Protokół Nr 0002.XXXVII.2014
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 27 lutego 2014 r.

Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi, o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski, który stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję : Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim,  Radcę Prawnego Barbarę Szynkowską
i Piotra Massa  redaktora lokalnej gazety.
Rada głosami: za - 13    przeciw – 0   wstrzymało się -  2 przyjęła Protokół Nr 0002.XXXVI.2014  z sesji z dnia 30 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zaproponował Radzie zmiany w porządku obrad sesji. A mianowicie, odrzucić z porządku uchwałę o numerze roboczym 5.5. w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym z Gminą Namysłów, ponieważ załącznik do uchwały / treść umowy/ otrzymaliśmy przed sesją. Żadna Komisja nie miała możliwości  zapoznać się z załącznikiem  wcześniej.

Radny Iwo Matecki poparł wniosek. Dziesięciu stron umowy nie przeczyta się na sesji – powiedział.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  komentując wniosek powiedział, że decyzja zależy od radnych, to jest przystąpienie, po prostu nie przystąpimy.

Radni w głosowaniu:
za – 9 /R.Gorzkowski, K.Maciejak, I. Matecki, E.Miara, C.Posadowski, F.Słaby, W.Wilczyński, L.Wolańska, W.Żak/
przeciw-  4 /L.Antonowicz, J. Banaszek, B.Łoś, T.Oleksów/
wstrzymało się – 2 /J.Markiewicz, S.Pazera/

odrzucili z porządku obrad  pkt 5.5. tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Uczestnictwa /Participation Agreement/ z Gminą  Namysłów, umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
Następnie  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski zaproponował  rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.  Skarga wpłynęła w dniu 24 lutego br. od Pani Anny Galińskiej reprezentującej firmę  Gal-Mont z Łodzi. Przypomniał, że projekt uchwały, na skargę tej firmy w miesiącu październiku 2013 r.  , został oddalony.
Radny Leszek Antonowicz  stwierdził, że jeżeli nie  zmieniło  się nic w tej sprawie i zajęliśmy już stanowisko, nie wpłynęły żadne nowe fakty a sprawa jest w sądzie,  to nie powinniśmy podejmować uchwały zlecającej kontrolę dokumentów.

Radny Iwo Matecki –zwrócił uwagę na to, że tym razem skarżąca się składa skargę na  zatrważającą rozrzutność Pana Burmistrza. Chodzi więc o co innego.

Radca Prawny Barbara Szynkowska , pełnomocnik gminy zwróciła uwagę radnym na treść tej skargi. Czy radni chcą rozstrzygać, która z opinii biegłych 
była prawidłowa. Skarga nie porusza sprawy merytorycznej, są to inwektywy na Barbarę Szynkowską i Damiana Klickiego. Dodała ponadto, że poruszane w skardze sprawy Pana Barana, Kolesińskiego i Moczulskiego  są wygrane przez Gminę. Dlatego radni powinni wziąć sobie pod rozwagę maksymę „  cokolwiek czynisz czyń rozważnie”.
Rada w głosowaniu:
za -  2 / R.Gorzkowski, I. Matecki/
przeciw – 12 /L.Antonowicz, J.Banaszek, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara, T.Oleksów, S.Pazera, F.Słaby, W.Wilczyński, L.Wolańska, W.Żak/
wstrzymało się -  1 /C.Posadowski/
nie wyraziła zgody na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Galińskiej na działalność Burmistrza Miasta.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Problemy demograficzne miasta – stan obecny i perspektywy.
4. Budżet obywatelski – założenia i cele.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie mian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja,
- zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
6.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.

