Protokół Nr 0002.XXXIV.2013
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 28 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów. Stwierdził, że w sesji uczestniczy  13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie poinformował Radę, że Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski, ze względu na okoliczności uniemożliwiające  Mu obecność na sesji, działając na podstawie § 15. Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi , powierzył  Mu prowadzenie dzisiejszych obrad Rady.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów przywitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, Grzegorza Chirowskiego Komendanta Policji Powiatowej, Tomasza Herbuta Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Jana Pomykałę Komendanta Straży Miejskiej, Ewę Mikus Pełnomocnika ds.Uzależnień, Barbarę Szynkowską Radcę Prawnego Urzędu oraz przedstawicieli lokalnej prasy i pozostałych gości przybyłych na sesję.


Radni w głosowaniu : za-  12  przeciw -  0   wstrzymało się – 1  przyjęli  Protokół Nr 0002.XXXIII.2013  z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 października 2013r.
Na sesję przybył radny Stanisław Pazera stan radnych – 14 osób.
Rada przyjęła porządek obrad bez uwag, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście w 2011 i 2012 roku.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2013,
- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
- w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poinformował Radę, że w okresie między sesjami:
1. W dniu 27 listopada dokonano odbioru inwestycji pn.”Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” oraz „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu – etap II”,
2. W dniu 18 listopada  podpisano umowę pożyczki  /198.000 zł/ oraz umowę  dotacji /132 000 zł/ z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.”Przebudowa drogi ul. Leszczyńskiej w Złotoryi wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,
3. W dniu 31 października w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2014 na utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP 3 w Złotoryi w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2009 -2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących  szkół muzycznych I stopnia  „Radosna Szkoła”,
4. W dniu 19 listopada w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddz. w Legnicy rozliczono pożyczkę na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Złotoryja / 119 268,18 zł/,
5. Realizowano projekt „ Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” poprzez: działania inwestycyjne  - budowa domu spotkań, działania miękkie – kurs języka niemieckiego, spotkania z partnerem,
6. Złożono wniosek o płatność nr 1 „Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz”,
7. Kontynuowane są  spotkania z przedsiębiorcami. Gmina Miejska wraz z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym zorganizowała „Spotkania Biznesowe”,
8. Złożono wniosek do NFOŚiGW  „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w mieście Złotoryja” oraz rozpoczęto pracę związaną z przygotowaniem dokumentów,
9. Zlecono Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu  w Złotoryi:
- zimowe utrzymanie dróg,
- remont 7 lokali gminnych po pożarze w budynku Podmiejska 2-4,
10. Wymieniono 29 szt stolarki drzwiowej do mieszkań komunalnych,
11. W lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Mickiewicza 26 wykonano ogrzewanie gazowe,
12. Dokonano zmiany organizacji ruchu przy Sz.P. nr 3 na odcinku ul. Wilczej /ustawiono znak – zakaz postoju powyżej 15 minut/,
13. Przy ul. Wiosennej 4 ustawiono pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
14. Miasto jest współorganizatorem akcji dot. zbiórki śmieci elektrycznych i elektronicznych przy ul. Konopnickiej / parking/,
15. Miasto było współorganizatorem:
- obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
- III Złotego Dyktanda,
- VIII Mistrzostw Polskich Siłaczy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
- Koncertu Zaduszkowego.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek  zapytał:

1. Czy miasto pobiera opłaty za to, że na naszym terenie znajdują się różne sieci np. energetyczne? Te instytucje pobierają opłaty za tzw. „przesył”. Burmistrz Miasta  poprosił radnego o przedstawienie podstawy prawnej, która pozwalałaby na pobierania takiej opłaty.
2. Czy podjęto jakieś działania w przedmiocie „karty dużej rodziny”. Sprawę tę zgłaszałem już kiedyś. Uważam, że w mieście są osoby, które by z tego skorzystały.
3. Zgłaszałem potrzebę umieszczenia kamery monitoringu na ul. Joannitów, czy planuje się to zrobić?

