Protokół Nr 0002.XXXV.2013
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 18 grudnia 2013 r.


Obrady Rady Miejskiej w Złotoryi otworzył o godzinie 11 –tej  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski,  który stwierdził, że w sesji
uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przewodniczący  przywitał przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, przedstawiciela  lokalnego medium.
Następnie Radni głosami:   za -  14  przeciw -  0  wstrzymało się -   1  przyjęli Protokół Nr 0002.XXXIV.2013 z  sesji z dnia 28 listopada 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt 3 tj.  „Omówienia pracy Komisji Rady Miejskiej w roku 2013 i realizacji wniosków Komisji”  i przeniesienie go na sesję w styczniu 2014 r. Propozycja została omówiona z Wiceprzewodniczącymi Rady.

Radni w głosowaniu:   za – 15    przeciw -  0  wstrzymało się -  0  wyrazili na to zgodę. Porządek obrad  przedstawia się więc następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2013,
- zmieniająca Uchwałę NR XXII/133/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych, zmienioną Uchwała Nr XXIV/149/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r. oraz Uchwałą Nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r.
- w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( t.j. Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późn.zm.),
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2014,
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2014.
4. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski poinformował, że w okresie międzysesyjnym  zajmowano się następującymi sprawami:
1. Trwała realizacja projektu „Dom spotkań i integracji społecznej  Złotoryi i Pulsnitz” poprzez:
- działania inwestycyjne – budowa domu spotkań
- działania miękkie – kurs języka niemieckiego, spotkania z partnerem.
2. Złożono wniosek o płatność nr 1 i złożono sprawozdanie nr 2 z realizacji projektu „Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz”,
3. Złożono harmonogram zmian w projekcie „Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz”, dotyczący zagospodarowania oszczędności wynikających z przetargu, polegający na dodaniu nowego działania,
4. Podpisano Umowę Intencyjną o uczestnictwo w projekcie pod nazwą „PUBLIC LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND LED Pack”
5. Złożono oświadczenie o kwalifikowalności podatku vat do wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013,
6. Przeprowadzono rozeznanie rynku na „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla m. Złotoryja”,
7. W dniu 4 grudnia 2013 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi ul. Leszczyńskiej w Złotoryi wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,
8. W dniu 6 grudnia br. rozliczono pożyczkę /198 000 zł/ i dotację /132 000 zł/ otrzymaną z WFOSiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Leszczyńskiej,
9. W dniu 10 grudnia 2013 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim złożono wniosek o wypłatę dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi ulicy Leszczyńskiej w Złotoryi wraz z odwodnieniem i oświetleniem /Schetynówka - 1 131 797,95 zł/,
10. W dniu 9 grudnia br. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o wypłatę  pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” (300 000 zł),
11. W dniu 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki złożono wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.” Budowa terenowych urządzeń sportowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiosennej w Złotoryi,  przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 3 i Gimnazjum (360 270 zł),
12. W dniu  13 grudnia br. dokonano rozliczenia udzielonej dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Złotoryi na prace remontowe tynków elewacji kościoła wraz z uszczelnieniem i remontem obróbek kamiennych (100 000 zł),
13. W dniu 10 grudnia 2013 r. rozliczono z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. dofinansowanie prac projektowych polegających na przebudowie  sieci  elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia na podziemną linię kablową 20 kV ( 11 992,50 zł ),
14. W okresie międzysesyjnym zamontowana została świąteczna iluminacja świetlna oraz choinka,
15. Wyremontowano dach budynku przy ul. Podmiejskiej 2-4 po pożarze,
16. Wytypowano 3 lokale mieszkalne do przydziału oraz  wymieniono 25 szt. stolarki okiennej i balkonowej,
17. Przy ul. Staszica 8 ustawiono pojemniki  na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
18. Zlecone zostało wykonanie książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2014,
19. Zakończono wykonanie zadań publicznych – sport dzieci i młodzieży,
20. Urząd Miejski uczestniczył w:
- przygotowaniu wydawnictwa „Wigilia w Rynku”,
- współorganizacji Turnieju Mikołajkowego w tenisie stołowym oraz spotkaniu z mieszkańcami miasta ze ZERiIW,
- opracowaniu i wydaniu kalendarza ściennego.
Następnie poinformował, że powstał projekt finansowany przez Komisję Europejską w porozumieniu z 33 gminami. Jesteśmy ostatnią gminą po stronie zachodniej, po stronie wschodniej to gmina Tarnów. Mamy możliwość modernizacji oświetlenia ulicznego na oświetlenie lodowe. Okres realizacji to 2 lata, finansowanie 12 lat.