AD. 1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację z pracy w okresie międzysesyjnej złożył Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.  Poinformował o tym, że:
1. W dniu 31 stycznia br. ogłoszono przetarg na zadanie pn.” Przebudowa wraz z rozbudową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 – ul. Zagrodzieńska”.
2. W dniu 31 stycznia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu przedłożono rozliczenie otrzymanego dofinansowania / 1. 131.797,95 zł/ na realizację zadania pn. „Przebudowa  ul. Leszczyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
3. W dniu 4 lutego 2014 r. podpisano z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadań pn.” Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 na ul. Legnickiej” oraz „ Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – etap II” w zakresie opracowania dokumentacji technicznej, będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Miejskiej Złotoryja
4. W dniu 5 lutego ogłoszono przetarg na zadanie pn. ”Budowa obiektu lekkoatletycznego” w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” - etap III. W dniu 21 lutego przetarg unieważniono z powodu zbyt wysokich cen ofert.
5. W dniu 7 lutego sporządzono dla Ministerstwa Sportu i Turystyki rozliczenie dofinansowania ( 335 100 zł)  otrzymanego na realizację zadania pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.
6. W dniu 10 lutego br. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Modernizacja dróg: Nad Zalewem, Kaczawskiej, Bystrzyckiej w Złotoryi”.
7. W dniu 18 lutego z DSDiK we Wrocławiu  otrzymaliśmy potwierdzenie o uzyskaniu dofinansowana na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja – ul. Legnicka”(50% kosztów realizacji zadania, ok. 54 000zł),
8. W dniu 21 lutego br. rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Przełożenie sieci energetycznej w obrębie ul. Lubelskiej”.
9. Złożono sprawozdania z trwałości 7 projektów z lat 2007 – 2013, a także w zakresie podatku vat i generowania dochodów w projektach.
10.Złożono wniosek o płatność w ramach projektu „Dom Spotkań i Integracji Społecznej w Złotoryi, otrzymano refundację z wniosku o płatność nr 1.
11.Zorganizowano grupę roboczą, której przedmiotem było zaplanowanie wspólnej z Pulsnitz olimpiady, festiwalu kultury oraz wystawy Złotoryi w mieście Pulsnitz.
12.Przystąpiono do odbioru obiektu „Dom Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryi i Pulsnitz”.
13. Złożono formularz propozycji projektu systemowego o termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 – w ramach preselekcji do RPO Dolny Śląsk.
14. Złożono w Ministerstwie Sportu wniosek pn. „Modernizacja miejskiego,  wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi”.
15.Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja.
16. Zorganizowano punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców we współpracy z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.
17.Prowadzono prace związane z projektem Led Pack we współpracy z Gminą Namysłów. 
18.Naprawiono drogi szutrowe: Polna, Łąkową, Bukowa i Leszczyńską na co zużyto 80 ton mieszanki bazaltowej.
19. Zlecono wykonanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Letniej w rejonie żłobka miejskiego.
20. Przygotowana została wstępna lista osób oczekujących na przydział mieszkań.
21. Wyłoniono wykonawcę /RPK/ na modernizacje dachu budynku przy ul. Klasztornej nr 8.
22. Zlecono wykonanie dokumentacji na remont budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 9 / dach, elewacja, klatka schodowa/.
23. Ogłoszono przetarg na dostawę pojemników do  selektywnej zbiórki odpadów.
24. Zostały ustalone nowe punkty selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta.
25. Miasto było:
-  organizatorem spotkania ze sportowcami,
- współorganizatorem V Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek – przypomniał o sprawie, którą zgłaszał już wcześniej.
Chodzi o teren tzw. „sarkofagu” przed budynkiem Rynek 14. Jest to teren miasta, stan tego miejsca stwarza niebezpieczeństwo, jest nieestetyczne.  Teren wymaga szybkiego uporządkowania.

Radny Waldemar Wilczyński  zapytał:
1. Czy miasto rozważa możliwość podjęcia działań dotyczących zmiany planu przestrzennego zagospodarowania miasta Złotoryja? Obowiązujący plan pochodzi z 2004 roku, od tego czasu wiele się w mieście zmieniło.
2. Czy jest przygotowana i wywieszona lista oczekujących na mieszkania?

