Uchwała nr 0007.XXXIV.199.2013
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010, nr 234, poz. 1536 
z późn. zm) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2014” o następującej treści:

„Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

§ 1.

Postanowienia ogólne:
Ilekroć mowa jest o:
1. Ustawie, rozumie się poprzez to ustawę o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami 
(tj. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
2. Programie, rozumie się poprzez to „Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
3. Mieście, rozumie się poprzez to Gminę Miejską Złotoryja,
4. Urzędzie, rozumie się poprzez to Urząd Miejski w Złotoryi.

§ 2.

Cele programu:
1. Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców miasta,
2. Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe,
3. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną.

§ 3.

Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań publicznych, określonych w ustawach.

§ 4.

Sposób realizacji programu:
1. Współpraca może być realizowana w formie wsparcia finansowego i niefinansowego,
2. Finansowanie będzie polegać na zlecaniu realizacji poprzez powierzenia lub wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie, dofinansowanie ich realizacji,
3. Wsparcie niefinansowe polega na pomocy miasta w realizacji zadań publicznych bez udzielania dotacji.
4. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w trybie:
a) Otwartych konkursów ofert,
b) Zakupu usług,
c) Innych form dozwolonych w ustawie
5. Otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz.
a) Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników odpowiednich wydziałów urzędu.
b) Decyzje o wyborze ofert i o udzielaniu dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia, po zaciągnięciu opinii komisji konkursowej,
c) Zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy  upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę, pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczania,
d) Wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń urzędu
e) Dwie lub więcej organizacji może złożyć w konkursie ofertę wspólną, zgodnie 
z art. 14 ust. 2 ustawy.

§ 5.

Priorytetowe zadania:
1. Oświata, edukacja, wychowanie oraz profilaktyka i przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży
a) konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, festiwale, przeglądy, turnieje,
b) społeczne inicjatywy młodzieży,
c) zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze terapii indywidualnej i grupowej
2. Kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję:
a) Koncerty, przeglądy, imprezy, prezentacje, wystawy, konkursy, plenery, warsztaty, giełdy, konferencje, sympozja
b) Wydawnictwa,
c) Utwory literackie, prace z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźbiarstwa, rysunku złotoryjskich autorów,
d) Działania promocyjne, wychowawcze i popularyzatorskie
3. Ochrona środowiska, edukacja z zakresu  ekologii:
a) akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień bez samochodu”
b) kursy, szkolenia, seminaria oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży
c) wystawy, konkursy
d) wydawnictwa, broszury, informatory
4. Sport dzieci i młodzieży, rekreacja:
a) Zajęcia w różnych dyscyplinach sportu dzieci i młodzieży,
b) Letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży
c) Imprezy sportowe i rekreacyjne a w szczególności: biegi, marsze, wyścigi, rozgrywki, mecze, spartakiady, konkursy, zawody, turnieje,
5. Inne dziedziny:
a) Ratownictwo i ochrona ludności,
b) Wspomaganie rozwoju gospodarczego , przedsiębiorczości lokalnej poprzez: szkolenia, zawody i turnieje, druki, ulotki, foldery, imprezy o charakterze patriotycznym i rocznicowym.

§ 6.

Inne zadania:
1. Organizowanie otwartych spotkań, szkoleń dla organizacji pozarządowych,
2. Udział w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez organizacje,
3. Umieszczanie informacji i materiałów dotyczących organizacji na stronie internetowej urzędu,
4. Pomoc merytoryczna w przygotowywaniu projektów realizowanych przez organizacje w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców miasta,
5. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze,
6. Udostępnianie na preferencyjnych warunkach sal będących w dyspozycji urzędu na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje spotkań 
i konferencji o charakterze niekomercyjnym,
7. Umieszczenie informacji  dotyczących zadań miasta realizowanych przez organizacje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie urzędu,
8. Informowanie o krajowych i zagranicznych funduszach dostępnych dla organizacji,
9. Udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania aplikacji do programów pozwalających na dofinansowanie miasta środkami pozabudżetowymi.

§ 7.

Współpraca miasta z organizacjami  odbywa się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 8.

Okres realizacji programu.
1. Niniejszy program realizowany będzie od  1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie zadań miasta w 2014 roku.

§ 9.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
1. W 2014 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie miasta na 2014 r.

§ 10.

Sposób oceny realizacji programu:
1. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:
a) Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
b) Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
c) Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
d) Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn zależnych od organizacji,
e) Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych,
f) Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
g) Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje
h) Liczba projektów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Złotoryi.

§ 11.

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji.

Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja został opracowany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji został zamieszczony na stronie internetowej miasta www.zlotoryja.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 12.

Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert.
1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie powołana do tego komisja konkursowa,
2. Komisję konkursową powołuje w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta Złotoryja,
3. Skład komisji konkursowej określa ustawa,
4. Nabór do komisji konkursowej spośród organizacji ogłasza Burmistrz Miasta Złotoryja na tablicy ogłoszeń i BIP,
5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez te organizacje, które biorą udział w konkursie,
6. Na wniosek burmistrza do komisji może być powołana osoba z głosem doradczym posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy,
7. Komisja wyłania spośród członków przewodniczącego, który kieruje pracami komisji,
8. Za udział w posiedzeniach komisji, członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży,
9. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z ofertami sporządza protokół zawierający opinie o złożonych ofertach.


§ 13.

Postanowienia końcowe.
Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Złotoryi i publikuje sprawozdanie z realizacji programu zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Oleksów

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.XXXIV.199.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:29.11.2013 11:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:29.11.2013 11:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 158