AD.2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Waldemar Wilczyński  :
1/  Na ul. Górnej  nie ma dojścia z chodnika do  gniazda gromadzenia odpadów, jest takie błoto, że nie można dojść.
2/  Czyj jest teren pomiędzy postojem taksówek a marketem NETTO, jest to miejsce bardzo zaniedbane,  uszkodzone barierki, zniszczone schody?

Radna Kinga Maciejak  zapytała, czy będzie przygotowany kalendarz imprez na rok 2014.
Radny Józef Banaszek  poruszył następujące sprawy:
1/  Wspomniał Pan, Panie Burmistrzu o porozumieniu w sprawie oświetlenia ulicznego, a ja mam pytanie: co z porozumieniem Jeleniogórskim?
2/  Istnieje konieczność zrobienia przejścia z parkingu do budynku Przychodni Rejonowej.
3/  Kiedyś pytałem o możliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych na zgłoszenie mieszkańców, czy coś w tej sprawie wiadomo?
4/  Czy jest nadal aktualna sprawa dofinansowania remontu szpitala. Pismo w tej sprawie wystosował do Rady Miejskiej jesienią  Starosta.
Radny Cyprian Posadowski zapytał kiedy i gdzie powstanie PSZOK?
Radny Franciszek Słaby poinformował, że przy szpitalu nie świeci się już żadna żarówka. Czyj to jest teren, kto jest za to odpowiedzialny?

AD. 3 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Rada rozpoczęła procedurę zatwierdzania wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014.
Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski  zapoznał Radę z zapisami ustawy o  finansach publicznych. Na podstawie art. 226,227,228 i 230 tej ustawy, sporządzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do Burmistrza Miasta. Uchwała  ta jest podejmowana nie później niż uchwała budżetowa i przedstawiana jest do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Maciejak  odczytała  opinię RIO zawartą w Uchwale Nr II/322/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.

Radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  poinformował, że projekt uchwały został omówiony szczegółowo na posiedzeniu Komisji,  przedstawiona została również opinia RIO w tej sprawie. Komisja głosami: za – 6    przeciw -  0   wstrzymało się -  2  skierowała projekt uchwały na sesję Rady.

Radny Iwo Matecki  przedstawił swoją, jak powiedział, myśl generalną:  Cieszy mnie to, że pojawiła się w budżecie nadwyżka budżetowa na spłatę pożyczek i kredytów. Zastanawiam się jednak, czy w ciągu roku  z tej  nadwyżki nie będą straty.

Rada w głosowaniu:
za – 15      przeciw -   0    wstrzymało się -   0 
podjęła  Uchwałę Nr 0007.XXXV.200.2013  w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów  odczytał Uchwałę Nr II/318/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały budżetowej  miasta Złotoryja na rok 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   przekazał, że projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad Komisji Rady Miejskiej. Projekt został dostarczony do Rady w ustawowym terminie tj. do 15 listopada br. Na posiedzeniach Komisji szczegółowo omawiała go Pani Grażyna Soja Skarbnik Miasta. Zgodnie z obowiązującą procedurą poszczególne Komisje Rady sporządzały opinie w sprawie budżetu miasta na rok 2014 z zakresu swojego działania. Następnie na podstawie otrzymanych opinii swoją opinię sporządziła  Komisja Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  omówił  pracę Komisji w zakresie  analizy projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2014 r.  Została przedstawiona opinia RIO w tym zakresie, następnie Komisja zapoznała się z opinią poszczególnych Komisji Rady .  W rezultacie Komisja Budżetu i Finansów  głosami:  za – 5    przeciw -  0    wstrzymało się -  3 podjęła decyzję o skierowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2014 na sesję Rady.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski, który powiedział:
„ Przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014. Projekt został przygotowany w oparciu o obowiązujący stan prawny, przewidywane wykonanie dochodów miasta oraz realizację zadań z uwzględnieniem możliwości finansowych po stronie wydatków.
Mając świadomość o możliwościach finansowych gminy, biorąc pod uwagę zagrożenia, które mogą wystąpić w czasie trwania roku budżetowego, jednocześnie uwzględniając najpilniejsze potrzeby miasta, budżet został  przygotowany i przedstawiony Wysokiej Radzie wraz z projektem uchwały oraz objaśnieniami do projektu budżetu.
Planowane dochody budżetu miasta wynoszą:  52 855.049 zł
a planowane wydatki wynoszą : 51 454.999 zł.
Wnoszę o jego uchwalenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  odczytał treść uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu  Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014  ze szczególnym uwzględnieniem kwot w poszczególnych działach  i najważniejszych inwestycji.