AD. 3 – PROBLEMY DEMOGRAFICZNE MIASTA – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  powiedział, że jest to pierwsza sesja, która zajmuje się tym tematem. Otrzymaliśmy obszerne materiały statystyczne. Zanim jednak omówimy fakty i dane przypomnę, że w latach 90 jeden z polityków wyśmiewał się z rodzin wielodzietnych a spadającą liczbę urodzin uważał za prawidłową. Miało to zmniejszyć bezrobocie i popyt na mieszkania. Dzisiaj już nikt się z tego nie śmieje. Obecny wskaźnik urodzin na rodzinę to 1,1  a aby utrzymać równowagę koniecznym jest wskaźnik  2,1. To wszystko wpływa na sytuację  demograficzną w kraju. W naszym mieście  w roku ubiegłym żyło 15.852 złotoryjan, była to najniższa liczba od lat. W artykule w Gazecie Złotoryjskiej podano, że  jest to liczba osób zameldowanych na pobyt stały, co wcale nie oznacza, że jest to liczba właściwa. W tabeli „Liczba ludności
m. Złotoryi” widzimy , że od roku 2009  spadek ludności wynosi ok. 1000 mieszkańców. W roku ubiegłym w  mieście żyło więcej kobiet niż mężczyzn. Współczynnik feminizacji to na 100 mężczyzn – 113 kobiet. Pod tym względem przekroczyliśmy średnią krajową – 107. W grupie  najmłodszych złotoryjan  istnieje równowaga liczebna. Rośnie natomiast liczba seniorów w mieście.
Zachodzi więc pytanie, co z tego może wynikać?  Na portalu internetowym pojawiło się pytanie : „Ciekawe, czy coś wymyślą?”. Zastanówmy się, co zależy od samorządu w tym temacie. Jak zatrzymać nasze dzieci, które wyjechały do innych miast albo zagranicę. Rzecz leży nie tylko w pracy, wiadomym jest, że uciekają ze Złotoryi  już uczniowie szkół  nawet podstawowych. Jak zatrzymać ludzi w wieku produkcyjnym.  Być może, samorząd  zatrzyma ich w mieście poprzez atrakcyjne propozycje. Oszczędność nie musi procentować zmniejszeniem etatów w szkołach. Większe dochody też mają na to wpływ.
Rozwój turystyki  może pomóc organizatorom imprez masowych, samorząd  może na to wpływać. Trudno przewidzieć, co będzie w naszym mieście za 10 lat, czy tendencje ulegną odwróceniu. Miejmy nadzieję, że politycy, którzy ubolewają nad demokracją, robią to szczerze. Jeżeli w Złotoryi jest coraz więcej kobiet, to być może nawet potrzebna jest feminizacja samorządu, ów słynny parytet.

Radny Iwo Matecki  stwierdził, że w otrzymanym materiale statystycznym uderzyła go liczba urodzin w 2013 r. w tym 64% kobiet. Liczba urodzeń zależy od aktywności seksualnej  rodziców. W naszym mieście chodzi raczej o wysokość dochodów a nie o liczbę etatów. Nie jest to wartość kluczowa. To w mediach mówi się o promowaniu postaw nierodzinnych, podważa się rolę komórki jaką jest rodzina. Temat demografii nie jest tylko tematem łóżkowym.

Radny Leszek Antonowicz  potwierdził potrzebę debaty na temat demografii, choć  praktycznie może to nie mieć znaczenia. Wyludnianie się naszego kraju to bomba z tykającym zapłonem. Może niektórzy politycy się tym nie przejmują, ale jeżeli dziecko nie urodzi się teraz to za 20 lat nie będzie obywatela. Są dwa aspekty tej sprawy: dzietność oraz zapewnienie obywatelom odpowiedniego  poziomu życia. Ważny jest też aspekt oświatowo – wychowawczy. W szkołach średnich nie porusza się z młodzieżą tematu, że wobec Państwa  mają obowiązki.
Dzisiaj żyjemy w innym społeczeństwie, przez wieki wojny nie potrafiły nas zniszczyć , a dzisiaj niszczymy się sami. U nas wahadło demokracji odwróciło się
w drugą stronę,  młodzi uważają, że  nic nie muszą a wszystko trzeba im dać.
Uważam, że dzieci zagranicą rodzą się bardziej z wyrachowania ekonomicznego.
Trzeba wpajać młodzieży, że każdy obywatel powinien próbować coś zrobić z patriotycznego obowiązku.

