Urząd Stanu Cywilnego

tel/fax: 76 87 83 113, e-mail: usc@zlotoryja.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 14.00, wtorek 7.30 - 16.30

Nr konta Gmina Miejska Złotoryja 20 8658 0009 0000 3506 2000 0020

Podstawy Prawne:

 1. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014r.tekst jedn. Dz.U. z 21.11.2016r. Nr 11 poz.2064
 2. Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25.02.1964r. tekst jedn.DZ.U. z 29.04.2015r. poz.583 późn.zm.
 3. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r (tekst jedn. Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn.zm).
 4. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964) tekst jedn.Dz.U. z 2014r. poz.121 z późn.zm)
 5. Ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964r.(tekst.jedn. Dz.U.z 2014r. poz. 101 z późn.zm.)
 6. Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4.02.2011r. (Dz.U.z dnia 15.04.2011r. Nr 80 poz.432 z późn.zm)
 7. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17.10.2008r.(Dz.U.Nr 220 poz.1414 z późn.zm.)
 8. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r.tekst.jedn. Dz.U. z 2016r. poz.1827)
 9. Ustawa o ewidencji Ludności z dnia 24.09.2010r. (tekst jedn. Dz.U.z 2015r. poz.388 z póżn.zm)
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4.01.2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL(Dz.U.poz.74 z późn.zm.)
 11. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05.02.2015r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego(Dz.U.poz.204)
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.02.2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego(Dz.U. poz.225)
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. poz.180)
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego(Dz.U.poz.194)
 15. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28.07.1993r.(Dz.U. z 1998r.Nr 51,poz.318)
 16. Rozporządzenie Rady(WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej uchylające rozporządzenie(WE)nr 1347/2000(Dz.U.UE L 338)
 17. Konwencja Nr 16 dotyczącqa wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976r.(Dz.U.z 2004r. Nr 166,poz.1735)

Pobierz online Elektroniczny Odpis Aktu Stanu Cywilnego

Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić opłatę skarbową. Odpis możesz dostać w formie papierowej lub elektronicznej.

#zostanwdomu i pobierz online Elektroniczny Odpis Aktu Stanu Cywilnego

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu


I. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego zgodnie z miejscem urodzenia dziecka

 • termin: dziecko żywo urodzone 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia
 • dziecko martwo urodzone 3 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia

1. dziecko urodzone z małżeństwa:

 • wymagane dokumenty: dowody osobiste ojca i matki, akt małżeństwa przeniesiony do Systemu Rejestrów Państwowych
 • osoby uprawnione do zgłoszenia noworodka, ojciec lub matka

2. dziecko pozamałżeńskie:

 • stan cywilny matki panna, wdowa, rozwiedziona, zamężna pozostająca w separacji
 • wymagane dokumenty: dowód osobisty, akty urodzenia matki i ojca, akt małżeństwa oraz akt zgonu męża przeniesione do Systemu Rejestrów Państwowych
 • jeżeli od separacji, rozwodu i zgonu męża do dnia urodzenia się dziecka nie upłynęło 300 dni, zachodzi domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, akt urodzenia sporządza się jak dziecka z małżeństwa art.62 k.r.i op.
 • uznanie ojcostwa przez biologicznego ojca przy udziale matki potwierdzającej ojcostwo tego mężczyzny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (tj. skończone 18 lat matka i ojciec) przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego, ale tylko do uzyskania przez dziecko pełnoletniości

1. dziecka poczętego,
2. dziecka urodzonego, dla którego nie sporządzono aktu urodzenia,
3. dziecka urodzonego, dla którego sporządzono akt urodzenia.
Ważne: po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka rodzice otrzymują z Urzędu jeden odpis skrócony aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL


II. Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego poza granicami kraju(akt urodzenia):
Wniosek o transkrypcję składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
wymagane dokumenty:

 • oryginał aktu urodzenia dziecka w języku obcym
 • urzędowe tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • wniosek, dowód osobisty
 • w przypadku dziecka pozamałżeńskiego, jeżeli któreś z rodziców jest obcokrajowcem również jego akt urodzenia, oryginał i tłumaczenie
 • osoby uprawnione do złożenia wniosku, ojciec, matka, osoba upoważniona przez rodziców na piśmie
 • dokumenty nie podlegają zwrotowi
 • opłata skarbowa 50 zł w siedzibie USC opłatę można dokonać bezgotówkowo (kartą) lub na konto Gmina Miejsca Złotoryja 20 8658 0009 0000 3506 2000 0020
 • opłatę skarbową dokonuje się w dniu złożenia wniosku
 • po dokonaniu transkrypcji wydaje się odpis zupełny aktu urodzenia
 • termin złożenia wniosku- zawsze

Ważne Nr PESEL dla dzieci urodzonych poza granicami nadaje Organ Gminy.