Radny Iwo Matecki  potwierdził, że będzie głosował „za” , bo w budżecie jest nadwyżka  budżetowa.

Rada w głosowaniu:
za – 14    ( L.Antonowicz, J.Banaszek, R.Gorzkowski, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, I.Matecki, E.Miara, T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby, L.Wolańska, W.Żak)
przeciw -  0
wstrzymało się -  1  (Waldemar Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXV.201.2013  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014.

Skarbnik Gminy Grażyna Soja  omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013. Jest to uchwała porządkująca dochody i wydatki budżetu.
Zmniejszamy dochody o kwotę  272.824, 70 zł w tym: dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 94.536 zł, a dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o 367.360, 70 zł.
Zmniejszeniu o łączną kwotę 272.824, 70 ulegają wydatki  zarówno bieżące jak i majątkowe.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo omówiony podczas posiedzenia Komisji, na którym Pani Skarbnik  odpowiedziała na wszystkie pytania radnych. 
Komisja głosami: za – 7    przeciw – 0    wstrzymało się -   1 skierowała projekt uchwały pod obrady Rady.
Radni w głosowaniu:
za -  15   przeciw -  0    wstrzymało się   -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXV. 202.2013  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  odczytał treść projektu uchwały  w sprawie wysokości opłat  za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski stwierdził, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Prosi o ewentualne pytania.

Radny Iwo Matecki  poinformował, że nie widzi potrzeby podnoszenia opłat za zajęcie  pasa drogowego podczas robót. Wniosek:  wnoszę o wykreślenie z uchwały § 1 ust. 1 

Radny Leszek Antonowicz zwrócił uwagę, że nie powinno się zmieniać treści uchwał.  Taka zmiana byłaby zmianą porządku obrad, który został przyjęty.

Radny Iwo Matecki  odpowiedział, że radny Antonowicz w roku ubiegłym  miał inne zdanie jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie pracy Komisji.

Radny Józef Banaszek  zaznaczył, że taka zmiana wymaga ponownej opinii Komisji.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  przypomniał radnym , że  projektodawcą uchwały jest on. Uchwała o treści doręczonej radnym uzyskała pozytywną opinię Komisji.

Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski ogłosił przerwę w obradach od godz. 11.50 do godz. 12-tej.

O godz. 12-tej, po wznowieniu obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski zapytał radcę prawnego, czy wolno nam zgłaszać  uwagi do projektu przygotowanego przez Burmistrza.

Radca prawny Barbara Szynkowska  odpowiedziała, że jej zdaniem  zmiany w uchwale mogą nastąpić tylko za zgodą inicjatora, a w tym przypadku jest to Burmistrz. Ponadto przegłosowany został porządek obrad.

Radny Iwo Matecki  zwrócił się do radcy prawnego o podanie konkretnych przepisów prawa. Nie jest Pani przygotowana do sesji, powiedział. Ma nam Pani powiedzieć, co mówią przepisy prawne a nie jakie jest  Pani zdanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej , zwracając się do Burmistrza powiedział: „Rozumiem, że  Burmistrz nie wycofuje projektu uchwały?”  Po otrzymaniu potwierdzenia stwierdził, że przyjmuje interpretację radcy prawnego.

Radny Iwo Matecki  powiedział, że chce, aby Pan Przewodniczący  zobowiązał 
Radcę prawnego  do pisemnego uzasadnienia stanowiska.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara  poinformowała, że  Komisja, po wysłuchaniu uzasadnienia potrzeby podjęcia uchwały, którego dokonał Burmistrz Miasta , zaakceptowała projekt i skierowała go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu: 
za -  13  (L.Antonowicz, J.Banaszek, R.Gorzkowski, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara, T.Oleksów, S.Pazera, C. Posadowski, F. Słaby,  L.Wolańska, W. Żak)
przeciw -  Iwo Matecki
wstrzymało się – Waldemar Wilczyński

podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXV.203.2013  zmieniająca Uchwałę NR XXII/133/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych, zmienioną Uchwałą NR XXIV/149/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r. oraz Uchwałą Nr IX/55/2007  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS do załatwiania indywidualnych  spraw  dot. wypłaty dodatku energetycznego  głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. 