Radny Iwo Matecki  nawiązał do wypowiedzi przedmówcy. Pan Antonowicz przekonał mnie, że tam gdzie są pieniądze tam rodzą się dzieci .To, że młodzi wyjechali zagranicę świadczy o tym, że tam mogą żyć na odpowiednim poziomie. Czyli wracamy wciąż do sytuacji ekonomicznej a prawda jest taka, że tam gdzie większy jest budżet państwa tym mniejszy dochód obywateli.

Radny Waldemar Wilczyński  stwierdził, że podsumowując dyskusję, za spadek
liczby mieszkańców odpowiadają wszystkie dziedziny życia. Dlatego nasze działania musza iść w kierunkach, aby obywatele nie wyjeżdżali z miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapoznał radnych z ilością dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum do roku 2018-2019, oraz z ilością pacjentów zapisywanych do lekarzy.
Radny Józef Banaszek  poparł głosy z dyskusji, a mianowicie, że niepokojącym elementem jest publikowanie w mediach postaw antyrodzinnych.

Podsumowując temat, Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski  powiedział, że jest pewien, iż decydenci w naszym mieście nie zapomną o demografii.

AD. 4- BUDŻET OBYWATELSKI – ZAŁOŻENIA I CELE.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek.
Poinformował Radę, że Komisja na posiedzeniu podjęła dyskusję na temat budżetu obywatelskiego. Ustalono, że w związku z tym, iż jest to temat ogromny będzie kontynuować pracę na kolejnych posiedzeniach Komisji. Decyzja ta została przegłosowana. Jak wszystkim wiadomo,  sprawa budżetu obywatelskiego jest już realizowana w dużych miastach. My też spróbujemy  wydzielić z naszego budżetu środki na ten cel. Jest to jednak cały proces. Należy w tym celu m.in. ustalić wielkość kwoty przeznaczonej na budżet, cel przeznaczenia, czy realizacja projektu jest powiązana z pozyskaniem funduszy pomocowych, harmonogram postępowania itd. Komisja scedowała na niektórych swoich członków podanie wstępnych propozycji. Budżet obywatelski
ma na celu uaktywnienie społeczeństwa. Chodzi o to, aby mieszkańcy miasta nie myśleli, że budżet miejski to tzw.” worek bez dna”.  Następnie poinformował, że na każdej sesji Rady będzie się starał poinformować o poczynaniach Komisji.

Radny Iwo Matecki  dodał myśl, ze demokracja przedstawicielska ma swoje wady a głównie tą, że władza nie do końca zna potrzeby ludzi. Budżet obywatelski pomaga uniknąć takiej sytuacji, że rzeczy palące są pomijane. Jest to formuła demokracji bezpośredniej. Pozwoli to na patrzenie na budżet, że nie ma on ograniczeń.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski zapytał skąd wypływa taki wniosek, że zarządzający nie mają do końca wiedzy o potrzebach miasta.

Radny Iwo Matecki odpowiedział, że wniosek jest logiczny. Nie wiemy co mieszkańcy mają w głowach.

Burmistrz Miasta  odpowiedział, że dobrze myślał, iż podstawy wniosku są marne. Skończyły się czasy w których mieszkańcy nie artykułowali swoich potrzeb. Dzisiaj robią to w sposób znaczny w rozmowach i pismach. Tych informacji mamy bardzo dużo. Na ich podstawie formułowane są zadania gospodarcze. Trzeba wczytać się w budżet miasta, są tam wszystkie wnioski mieszkańców miasta. Ludzie wiedzą czego chcą, czego im brakuje. Trzeba ludzi umieć czytać. To nie ja zauważam, że gdzieś chodnik trzeba naprawić. To społeczność danej grupy zawodowej wnioskuje, że trzeba coś poprawić, wybudować. Aktywność naszych mieszkańców jest atutem miasta, ale w tym mieście trzeba mieszkać a nie patrzeć z odległości 90 km. Chciałbym, abyście się przekonali jaka to trudność  wyboru potrzeb w miarę posiadanych środków.
Chciałbym także, aby każdy wniosek zgłoszony /z reguły zasadny/ mógł być zrealizowany ale środki są zawsze za małe i zawsze będą za małe. Tak naprawdę cały nasz budżet to budżet obywatelski.