Radny Franciszek Słaby  -  stwierdził, że przejścia dla pieszych są już  dobrze
oświetlone, jednak kiedy brakuje światła znaki nie są widoczne.  Szczególnie rano, kiedy matki z dziećmi idą do przedszkoli  jest bardzo niebezpiecznie. Moja 
propozycja to zainstalowanie lamp oświetlających przejścia. Chodzi o przejście  koło hotelu, na ul. Staszica.

Radny Bogdan Łoś  dodał do tego przejście na ul. Legnickiej, koło ronda.

Radna Wiesława Żak zapytała w imieniu lokatorów budynku Legnicka 4, czy są do remontu uwzględnione  klatki schodowe. Lokatorzy zgłaszali taką potrzebę.

AD. 3 – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE W 2011 I 2012 ROKU.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów  przypomniał , że na dzisiejszą sesję  sprawozdania z bezpieczeństwa i porządku publicznego złożyła policja, straż pożarna oraz straż miejska.  Były one szeroko omówione na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Proponuję więc aby  sprawozdawcy nie odczytywali sprawozdań ale jedynie odpowiadali na ewentualne pytania radnych.
Pan Grzegorz Chirowski Komendant Komendy Powiatowej Policji  odpowiedział na pytania radnych:
radnego Franciszka Słabego , który przypomniał, że w sprawozdaniu  była mowa o tzw. „leżakach”. Czy wśród tych osób były osoby poniżej 18 lat?
Nie przypominam sobie takiego przypadku – odpowiedział Komendant.
Z analizy  sprawozdanie – powiedział Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów  -  wynika, że stan porządku i bezpieczeństwa publicznego
nie uległ pogorszeniu a wręcz zmiany w wielu przypadkach są korzystne.
Pan Grzegorz Chirowski   poprosił o ostrożne podejście do tych statystyk, bo to wszystko zależy od możliwości policji i stanu pojazdów. Istotne jest poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców czyli szybka reakcja na zdarzenie.
Następnie podziękował Radzie Miasta i Burmistrzowi za dotychczasowe  wsparcie finansowe policji.
Następnie radni zadawali pytania Panu Tomaszowi Herbutowi Komendantowi Straży Pożarnej.
Radna Wiesława Żak  zwróciła się o powtórzenie informacji, czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie zwłaszcza  na osiedlach , gdzie do bloków nie ma 
dojazdu bezpośredniego.
Komendant Straży Pożarnej Tomasz Herbut  odpowiedział, że są takie sytuacje tzw. wielkich blokowisk np. Nad Zalewem. Budynki są wysokie a drogi dojazdowe, zastawione na dodatek samochodami , nie pozwalają na dojazd straży. Wystąpiłem do samorządów w powiecie o pomoc w zakupie tzw. urządzenia skokochronu, które będzie pozwalało na szybką ewakuację ludzi z górnych pięter. Myślę, że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, bo mimo braku w sprzęcie  ćwiczymy różne warianty rozwiązań ratowniczych.
Radna Wiesława Żak  przypomniała, że  kiedyś istniał problem z posiadaniem drabiny wysokościowej.
Komendant Tomasz Herbut  wyjaśnił, że sprzęt specjalistyczny nie powinien być w użytkowaniu więcej niż 15 lat. Problemem jest cena takiej drabiny 2,4 mln zł. Nie ma na to środków. Komenda Wojewódzka deklaruje pomoc w wysokości 50 % ceny, trzeba więc zebrać ok. 1 mln zł.