Poinformował Radę, że do wypłaty dodatku energetycznego dla osób tzw. „wrażliwych”  zobowiązał gminy ustawodawca w Prawie energetycznym. Są to osoby, które nie posiadają dochodów pozwalających na pokrycie  kosztów utrzymania. Zasiłek będzie wypłacany w MOPS, bo tam jest największa wiedza o sytuacji materialnej mieszkańców. Uważam, że niewiele to zmieni, bo są to kwoty bardzo minimalne,  dla gospodarstwa jednorodzinnego 12 zł , dla wielorodzinnego 16 zł. Mówię o tym dlatego, że zebranie danych wymaga wiele pracy. Ma to być zadanie zlecone, którego koszt będzie nam zwracany. Tak więc, projekt uchwały ma merytorycznie przeprowadzać MOPS.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kinga Maciejak 
przekazała, że  projekt uchwały na posiedzeniu Komisji omawiała Pani Dyrektor Bożena Durmaj Dyrektor MOPS.  Członkowie Komisji głosami za -  7, wstrzymało się – 1  skierowali projekt uchwały pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu: 
za – 15     przeciw -   0   wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXV.204.2013  w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  odczytał projekt uchwały
w sprawie planu pracy Rady na rok 2014.

Rada głosami :
za – 15      przeciw -   0  wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXV.205.2013  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2014 rok.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w sprawie planów pracy Komisji na rok 2014 głos zabrał  radny Iwo Matecki,  który  zgłosił uwagę do planu pracy Komisji Budżetu i Finansów. Nie zgadzam się – powiedział-  z tym, że Komisja  Budżetu i Finansów  powinna zajmować się sprawą wykonania budżetu, chodzi o zapis w m-cu kwietniu i maju. Wnioskuję o skreślenie tych punktów z planu pracy.
Radny Waldemar Wilczyński  dodał, że chodzi o pkt 2 planu w m-cu maju.
Przewodniczący  Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podał wniosek pod głosowanie.
Radni w głosowaniu: za -  2  ( I.Matecki, C.Posadowski)       przeciw -  12  wstrzymało się  - 1  ( W.Wilczyński)   wniosek odrzucili.

Radny Leszek Antonowicz  odniósł się do zapisu w planie pracy Komisji Rewizyjnej, gdzie w m-cu  marcu zapisano „Kontrola rozstrzygania skarg i wniosków itd..”. Uważam, że kontrolę może wprowadzić Rada Miejska  podejmując stosowną uchwałę.  Jest to odwrócenie pojęć, bowiem Komisja nie może sama sobie zlecić kontroli – może to zrobić Rada.  Zmiana tego określenia
będzie  korektą .
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cyprian Posadowski  odczytał zakres działania Komisji ze Statutu Miasta .
Radny Iwo Matecki  stwierdził, że plan pracy Komisji jest również zleceniem. Uchwała w sprawie planów pracy jest zleceniem.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  stwierdził, że słusznie jest cytowana ustawa, bo opisuje zakres działania Komisji. Natomiast  zapis § 6 Regulaminu  mówi wyraźnie, że Komisja dokonuje kontroli na zlecenie Rady Miejskiej. 
Chciałbym – powiedział – bo jako wykonawca zadań  Rady Miejskiej  muszę przestrzegać prawa  i chcę by Rada również działała na podstawie  obowiązujących przepisów.
Radny Iwo Matecki  odpowiedział, że rozumie,  iż Burmistrz broni swojego stanowiska. Natomiast ciężkie głowy pracują nad interpretacją przepisów.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  zwracając się do Przewodniczącego  powiedział:  Panie Przewodniczący, odnoszę wrażenie, że nie panuje Pan nad wypowiedziami radnych. Mnie to nie cieszy, mnie to zastanawia i trwoży, że w sposób lekceważący respektowany jest zapis statutu.

Radca Prawny Barbara Szynkowska  zgłosiła nieścisłości w uchwale, zamiast  „przyjmuje się”  powinien być zapis „zatwierdza się”. 