Radny Józef Banaszek  przypomniał, że budżet obywateli charakteryzuje się tym, że na niego głosują obywatele. Jest to oddanie ludziom do decyzji pewnego wyboru.

Radny Iwo Matecki  stwierdził, że to mieszkańcy zgłaszają potrzebę istnienia takiego budżetu. Mówiąc, że to niepotrzebne pokazuje Pan, że mieszkańcy nie mają nic do gadania. Zaraz Pan powie, że nie mówił iż jest przeciwny, ale to można wywnioskować z wypowiedzi.

Radny Bogdan Łoś  zauważył, że dopiero zaczęła się pierwsza dyskusja na temat budżetu, a już robi się nieciekawie. To co nam zgłaszają mieszkańcy jest realizowane. Nie można mówić, że budżet obywatelski będzie zły.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach od godz. 15-tej do 15.15.

Po wznowieniu obrad.

AD. 5 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie omówiła Skarbnik Miasta Grażyna Soja. Zwiększeniu ulegają dochody bieżące budżetu o kwotę 532.485 zł.  O taką samą kwotę zwiększa się wydatki z tym, że 71.970 zł zwiększa się  wydatki bieżące, natomiast majątkowe zwiększa się o kwotę 460.515 zł. Wydatki przeznaczmy na bezpieczeństwo publiczne, oświatę, gospodarkę komunalną i kulturę.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek poinformował, że Komisja , po otrzymaniu wyjaśnień na wszystkie pytania, głosami: za – 8  przeciw – 0 wstrzymało się – 1 skierowała projekt uchwały na sesję Rady.

Rada w głosowaniu: 
za – 15     przeciw -  0    wstrzymało się  - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVII.214.2014  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014.

Skarbnik  Miasta  Grażyna Soja  wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  był omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Zmiany dotyczą roku 2014, zaktualizowano plan budżetu  dochodów  i wydatków oraz dochodów majątkowych.
Projekt tej uchwały- powiedział Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek -  po otrzymaniu szczegółowych wyjaśnień – głosami: za – 8  przeciw – 0  wstrzymało się – 1 został skierowany pod obrady Rady.

Radni w głosowaniu: 
za – 15    przeciw -   0 wstrzymało się -0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXVII.215.2014  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja.


W związku z koniecznością wyjazdu, o godzinie 15,20  – Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski – powierzył prowadzenie sesji  Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej  Tadeuszowi Oleksów.

Stan radnych obecnych na sesji -   14 osób.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski , przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie pomocy regionalnej powiedział, że  uchwała jest kontynuacją  uchwały obowiązującej  do dnia 31 grudnia 2013r.  Ze względu na to, że nie ukazały się przepisy unijne w tej sprawie, uchwałę podejmujemy  tylko do dnia 30 czerwca 2014 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Józef Banaszek , przekazał, że komisja  głosami: za -  8    przeciw -   0     wstrzymało się   - 1  skierowała ten projekt na sesję rady.

Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -  0   wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVII.216.2014  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przystępując do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym w mieście, Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski wyjaśnił Radzie, że projekt uchwały został przygotowany w związku z uwagami Wojewody Dolnośląskiego do uchwały podjętej przez Radę w listopadzie 2013 r.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara  poinformowała, ,że projekt został omówiony na posiedzeniu Komisji i większością głosów skierowany na sesję.
Radni w głosowaniu:
za – 13     przeciw – 0   wstrzymało się  - 1/ Iwo Matecki/
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXVII.217.2014  zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cyprian Posadowski  przedstawił Radzie opinie, jaką wypracowała Komisja podczas rozpatrywania skargi Pana Zdzisława Gilowskiego na działalność Burmistrza Miasta. Posiedzenia odbyły się w dniach 6 i 19 lutego br. Wszyscy członkowie Komisji  ( 7 radnych)  jednomyślnie  przyjęli projekt opinii o bezzasadności skargi.