Radny Józef Banaszek  zapytał, czy sprzęt używany do ćwiczeń i pokazów  był własnością naszej jednostki czy pożyczony i czy w razie potrzeby  straż może korzystać ze sprzętu pożyczonego.
Komendant Tomasz Herbut wyjaśnił, że część sprzętu była wypożyczona z całego powiatu, z Jednostki Ratowniczej, ze Straży w Legnicy itd.  Państwowa Straż Pożarna jest tak zorganizowana, że w przeciągu 2 min jesteśmy w stanie zgłosić potrzebę wypożyczenia sprzętu.
Radna Kinga Maciejak   zapytała, czy zdarzają się przypadki tzw. „fałszywych alarmów” i jakie są tego konsekwencje.
Takie przypadki dzielimy na 2 kategorie – odpowiedział Komendant Tomasz Herbut.  Są to  zgłoszenia w dobrej wierze  i z premedytacją wprowadzające w błąd. W takie  przypadki zgłaszamy  Policji o ustalenie sprawcy. W mieście w 40% robi to młodzież.
Następnie podziękował radzie i Burmistrzowi za dotychczasowe wsparcie finansowe.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów  poprosił o zadawanie pytań Komendantowi Straży Miejskiej Janowi Pomykale.  Sam poprosił o wyjaśnienie co do liczby podanej w sprawozdaniu ilości ponad 6 tys. interwencji.
Komendant Jan Pomykała  wyjaśnił, że liczba ta jest faktyczna. To odnotowane w książce zgłoszeń wszystkie zgłoszenia jak również  interwencje własne.

Radna Ewa Miara, korzystając z obecności Komendantów podziękowała za pomoc, która udzielana jest dzieciom i młodzieży z ZHP.

Radny Janusz Markiewicz Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
poinformował, że na posiedzeniu Komisji Komendanci omówili swoje sprawozdania z uwzględnieniem istniejących zagrożeń. Odpowiedzieli na wszystkie pytania radnych. 
Następnie zapytał Burmistrza Miasta czy to prawda, że trwają rozmowy na temat przekazania monitoringu miejskiego do policji.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski odpowiedział, że rozmowy dotyczą powstania systemu podglądu przez policję.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  podziękował Komendantowi Policji, Komendantowi Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej  za tak wyczerpujące  sprawozdania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów  zwrócił uwagę na fakt, że Komendanci dziękują Panu Burmistrzowi za dotychczasową współpracę, co oznacza, że miasto w miarę możliwości pomaga tym jednostkom.

Następnie ogłosił  10 minutową  przerwę w obradach do godz. 14.20.

O godz. 14.20 obrady zostały wznowione.

AD.4 - PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów  zwrócił się  do Skarbnika Miasta  o omówienie pierwszego projektu uchwały tj. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja  poinformowała, że projekt tej uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Projekt  przewiduje  zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 12.000 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek przekazał, że projekt uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji i głosami: za- 8     przeciw -0    wstrzymało się – 1 skierowano go pod obrady Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów podał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej , aby w protokółach z sesji
zapisywano nazwiskami, który radny jak głosuje, w przypadku przyjmowania uchwał.
Wniosek głosami: za – 11    przeciw – 0    wstrzymało się – 3 został przyjęty.

Radni w głosowaniu:
za – 14   przeciw -  0    wstrzymało się -   0 
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXIV.196.2013  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2013.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poinformował, że podjęcie  uchwały w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest obowiązkiem ustawowym każdej gminy. Uchwała będzie obowiązywała w latach 2014 – 2018. Program, na podstawie przygotowanych przez miasto danych, opracował Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach.
Radna Ewa Miara Przewodnicząca Komisji Gospodarczej  potwierdziła, że  autorki programu Panie Teresa Janeczko i Hanna Skoczylas z Instytutu omówiły go szczegółowo na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Komisja głosami: za – 7 
przeciw -   0    wstrzymało się – 5   skierowała go na sesję Rady.

