Protokół Nr  0002.XXXVI.2014
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 30 stycznia 2014 r.


Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi, o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski,  który stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. 
Następnie przywitał przybyłych  na sesję: Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, Kierownika Hali Sportowej „Tęcza” Jacka Zańko, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Bożenę Durmaj, radnych Rady Miejskiej oraz lokalne media.

Radni w głosowaniu:  za – 15   przeciw -  0   wstrzymało się -  0 przyjęli Protokół Nr 0002.XXXV.2013 z sesji, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zlecający Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie skargi. Skarga wpłynęła do Rady po  terminie rozesłania materiałów na sesję w związku z czym nie znalazła się w proponowanym porządku obrad.
Radni głosami:  za 15   przeciw -  0  wstrzymało się -  0 wyrazili na to zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski przeczytał  rozszerzony  porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, Interpelacje i zapytania radnych.
3. Hala Sportowa „Tęcza” i inne, miejskie obiekty sportowe – stan i potrzeby.
4. Omówienie pracy Komisji Rady Miejskiej w roku 2013 i realizacji wniosków Komisji.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego /budowa przejścia dla pieszych ul. Legnicka/,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego /budowa chodnika wciągu ul. Chojnowskiej/,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego /rozbudowa chodnika w ciągu ul. Zagrodzieńskiej/,
- w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci  produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „ Pomoc  Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
- w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi Pana Zdzisława Gilowskiego na działalność Burmistrza Miasta.
6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację z pracy Urzędu Miejskiego w okresie między sesjami Rady przedstawił  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski, który powiedział:
1. Trwała realizacja projektu „Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz”. Realizowano rachunki za bieżący okres rozliczeniowy oraz kompletowano dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o płatność nr 2 oraz sprawozdania nr 3,
2. Ogłoszono zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 14 tys. zł euro na „Wynajem busa osobowego na wyjazd 10 osób na spotkanie grupy roboczej i forum samorządowego w Pulsnitz w dniu 30 stycznia 2014 r.”,
3. Złożono wniosek o końcową płynność  w ramach projektu „Kultura, tradycja, historia – cykl imprez na 15-lecie współpracy Złotoryi i Mimonia”,
4. Przygotowano dokumentację w celu złożenia dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystki zadania pn.”Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi”.
5. Zaproszono do składania  ofert w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro na „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja, wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”, oraz jego rozstrzygnięcie.
6.W dniu 20 grudnia  przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu O/Legnica  przeprowadził kontrolę realizacji zadania pn. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Złotoryja”. Kontrola potwierdziła zgodność wniosku o udzielenie pomocy i rozliczenie pożyczki (119 268,18 zł) z realizacją zadania.
7. W dniu 27 grudnia ub.r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego złożono wniosek o dofinansowanie budowy obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla królowej Sportu” – etap III.
8. W dniu 22 stycznia br. sporządzono dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego rozliczenie przyznanych środków finansowych 
na zadanie  pn.”Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” – 300 000 zł.
9. W dniu 125 stycznia br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. „Budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych”.
10. W dniu 7 stycznia br. rozstrzygnięto przetarg na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja.
11. Wydział Gospodarki Odpadami w okresie międzysesyjnym  wykonał następujące prace:
- zlecono wykonanie książeczek opłat za gospodarowanie odpadami na 2014 r.,
- rozniesiono mieszkańcom ww. książeczki wraz z ulotkami ,
-  podpisano umowy z RPK na odbiór odpadów selektywnie zbieranych oraz na transport odpadów wielkogabarytowych i umowę na transport gruzu do GPK Sp. z o.o. w Pielgrzymce, 
-  podpisano umowę z Pogotowiem Sanitarno – Epidemiologicznym „NOWISTA” S.C. na odbiór przeterminowanych leków,
- podpisano umowę z AG-EKO Aneta Gonera na odbiór odpadów wielkogabarytowych.
12. Wykonano oświetlenie uliczne na ul. Broniewskiego,
13. Zawarto umowę na eksploatację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Tauron Dystrybucja S.A.
14. Na ukończeniu jest remont 7 mieszkań komunalnych w budynku na ulicy Podmiejskiej 2-4,
15. Wykonano podłoże odcinka drogi ul. Pagórkowej.
16. Miasto było współorganizatorem:
- świątecznego spotkania samorządowców z Biskupem Legnickim,
- Wigilii w Rynku,
- wydania książki pt.”Wigilia w Rynku”,
- finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Noworocznego Koncertu Kolęd,
- spotkania ze złotoryjskimi seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka.
17. W okresie międzysesyjnym  rozliczono zadania publiczne realizowane  przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu dzieci i młodzieży oraz tradycji lokalnych związanych z pozyskiwaniem złota.