Rada w głosowaniu:
za -  14      przeciw -  0    wstrzymało się  -  0
przyjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVII.218.2014 w sprawie przyjęcia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

AD. 6 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski:
1. Zabezpieczenie terenu „sarkofagu” nie zostało ujęte w budżecie roku bieżącego, termin prac to rok przyszły. 
2. Widzę potrzebę dokonania aktualizacji planu przestrzennego zagospodarowania miasta . Są to jednak olbrzymie wydatki, na które miasto w tej chwili nie stać.

AD. 7 – SPRAWY RÓŻNE.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów  zaproponował radnym
przesyłanie materiałów na sesję i komisje drogą mailową.  Wszyscy radni dysponują adresami mailowymi. 
Radni wyrazili swoją decyzję w głosowaniu:
za -  11 ( L.Antonowicz,  B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, I.Matecki, T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, W.Wilczyński, L.Wolańska, W.Żak)
przeciw – 1 ( J. Banaszek)
wstrzymało się -  2 ( E.Miara, F.Słaby)

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Oleksów przypomniał radnym o następujących sprawach:
1. Najbliższa środa jest Środą Popielcową,
2. W dniu 2 marca odbędzie się w ZOKiR koncert Zespołu „Rota” z okazji  uczczenia święta  „Żołnierzy Wyklętych”.
3. Najbliższa sesja Rady Miejskiej jest zaplanowana na dzień 27 marca br,

Radny Józef Banaszek dodał, że Dzień Żołnierzy Wyklętych to 1 marca .
Radny Janusz Markiewicz zapytał Burmistrza, czy mógłby odnieść się do informacji, że obwodnica złotoryjska będzie budowana.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  odpowiedział, że w budżecie  województwa dolnośląskiego  jest  przygotowany wniosek o wykonanie projektu w przypadku pozytywnej opinii środowiskowej – termin uzyskania opinii ustalono na 20 marca 2014 r. Cieszyć się należy, że znalazło się to w kolejnym budżecie wojewódzkim, pozwala to mieć nadzieję, że obwodnica będzie budowana.
Następnie Burmistrz poinformował radnych o udziale mieszkańców w nowym programie + 50. Aktywność mieszkańców  obala zdanie niektórych, negujących potrzebę istnienia w mieście kilku obiektów sportowych.  Dokonaliśmy podsumowania programu po 3 m-ch funkcjonowania, bo jest on monitorowany na bieżąco. Przez pierwsze 3 tygodnie, mimo różnych warunków pogodowych z programu skorzystało 760 mieszkańców miasta. Świadczy to o potrzebie takich zajęć, bo oczekiwania mieszkańców są dużo większe. Wydaje się, że trafiliśmy na niszę, która występowała w głowach mieszkańców .Takiej liczby chętnych nie spodziewaliśmy się, ludzie chętnie korzystają z naszej oferty, sami podpowiadają co jeszcze powinniśmy zaproponować. Nikt nie podpisuje listy obecności, uczestnicy mają wpływ  na program, nie wnoszą żadnych opłat. To jest rzecz w naszym mieście wyjątkowa, najstarszy uczestnik ma 91 lat a jego sprawność fizyczna jest zdumiewająca. Do udziału w programie nikogo nie namawiamy, ale okazuje się, że jest on ze wszech miar potrzeby.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15.45  Wiceprzewodniczący Rady  Miejskiej Tadeusz Oleksów  ogłosił sesję za zamkniętą.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Oleksów


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXVII.2014 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 lutego 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.03.2014 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.03.2014 12:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 41