Radni w głosowaniu:
za -  12 / L.Antonowicz, J.Banaszek, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara,
                 T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby, L.Wolańska, W.Żak/
przeciw – 0    wstrzymało się – 2 /I.Matecki, W.Wilczyński/
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXIV.197.2013 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  poinformował, że projekt uchwały w sprawie  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 był omówiony na posiedzeniu Komisji przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego. Radni otrzymali wyjaśnienia na zadane pytania i jednogłośnie skierowali  projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -   0   wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXIV.198.2013  w sprawie Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski przekazał, że projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy w organizacjami pozarządowymi był, zgodnie z przepisami konsultowany. Żadnych uwag do projektu uchwały nie otrzymaliśmy.
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – powiedziała jej Przewodnicząca Kinga Maciejak – omówiła ten projekt uchwały na swym posiedzeniu. Wyjaśnień udzielał Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.  Radni głosami: 
za – 9   przeciw – 0  wstrzymało się – 2   podjęli decyzję o skierowaniu projektu uchwały pod obrady Rady. 
Radni w głosowaniu:
za – 14      przeciw -  0  wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXIV.199.2013  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych  udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.
Zwrócił się do radnego Józefa Banaszka  aby ten znalazł i przedstawił przepisy prawne pozwalające na pobieranie opłat od jednostek posiadających swoje sieci na terenie miasta np. energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne itp.
Jeżeli chodzi o zakładanie tzw. „kart dużej rodziny”  to zbieramy informacje o liczbie takich rodzin i miejscu zamieszkania.  Może radny Banaszek  określi co w takiej karcie mogło by się znajdować. Nie mamy tramwajów, komunikacji miejskiej autobusowej, teatrów, basenu a w opłacie za śmieci dla dużych rodzin jest mniejsza opłata. Jeżeli znajdziemy takie pola to  przekażemy rodzinom, co możemy zaoferować, żeby mieli z tego korzyść. Na ul. Joannitów nie zainstalujemy żadnych kamer. Zgadzam się z propozycjami radnego F.Słabego i B.Łosia, tylko ,że Panowie mówią o nie naszych drogach, bo Legnicka i Staszica to drogi wojewódzkie. Proszę zwrócić uwagę, ile czasu i pism zajęło załatwienie takiego oznakowania przy Hotelu. Kolejny raz będziemy występować do DSDiK.
Otrzymałem informację, że planowane jest w 2014 i 2015 roku wykonanie modernizacji drogi od skrzyżowania z ul. Krzywoustego do wylotu na Jelenią Górę. I w ramach tych remontów będziemy pilnować aby znajdowały się właściwe oznakowania na przejściach dla pieszych. Jest to ważny odcinek drogi bo mamy dużo takich przejść , począwszy od Lidla, Hotelu itd. Jeżeli chodzi o remont budynku na ul. Legnickiej 4 , to wykonywany jest wg ściśle określonego zakresu. Być może remont klatki schodowej zmieści się w planie na rok przyszły.

AD.  6 – SPRAWY RÓŻNE.

Radny Józef Banaszek  poruszył sprawę /wcześniej na KOKiKF/ udziału nauczycieli w obchodach świąt patriotycznych np. 11 Listopada. Z nauczycieli biorą przykład dzieci. Na palcach jednej  ręki można policzyć ilu nauczycieli brało udział w tegorocznych uroczystościach.

Radna Ewa Miara  poparła zdanie radnego Banaszka i zapytała, kto z Państwa radnych brał udział w uroczystościach przygotowanych przez Gimnazjum w kościele. Impreza była przepiękna, zachowanie uczniów skandaliczne. Myślę, że
 jeżeli oczekujemy od kogoś to musimy dać przykład sami.

Radna Kinga Maciejak  chciałam uzupełnić – powiedziała – że zarówno nauczyciele jak i rodzice biorą odpowiedzialność za udział w takich imprezach.
Bo to właśnie w placówkach oświatowych odbywają się uroczystości z różnych okazji. W Szkole Podstawowej nr 1 cały tydzień poświęcony był tej uroczystości.
Każdy, kto czuje się Polakiem bez przymusu uczestniczy w tym święcie.

Radny Leszek Antonowicz  stwierdził, że każdy świętuje Niepodległość na swój sposób. Czy mamy wracać do dawnych obchodów 1 Maja. W ten sposób niczego młodego pokolenia nie nauczymy.

Radny Waldemar Wilczyński  zapytał:
1. czy zegar elektroniczny na obiekcie sportowym przy ul.Lubuskiej jest sprawny?
2. na  zapleczu al. Miłej  nr 6 nie działa oświetlenie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów  zwrócił uwagę radnym, że tego typu zapytania zadaje się na odpowiednich komisjach tematycznych.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godzinie 14.55, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów   ogłosił sesję za zamkniętą.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Oleksów


Protokołowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXIV.2013 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:09.12.2013 09:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:09.12.2013 09:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 29