III. Zawarcie małżeństwa w kraju:

 • wymagane dokumenty: osoby muszą zgłosić się osobiście, dowody osobiste (lub paszporty), akty urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa, o unieważnieniu małżeństwa lub akty zgonów współmałżonków przeniesione do Systemu Rejestrów Państwowych
 • wymagany wiek dla mężczyzny i kobiety ukończone 18 lat
 • małżeństwo mogą zawrzeć osoby o odmiennej płci
 • w przypadku osób, które ukończyły 16 lat małżeństwo może być zawarte po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny
 • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu przeszkód do zawarcia małżeństwa, zapewnienie można złożyć przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowaną datą ślubu
 • ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Złotoryi jest udzielany w soboty (wyznaczone przez kierownika urzędu stanu cywilnego) lub w dni powszednie (zgoda kierownika USC)
 • ślub cywilny poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego- na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem urzędu), opłata skarbowa za sporządzenie aktu 84 zł plus opłata dodatkowa w wys.1000 zł
 • zaświadczenie do ślubu konkordatowego ważne jest 6 miesięcy od dnia wydania, zaświadczenie wydaje każdy kierownik urzędu stanu cywilnego
 • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł, opłatę skarbową dokonuje się na konto Urzędu zgodnie z miejscem zawarcia małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa (np. zaświadczenie do ślubu konkordatowego wydał kierownik USC we Wrocławiu ślub ma się odbyć w Złotoryi opłata dokonywana jest na konto Gmina Miejska Złotoryja, Powiatowy Bank Spółdzielczy Złotoryja 20 8658 000 9 0000 3506 2000 0020
 • opłatę skarbową uiszcza się w dniu składania dokumentów, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Złotoryi można dokonać wpłaty tylko bezgotówkowo (kartą), natomiast gotówkę można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego Plac Orląt Lwowskich, kasa Banku Spółdzielczego (budynek Urzędu Skarbowego) lub Bank Spółdzielczy ul. Konopnickiej jak również dokonać przelew , potwierdzenie przelewu wydrukować
 • po sporządzeniu aktu małżeństwa małżonkowie otrzymują z Urzędu jeden odpis skrócony aktu małżeństwa

IV. Transkrypcja aktu małżeństwa zawartego poza granicami kraju

 • wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa można składać do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce
 • wymagane dokumenty, oryginał aktu małżeństwa wydany w języku obcym (przez właściwe organy)
 • urzędowe tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • akt urodzenia przeniesiony do Systemu Rejestrów Państwowych
 • cudzoziemiec, odpis aktu urodzenia oryginał plus tłumaczenie dokumentu przez tłumacza przysięgłego
 • odpis aktu urodzenia na druku wielojęzycznym nie wymaga tłumaczenia
 • wniosek, dowód osobisty
 • opłata skarbowa 50 zł bezgotówkowo w siedzibie USC, lub na konto Gmina Miejsca Złotoryja 20 8658 0009 0000 3506 2000 0020
 • opłatę dokonuje się w dniu złożenia wniosku
 • uprawnieni do złożenia wniosku, osoba, której akt dotyczy
 • termin złożenia wniosku - zawsze

V. Zgłoszenie zgonu:

 • akt zgonu sporządza Urząd Stanu Cywilnego zgodnie z miejscem zgonu lub miejscem znalezienia zwłok
 • wymagane dokumenty: karta zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty osoby zgłaszającej, cudzoziemiec- paszport
 • termin 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu
 • jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej 24 godz. od zgonu
 • po sporządzeniu aktu zgonu z urzędu wydaje się 1 odpis skrócony aktu zgonu

VI. Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych osoby:

 • miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego w Złotoryi,
 • wymagane dokumenty:
 1. wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia
 2. dokument tożsamości
 3. dokumenty stwierdzające uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny
 • sposób załatwienia sprawy:
 1. złożenie wniosku w sprawie wydania odpisu lub zaświadczenia
 2. wydanie żądanego odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
 • opłaty skarbowe:
 1. odpis skrócony - 22 zł.
 2. odpis skrócony wielojęzyczny -22 zł.
 3. odpis zupełny - 33 zł.
 4. zaświadczenie o stanie cywilnym - 38 zł.
 5. zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju 38 zł.
 6. zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby – 24 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w siedzibie USC Złotoryja bezgotówkowo (kartą),gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Pl. Orląt Lwowskich, kasa Banku Spółdzielczego(budynek urzędu Skarbowego lub Bank Spółdzielczy ul. Konopnickiej w formie elektronicznej na konto Gmina Miejsca Złotoryja, Powiatowy Bank Spółdzielczy Złotoryja Nr 20 8658 0009 0000 3506 2000 0020 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Czas załatwienia sprawy:

 • akty, które są w systemie od ręki
 • akty sporządzone w tutejszym Urzędzie, które należy przenieść do Systemu do 7 dni roboczych
 • akty sporządzone w innym Urzędzie Stanu Cywilnego po upływie 10 dni roboczych. Od 1 marca 2015 roku istniej możliwość złożenia w tutejszym USC wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego w innym USC.
 • odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie:
  • której akt dotyczy,
  • małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu,
  • przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy
 • zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju wydawane jest osobie, której dotyczy
 • termin ważności zaświadczeń 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.

VII. Zmiana imienia lub nazwiska

 • wniosek o zmianę imienia lub nazwisko składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego
 • opłata skarbowa za wydanie decyzji 37 zł opłatę uiszcza się w dniu złożenia wniosku
 • wniosek o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa(3 miesiące od prawomocnego wyroku)można złożyć do każdego kierownika urzędu stanu cywilnego
 • opłata skarbowa protokołu oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przez zawarciem rozwiązanego małżeństwa 11 zł

VII. Nadawanie Medalu za Długoletnie pożycie małżeńskie

 • wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie do Wojewody składa kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca stałego pobytu jubilatów
 • kierownik składa wniosek na życzenie jubilatów, dzieci lub najbliższej rodziny
 • termin złożenia wniosku 6 miesięcy przed jubileuszem

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Stanu Cywilnego - procedury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:22.01.2014 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:13.05.2020 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 5197