ul. Reymonta 8: nie segregują odpadów, za budynkiem jest ogólny bałagan.

Radny Janusz Markiewicz podziękował Prezesowi RPK Damianowi Klickiemu za szybkie podłączenie wody do mieszkania podopiecznego MOPS-u.

Radny Józef Banaszek  zapytał, gdzie są gabloty na zdjęcia, które stały w Rynku i na pl. Niepodległości?

AD.3 -  REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W 2012 I 2013 R.

Damian Klicki Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Gospodarczej, na którym radni otrzymali wyjaśnienia na interesujące ich sprawy. Odpowiadając na pytania radnego Banaszka wyjaśnił, że harmonogram
wywozu odpadów segregowanych istnieje. Przedsiębiorstwo ma brygadę odpowiedzialną za te sprawy, pracownicy reagują na wszystkie zgłoszenia od mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poprosił o podanie  najważniejszych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie.

Prezes Damian Klicki  wymienił:
1. usuwanie awarii  sieci wod. – kan. na terenie  gminy Krotoszyce,
2.budowa separatora z odstojnikiem w ul. Stromej – kanalizacja deszczowa,
3. przebudowa zjazdu przy pawilonie Netto.
W planach na lata przyszłe jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia  oczyszcza ponad 1 mln m3 ścieków ze Złotoryi i okolic. W roku 2012 wykonano szereg remontów modernizujących system ściekowy w Złotoryi. Jeżeli chodzi o nieczystości stałe, w roku 2012 zebrano i wywieziono na składowisko odpadów komunalnych  3 700,90 ton śmieci. Przedsiębiorstwo prowadzi   zbiórkę odpadów segregowanych, które odsprzedawane są firmom zajmującym się recyklingiem. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne zajmuje się także zarządzaniem komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi. W ramach tych obowiązków S-ka zleca i nadzoruje prace remontowe, konserwacje i naprawy eksploatacyjne. S-ka zawiaduje 1540  lokalami o łącznej powierzchni mieszkalnej 44 907,25 m2 i   49  lokalami użytkowymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapytał, czy zmienia się liczba Wspólnot Mieszkaniowych w RPK ?
Prezes Damian Klicki  odpowiedział, że tak. Powstają nowe, konkurencyjne  wspólnoty. W roku 2012 było ich 285, natomiast w roku 2013 jest  279 wspólnot.
Radny Franciszek Słaby  poruszył problem  dziur w jezdni ul. Wiśniowej

Radna Ewa Miara Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej poinformowała, że sprawozdanie było szczegółowo omawiane na posiedzeniu Komisji, wyjaśniono wszystkie, nurtujące radnych problemy.  Komisja skierowała sprawozdanie pod obrady Rady.
Rada przyjęła  sprawozdanie „Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi w 2012 i 2013 roku”  do akceptującej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił 10 minutową przerwę w obradach do godz. 14-tej.

AD. 4 – PRZYJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Po wznowieniu obrad Rada rozpoczęła realizację pkt 4 porządku obrad a mianowicie : „Przyjęcie pakietu uchwał”.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja omówiła projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. Poinformowała, że poszczególne stawki podatkowe wzrosły
głównie o stopień inflacji.  Nie zwolniono z podatku cmentarzy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji.  Wywołał dużą dyskusję, ale po wyjaśnieniach  głosami za- 5   przeciw -   2  wstrzymało się  -  1, Komisja skierowała go pod obrady Rady.

Rada  głosami:
za – 9     przeciw -  2   wstrzymało się -   3
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXIII.192.2013  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  poinformowała Radę o wysokości podatku od środków transportowych . Projekt tej uchwały był przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  przekazał, że Komisja, po otrzymaniu wyjaśnień, głosami : za -  6 przeciw – 2 wstrzymało się – 1, skierowała projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych  pod obrady Rady.

Radni w głosowaniu:
za -  10     przeciw -  2      wstrzymało się -   2
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXIII.193.2013 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski, przed przystąpieniem  do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej wyjaśnił, że uczestnictwo w programie pozwoli na pokrycie ze środków UE  85% kosztów m.in. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Jest to miastu potrzebne. W tej sprawie, do 31 października br. musimy złożyć wniosek do NFOŚiGW.

Radny Józef Banaszek ,  w imieniu Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień, jednogłośnie  skierowała projekt uchwały pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 13     przeciw -   1     wstrzymało się  -    0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXIII.194.2013 w  sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.