AD. 2 -  WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Waldemar Wilczyński  zapytał o następujące sprawy:
1. Gdzie zlokalizowany będzie PSZOK?
2. Dlaczego odwołano zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1?
Ponadto zawnioskował, aby treść projektów uchwał była publikowana w BIP wraz z informacją o sesji.

Radny Józef Banaszek  poruszył następujące sprawy:
1. Konieczność założenia monitoringu na ul. Joannitów,
2. Włączenia oświetlenia  ulicznego między ul. Żeromskiego a Staromiejską.
Następnie przypomniał sprawę poruszaną przez siebie na poprzedniej sesji
a mianowicie pobieranie przez miasto opłat dzierżawnych od właścicieli nieruchomości, na których odbywa się przesył energii elektrycznej. 
Treść wyroku Trybunału  Konstytucyjnego w tej sprawie radny Banaszek przekazał protokolantowi sesji.

Radny Franciszek Słaby  poruszył sprawę oświetlenia ul. Staszica. Oświetlenie na tej ulicy wyłączane jest o godz. 7-ej rano kiedy jest jeszcze ciemno. Matki prowadzące dzieci do przedszkoli poruszają się w ciemnościach, co jest bardzo niebezpieczne ze względu na duży ruch pojazdów. Czy całe miasto się nie świeci o tej porze, czy to dotyczy tylko ul. Staszica?

Radna Ewa Miara  podziękowała Burmistrzowi Miasta za pomoc w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wręczając dyplom i okolicznościową bombkę. Następnie zwróciła się do Burmistrza z prośbą o złożenie podziękowania pracownikom Urzędu a mianowicie: Sekretarzowi Urzędu Panu Włodzimierzowi Bajońskiemu, Naczelnikowi Wydziału Obsługi Urzędu Pawłowi Kochanowskiemu oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Annie Ardelli.

AD. 3 – HALA SPORTOWA „TĘCZA” I INNE, MIEJSKIE OBIEKTY SPORTOWE – STAN I POTRZEBY.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski,  przechodząc do realizacji p-kt 3 porządku obrządku obrad nadmienił, że  materiały  w tym temacie oprócz informacji o działalności hali w 2013 r. złożyli także:  ZOKiR, ZKS „Górnik” i ZTT.  Wszystkie informacje były rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
Głos zabrał Jacek Zańko  Kierownik Hali Sportowej „Tęcza”, który  w związku z przypadającym  w roku bieżącym  10-leciem istnienia Hali  zapoznał Radę z działalnością w tym okresie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Następnie radni obejrzeli film o organizowanych w hali  imprezach sportowych  na przestrzeni omawianych 10 lat.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podziękował Kierownikowi Hali  Jackowi Zańko  za kompedium wiedzy  o prowadzonej działalności sportowej w ciągu 10 lat.  Następnie zapytał o potrzeby hali, czego brakuje?
Kierownik Jacek Zańko  wyjaśnił, że Hala jest w komfortowej sytuacji, ponieważ nie są potrzebne duże remonty. Drobne remonty i naprawy są wykonywane na bieżąco.
Radny Leszek Antonowicz  nawiązując do historii naszego miasta  przypomniał, jaką bazę sportową Złotoryja posiadała w czasach jego młodości. Przy Szkole Podstawowej nr 2 była mała salka gimnastyczna, w piłkę nożną  graliśmy pomiędzy drzewami. Miejskie obiekty sportowe / oprócz Stadionu ZKS „Górnik”/  nie istniały. Dlatego muszę powiedzieć z dumą, że jeżeli chodzi obecnie o obiekty sportowe to zrobiliśmy ogromny krok. Przy szkołach  są boiska i hale sportowe, co zaspokaja potrzeby dzieci i młodzieży. Uważam, że jako samorząd możemy być dumni z miejskich obiektów sportowych. Owszem, przydałaby się modernizacja stadionu „Górnika”, część mieszkańców myśli o basenie, ale to sprawa przyszłości.