Radny Waldemar Wilczyński  zaproponował zmianę w planie pracy Komisji Rewizyjnej w m-cu marcu, polegającą na zmianie  słowa „ kontrola” na „analiza”.

Przewodniczący Rady  zgłosił wniosek by -  zgodnie z sugestią  B. Szynkowskiej - zarówno w tytule uchwały jak i w § 1 zapis „ przyjmuje się do wiadomości”  zastąpić zapisem „zatwierdza się”.
Radni głosami: za – 14    przeciw – 1   wstrzymało się – 0 wyrazili na to zgodę.

Następnie radni głosowali nad wnioskiem radnego Waldemara Wilczyńskiego
i głosami: za -    8   przeciw -   4    wstrzymało się -  3  wniosek zaakceptowali.

Rada w głosowaniu:
za -   11 ( L.Antonowicz, J.Banaszek, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara, T.Oleksów, F. Słaby, W.Wilczyński, L.Wolańska, W.Żak)
przeciw -  1 – R.Gorzkowski
wstrzymało się – 3 ( I.Matecki, S.Pazera, C.Posadowski)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXV.206.2013  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2014.

AD. 4 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.    W ramach prac interwencyjnych zrobimy dojście do gniazda z pojemnikami na ul. Górnej oraz  dojście do Przychodni Rejonowej. Właścicielem schodów na ul. Krótkiej jest stacja Orlen -  wystąpimy z pismem o dokonanie niezbędnych napraw. Harmonogram Imprez jest przygotowywany – do końca roku jest termin składania propozycji  . Jeżeli chodzi o porozumienie Jeleniogórskie nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jednym z podstawowych warunków jest  terytorialne zintegrowanie inwestycji, jedność terytorialna, spójność. Natomiast Rada Gminy Złotoryja nie przystąpiła do Porozumienia i z tego powodu jest duży problem. Jeżeli chodzi  o dofinansowanie  szpitala to nastąpiła zmiana Zarządu i nie ma potwierdzenia wniosku.  Nie ma możliwości zorganizowania  wywozu nieczystości  wielkogabarytowych przez tzw. taxi bagażowe. Będzie PSZOK do którego mieszkańcy będą mogli wywozić tego typu odpady. PSZOK powstanie do połowy przyszłego roku, jego lokalizacja nie jest jeszcze znana. W sprawie oświetlenia terenu przed szpitalem, wystąpię do szpitala  z zapytaniem o powód takiego stanu rzeczy.

AD.5 -  SPRAWY RÓŻNE.

Radny Waldemar Wilczyński  zapytał o nieświecącą lampę przy al. Miłej.
Będzie dzisiaj uruchomiona – odpowiedział Burmistrz.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach do godz. 13.30.

O godz. 13.30  Przewodniczący Roman Gorzkowski  wznowił obrady Rady Miejskiej  witając na  uroczystej części sesji przybyłych przedstawicieli  władz samorządowych, zakładów pracy, organizacji społecznych. Przypomniał   wydarzenia stanu wojennego sprzed 32 lat i niektóre fakty z historii Złotoryi, które miały miejsce w grudniu. Zasygnalizował, ze w 2014 roku kończy się kadencja samorządu ; oprócz wyborów lokalnych  czeka nas jeszcze kilka innych kampanii wyborczych w następnych latach, co potencjalni kandydaci biorą już pod uwagę.  Podziękował wszystkim zebranym oraz mieszkańcom miasta za współpracę.
Następnie  życzył zebranym  z okazji Świąt Bożego Narodzenia  i Nowego 2014 Roku  wszystkiego najlepszego, optymizmu i nadziei.  Za kilka miesięcy obecna Rada Miejska przejdzie do historii.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  podziękował  wszystkim za współpracę, radnym za uchwalenie budżetu na 2014 r. Cieszę się – powiedział, że rok2013 się kończy, ponieważ był to  najtrudniejszy rok  w historii jego urzędowania.
 Nie znaczy to jednak, że zamykamy go  złymi wynikami finansowymi. Poradziliśmy sobie , mamy już nowy budżet i nadzieję, że 2014 rok będzie lepszy.  Następnie życzył przedstawicielom złotoryjskich instytucji i organizacji samorządowych dobrego roku  2014 , spokoju, radości  i odpoczynku  podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnicy sesji podzielili się opłatkiem.

O godzinie 14-tej  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił sesję za zamkniętą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXV.2013 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:13.01.2014 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:13.01.2014 09:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 25