Rada w głosowaniu:
za – 13    przeciw -  0    wstrzymało się -   0  /nie głosował radny Iwo Matecki/
podjęła Uchwałę  Nr 0007.XXXIII.195.2013 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Przed przystąpieniem do głosowania  projektu uchwały zlecającej Komisji Rewizyjnej  kontrolę dokumentów dot. firmy „Gal-Mont” głos zabrał  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. Poinformował, że  sprawa toczy się w Sądzie w Legnicy a dotyczy odsetek za nieterminowe wykonanie zadania/ wymiana okien/.
Radca prawny Barbara Szynkowka przekazała Radzie, że  całość  dokumentów
była przedmiotem kontroli RIO w trakcie kontroli okresowej Urzędu Miejskiego.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Toczy się postepowanie sądowe w Sądzie w Legnicy. Swoje opinie przedstawiają biegli. Proponuję czekać na rozstrzygnięcia sądowe.
Radny Iwo Matecki   stwierdził, że jako Rada musimy się zainteresować sprawą, by wiedzieć czego ona dotyczy.
Radna Wiesława Żak  zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu uchwały.
Radny Józef Banaszek   poinformował, że sprawa była na Komisji Budżetu  i Finansów, ponieważ do Komisji zwróciła się Pani Anna Galińska. Komisja zadecydowała o skierowaniu sprawy do Kom. Rewizyjnej.
Radny Leszek Antonowicz  stwierdził, że nie można się zapoznać ze sprawą, ponieważ akta znajdują się w Sądzie w Legnicy. Jeżeli Rada podejmie uchwałę zlecającą dokonanie kontroli dokumentów przez Komisję Rewizyjną  to Komisja musi to wykonać.
Radny Iwo Matecki powiedział, że nie unikniemy zapoznania się z materiałem
dot. pisma Pani Anny Galińskiej.  Nie może być tak, że ktoś składa wniosek do Rady a Rada zakłada, że nie będzie się tym zajmować.
Radna Wiesława Żak  zwróciła uwagę na fakt, że nie można się zajmować kontrolą dokumentów , których nie ma. Dokumenty są w Sądzie.

Radni w głosowaniu:  za – 3    przeciw -   9    wstrzymało się  - 2  
odrzucili projekt uchwały w sprawie  zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących rozliczenia umowy nr 80/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zawartej przez Gminę Miejską Złotoryja z Firmą „Gal-Mont” Sprzedaż i Montaż Art. Budowlanych z Łodzi, ul. Nawrot 87 – przedmiot umowy: wymiana okien drewnianych.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 porządku obrad wnioski i zapytania udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.

Poprosił radnego Banaszka, aby sprawy drobnych remontów i napraw zgłaszać bezpośrednio do wydziałów merytorycznych, a nie czekać do sesji. Podobnie sprawę wywozu śmieci, pojemników itp.  Jeżeli chodzi o LSSE to firma Sieper dostała pozwolenie na uruchomienie fabryki na terenie strefy. Problemem jest komunikacja, brak obwodnicy sprawia, że inwestorzy rezygnują z inwestycji. Sieper  zatrudni docelowo do 2020 roku 40 pracowników. Produkcja rozpocznie się w 2014 r.
Z terenu strefy usunięte zostaną linie napowietrzne. Firma EUCOSO zwolniła pracowników ale istnieje nadal. Albo odsprzeda hale i maszyny albo rozpocznie produkcję. 
Stadiony oświetlone nocą – największym kosztem jest naprawa szkód po dewastacji, trzeba wypośrodkować co jest korzystniejsze. Wraz z rozwojem miasta rosną wydatki bieżące na utrzymanie obiektów komunalnych. Szkoda pieniędzy na remonty, wiemy gdzie szukać oszczędności.
Sypiące się kamienie z Baszty nie są wyrazem złej jakości dokonanej renowacji, one są po prostu wyrywane. Będziemy uzupełniać te braki na bieżąco.
Wywóz śmieci odbywa się zgodnie z harmonogramem. Otrzymuję uwagi od mieszkańców, że tak czysto jeszcze nie było. Przewiduję, że w przeciągu 3 – 5 lat dojdziemy do pewnych standardów związanych z segregacją śmieci. Różne są opinie na temat ustawy tzw. śmieciowej. Czytałem artykuł, że ustawa jest niezgodna z Konstytucją.  Proszę państwa radnych o spokój i dystans do  różnych opinii.  55% mieszkańców zadeklarowało segregację śmieci. W roku przyszłym powstanie 20 nowych gniazd z pojemnikami.  Opróżnianie pojemników odbywa się  sukcesywnie, w przypadku przepełnienia pojemników proszę zgłaszać takie sytuacje do RPK. Zrobimy bilans kosztów wywózki odpadów za okres 6 m-cy. Wtedy okaże się, czy odpłatność jest za wysoka czy za niska. W roku przyszłym powstanie PSZOK, co powiększy nam możliwość  składowania różnego rodzaju odpadów. Informacja o terminach wywózki odpadów znajduje się co tydzień w Gazecie Złotoryjskiej. Nie ma możliwości dotarcia do każdego mieszkańca, jeśli ktoś chce to będzie śmieci segregował.

Radny Józef Banaszek  stwierdził, że uczymy się cały czas ale ludzie nie mają świadomości co do konieczności segregacji odpadów.

Ad. 6 - SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował radnych o następujących sprawach:
1. Rozważenia przez Komisję Budżetu i Finansów  idei tzw. budżetu obywatelskiego,
2. Zaprosił do wzięcia udziału w III złotym dyktandzie w dniu 16.11.2013 r.
3. Termin następnej sesji to 28 listopad 2013 r.

Radny Iwo Matecki  wysunął wniosek, aby protokoły zwierały informację o imiennym  głosowaniu na sesjach.
Radny Leszek Antonowicz zaproponował, aby tą sprawą zajęła się Komisja 
Oświaty Rady Miejskiej.
Rada w głosowaniu: za – 13    przeciw -  1    wstrzymało się  -0 wyraziła na to zgodę.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15,25 Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił sesję za zamkniętą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXIII.2013 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2013 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:21.11.2013 08:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:21.11.2013 08:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 33