Radny Józef Banaszek  stwierdził, że baza sportowa w mieście jest „nie najgorsza”. Stwierdzenie to wywołało oburzenie pozostałych  radnych, którzy oceniają bazę sportową jako bardzo dobrą. Basenu w mieście nie będzie  ze względów finansowych. Przypomniał, że w latach jego młodości istniały w mieście sale sportowe, które uległy zniszczeniu. Losy obiektów sportowych miały różne koleje.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. Kiedy obejmowałem stanowisko burmistrza 12 lat temu – powiedział,  w Złotoryi brak było boisk i sal sportowych przy szkołach, brak było obiektów sportowych ogólnodostępnych. Obecnie głoszę taką opinię, że nasze miasto jest w Polsce w czołówce, jeżeli chodzi o ilość obiektów sportowych. Oczywiście stan  obiektów sportowych, m.in. Hali, mamy taki, jakich mamy nimi zarządzających. W tym miejscu Burmistrz złożył Kierownikowi Hali Panu Jackowi Zańko  podziękowanie o dbałość o stan Hali Sportowej. Ważne jest bowiem bieżące utrzymanie obiektów sportowych, wykonywanie drobnych napraw i remontów. W roku bieżącym  występuję do Ministra Sportu o dofinansowanie remontu obiektu stadionu i nie chodzi tu tylko o płytę. Obiekt zostanie zmodernizowany. W swoim wystąpieniu Kierownik Hali nie powiedział o programie, który rozpoczynamy realizować od poniedziałku. Jesteśmy jedną z gmin w Polsce, która zaczyna realizować Program 50+. Obiekty  sportowe  będą dostępne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych wchodzących w tzw. wiek seniorski. Nie przypominam sobie, aby takie warunki do uprawiania sportu miały moje dzieci i rodzice. Uczestnictwo w projekcie 50+ jest bezpłatne, jest to wybór ludzi. Mieszkańcy nie mogą powiedzieć, że takiej oferty nie było.

Radna Kinga Maciejak Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  omówiła przebieg posiedzenia Komisji. Informację o miejskich obiektach sportowych złożyli: Kierownik Hali Sportowej „Tęcza” Jacek Zańko,  Dyrektor ZOKiR Zbigniew Gruszczyński, Prezes ZKS „Górnik” Rafał Franczak. Zapoznano się również  ze sprawozdaniem Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego pod nieobecność Prezesa Jarosława Rosia.  Pan Gruszczyński  przypomniał, że Zalew nie jest strikte obiektem sportowym, choć odbywają się 
tam zawody. Rolą zalewu jest rekreacja.  Koniecznym na obiekcie jest zamontowanie monitoringu.  Remont basenu  wymaga ogromnych nakładów finansowych. Klub Strzelecki „Agat”  jest podnajemcą  Strzelnicy Sportowej, dokonuje we własnym zakresie drobne naprawy i remonty. Prezes KS „Górnik” bardzo szczegółowo omówił stan i potrzeby obiektu stadionu.  Pozytywne załatwienie  wniosku o przyznanie środków przez Ministerstwo Sportu
pozwoli na remont płyty stadionu i modernizację całego obiektu.
W imieniu Komisji Oświaty – Przewodnicząca Kinga Maciejak   pogratulowała Kierownikowi Hali Jackowski Zańko z okazji  10-cio lecia istnienia Hali i podziękowała za prowadzoną działalność sportową. Komisja uważa – powiedziała, że miejskie obiekty sportowe w pełni zaspakajają potrzeby mieszkańców nie tylko ze Złotoryi.

AD. 4 – OMÓWIENIE PRACY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ROKU 2013 I REALIZACJI WNIOSKÓW KOMISJI.

Na  podstawie sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski omówił  pracę Rady i Komisji  w roku 2013. Zarówno praca Rady jak i Komisji przebiegała zgodnie z przyjętymi planami pracy. Stwierdza się pewien niedosyt w działalności Rady co do ilości wniosków i interpelacji zgłaszanych na sesjach. Nie cieszą się też popularnością wśród mieszkańców Złotoryi dyżury radnych.
Sprawozdania Komisji Rady stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił przerwę w obradach od godz. 15.00 do 15.10.

Po wznowieniu obrad Rada przystąpiła do dalszej realizacji porządku obrad, a mianowicie do pkt 5-go.

AD. 5 – PODJĘCIE  PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. Uchwała była szczegółowo omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Zwiększeniu ulegają dochody miasta w tym: dochody bieżące o kwotę 305.971 zł a dochody majątkowe o 40.000 zł.
Zwiększa się także wydatki o kwotę 345.971 zł, w tym: wydatki bieżące o 355.000 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.029 zł. Zwiększeniu  ulegają wydatki na oświatę, gospodarkę komunalną, sport.

Radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  poinformował, że Komisja na posiedzeniu otrzymała wszelkie wyjaśnienia  od pani Skarbnik dot. projektu uchwały i głosami: za – 9  przeciw – 0  wstrzymało się – 1, skierowała projekt na sesję.

Rada w głosowaniu:
za – 15    przeciw – 0   wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVI.207.2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski , nawiązując do projektów uchwał o nr 5.2 do 5.4. , wyjaśnił, że  dotyczą one współfinansowania  budowy i rozbudowy chodników w mieście  przez  Gminę Miejską  w 50 % wartości zadań.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara   przekazała, że wszystkie 3 uchwały zostały na posiedzeniu Komisji omówione przez Burmistrza Miasta i Komisja jednogłośnie skierowała je pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 15   przeciw – 0 wstrzymało się -  0 
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVI.208.2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Rada w głosowaniu:
za – 15   przeciw -  0 wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVI.209.2014  w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Radni w głosowaniu:
za – 15    przeciw -  0 wstrzymało się -   0 
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXVI.210.2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektami uchwał o numerach roboczych 5.5 i 5.6  Przewodniczący Rady Miejskiej / za zgodą Burmistrza Miasta/ udzielił głosu  Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenie Durmaj. 
Bożena Durmaj   wyjaśniła, że zmiana w statucie MOPS musi nastąpić  ze względu na wprowadzenie nowego zadania a mianowicie wypłatę przez MOPS tzw. dodatku energetycznego. W sprawie tej ustawodawca  zobowiązał Gminy do wypłacania dodatku , a  Rada podjęła uchwałę na poprzedniej sesji.
Od 1 stycznia br. nie obowiązuje ustawa w sprawie dożywiania. Rada Ministrów w tej kwestii podjęła uchwałę na lata 2014 – 2020. Ponieważ podstawą działania MOPS w sprawie dożywiania musi być ustawa,  aby zasady dożywiania nie uległy zmianie,  sporządzony został projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  poinformował, że Komisja rozpatrzyła oba projekty uchwał. Wyjaśnień Komisji  udzieliła Pani Bożena Durmaj. Komisja pozytywnie ustosunkowała się do projektów i skierowała je na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
 za  - 15    przeciw – 0   wstrzymało się -  0
podjęli  Uchwałę Nr 0007.XXXVI.211.2014  w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Rada w głosowaniu: 
za – 14 / radni: L.Antonowicz, J.Banaszek, R.Gorzkowski, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz,  E.Miara, T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby, W.Wilczyński, L.Wolańska, W.Żak/
przeciw – 1  / radny Iwo Matecki/
wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVI.211.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapoznał Radę z treścią uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi mieszkańca miasta na działalność Burmistrza Miasta.

Rada w głosowaniu:
za – 14 /L.Antonowicz, J.Banaszek, R.Gorzkowski, B. Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, I.Matecki, E.Miara, T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby, L.Wolańska, W.Żak/
przeciw – 0
wstrzymało się – 1 /W.Wilczyński/
podjęła Uchwałę Nr  0007.XXXVI.213.2014  w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi Pana Zdzisława Gilowskiego na działalność Burmistrza Miasta.

AD. 6 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.
Poinformował radnych, że PSZOK  na odpady wielkogabarytowe i inne będzie budowany przy pl. Sprzymierzeńców.  Nic nie wiadomo  o 2-dniowej przerwie w pracy Szkoły Podstawowej nr 1. Na ul. Joannitów nie będzie monitoringu. Sprawa oświetlenia ul. Żeromskiego  rozwiąże się  po modernizacji ul. Staromiejskiej. Jeżeli chodzi o oświetlenie,  w mieście przechodzimy na czas tzw. astronomiczny. Być może, że w dniu pochmurnym  to oświetlenie gaśnie za wcześnie. Sprawą opłat, poruszanych przez radnego Banaszka,  zajmie się Radca prawny po zapoznaniu się z przepisami.

AD. 7 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski poinformował, że następna sesji  odbędzie się w dniu 27 lutego i będzie poświęcona:
1. Problemom demograficznym miasta – stan obecny i perspektywy,
2. Budżetowi obywatelskiemu – założenia i cele.
Następnie złożył życzenia wspaniałych ferii zimowych, uczniom i nauczycielom.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Maciejak  odczytała Uchwałę Nr II/4/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie opinii  o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale Nr  0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja oraz w Uchwale Nr 0007.XXXV.201.2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014.

Radny Waldemar Wilczyński  złożył sprawozdanie z realizacji zadania jakie nałożyła na niego Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Chodzi mianowicie o  nadanie  placowi  wokół  fontanny Górników  imienia  Siedmiu
Mieszczan. Z propozycją taką zwrócił się do Rady Miejskiej mieszkaniec miasta Alfred Michler. Radny ustalił, że należy na to uzyskać zgodę Konserwatora Zabytków dlatego, że  teren tego skweru znajduje się w rejestrze zabytków. Fontanna otoczona jest siedmioma lipami, które symbolizują siedmiu mieszczan.  Na terenie skweru nie ma żadnych zabudowań, nikt więc nie zostanie narażony na zmianę dokumentów.

Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski  zobowiązał się do załatwienia sprawy publikacji projektów uchwał w BIP.


Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15,40  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski


Protokołowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXVI.2014 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:17.02.2014 09:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:17.02.2014 09:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 38