Protokół Nr 0002.XXXVIII.2014
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 26 marca 2014 r.

Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi , o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski, który stwierdził, że w sesji uczestniczy  12 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał obecnych na sesji: Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Anetę Wasilewską,  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę
Durmaj, Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  Damiana Klickiego, radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz lokalne media.

Na sesję przybył radny Leszek Antonowicz – stan Rady 13 osób.

Rada w głosowaniu: za – 13   przeciw -  0   wstrzymało się – 0   przyjęła Protokół Nr 0002.XXXVII.2014 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 
27 lutego 2014 r.

Burmistrz Miasta  Ireneusz Żurawski   wystąpił z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad sesji projektu  uchwały oznaczonej nr roboczym 4.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  Umowy Uczestnictwa z Gminą Namysłów.

Radni głosami: za – 13     przeciw – 0    wstrzymało się  -  0  przyjęła porządek obrad sesji, który  przedstawia się następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Miejska Biblioteka Publiczna w 2013 r.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok,
4.2. – w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie miasta Złotoryja w 2014 r.”
4.3. – w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
4.4. – zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVI.208.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
4.5. – zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVI.209.2014 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
4.6 .- zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVI.210.2014 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
4.7. – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2014 – 2016,
4.8. – w sprawie utworzenia  odrębnych  obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację przedstawił  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. Poinformował, że w okresie między sesjami Rady :
1. W dniu 28 lutego rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn.”Modernizacja dróg: Nad Zalewem, Kaczawskiej i Bystrzyckiej w Złotoryi”,
2. W dniu 6 marca br. przekazano wykonawcy plac budowy na realizację zadania pn.”Przełożenie sieci energetycznej w obrębie ul. Lubelskiej”,
3. W dniu 17 marca br. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu” Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” – III etap / trwa weryfikacja ofert/,
4. W dniu 25 marca br. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie  pn. „Przebudowa drogi ul. Wiśniowej w Złotoryi”,
5. W dniu 18 marca br. otrzymano informację z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyjęciu rozliczenia środków otrzymanych na zadanie „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk  dla Królowej Sportu”,
6. W dniu 12 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „ Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic: Warmińskiej, Sieradzkiej i Łęczyckiej w Złotoryi”,
7.  W dniu 11 marca br. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ukazała się informacja o otrzymaniu przez Gminę dofinansowania na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach programu „Radosna Szkoła”,
8. Ogłoszono przetarg na zadanie pn. „ Rozbudowa gniazd do selektywnej zbiorki odpadów na terenie miasta Złotoryja” i wybrano  ofertę  firmy EKOSYSTEM s.c. na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
9. Miasto  jest współorganizatorem zbiórki śmieci elektrycznych i elektronicznych  przy ul. Konopnickiej w dniu 29 marca br.,
10.Wykonana została dokumentacja techniczna na przebudowę drogi ulicy Wiśniowej,
11. Rozpoczęto naprawę elementów małej architektury,
12. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę na remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych / firma BITMEX Grzegorz Zygadło, Paczków/,
13. Rozpoczęto wykonywanie prac w ramach robót interwencyjnych – 4 osoby,
14. Została zatwierdzona i wywieszona lista osób oczekujących na przydział mieszkań,
15. Zlecono wykonanie dokumentacji na remont dachu, elewacji i klatki schodowej budynku na ul. Karola Miarki 8,
16. W dniu 15 marca br. zorganizowano olimpiadę sportową Złotoryi i Pulsnitz, w której udział wzięli przedstawiciele Pulsnitz /42 osoby/ i Złotoryi /46 osób/,
17. Trwają przygotowania do kolejnych przedsięwzięć w ramach projektu „Dom spotkań i integracji społecznej” tj. festiwalu „Poznaj swojego sąsiada” oraz wystawy Miasta Złotoryja w Pulsnitz,
18. Złożone zostały dokumenty związane z rozliczeniem projektu Dom spotkań Złotoryi i Pulsnitz, przygotowano materiały dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie związane z bieżącym zarządzaniem projektem oraz aneksem do umowy o dofinansowaniu ww. zadanie,
19. Przygotowano wniosek – zgłoszenie projektu pn. „Modernizacja obiektu sportowego – stadion w Złotoryi „ – do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2013 – 2015”,
20. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.,
21. Miasto było współorganizatorem:
- IX Kaczawskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich ,
- „Dnia Kobiet”  dla seniorek.

AD. 2 -  WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny  Janusz Markiewicz   zgłosił następujące sprawy:
1. Konieczność wykonania remontu cząstkowego drogi  ul. Łąkowej / od ul. Chojnowskiej do pierwszego mostka/,
2. Na ul. Cmentarnej, za budynkiem nr 4  należy naprawić płot,
3. Czy przewidziane są podwyżki płac dla pracowników samorządu terytorialnego?
Radna Wiesława Żak   zwróciła uwagę na potrzebę posprzątania chodnika 
od parku na ul. Legnickiej do SKR-u, a   radny Franciszek Słaby  poprosił o 
posprzątanie   placu zabaw na ul. Maluchów.

O godzinie  13.50 na sesję przybyła  radna Kinga Maciejak – stan Rady – 14 osób.

AD. 4 – MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W 2013 ROKU.

Na wstępie  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   przedstawił rys historyczny biblioteki oraz działalność teraźniejszą. 
Następnie  Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Aneta Wasilewska  w formie prezentacji  multimedialnej pokazała  działalność biblioteki w roku 2013.

Po zaprezentowaniu działalności biblioteki, Dyrektor Aneta Wasilewska ,  odpowiadała na pytania radnych:
Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski  zapytał:
1. Czy biblioteka prowadzi międzynarodową wymianę książek np. wypożyczanie książek z Berlina, Kijowa  czy Moskwy ? – odp. nie, takiej sytuacji  jeszcze nie mieliśmy.
2. Czy są jakieś przywileje  dla pracowników biblioteki dotyczące wypożyczeń ?
Odp. – tak, pracownicy mają m.in. wydłużony okres zwrotu książki.

Radna Wiesława Żak  - z informacji wynika, że czytelnictwo w Złotoryi wzrosło.
Ile wypożyczeń jest w szpitalu? Czy jest zainteresowanie?
Odp. -   tak , ale w szpitalu nie ma systematyczności.  Wypożyczanie w szpitalu odbywa się średnio raz w tygodniu, książki są dostarczane na oddziały szpitalne.

Radny Józef Banaszek zapytał;
1.  Czy Miejska Biblioteka Publiczna posiada dział dokumentujący życie społeczne miasta ? – odp. tak.
2. Czy Miejska Biblioteka Publiczna bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa ? -  odp.- 2 lata temu brałam udział w takim spotkaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapytał:
1. Czy Miejska Biblioteka Publiczna ma swoją monografię?
Odp. – nie, ale są dwie prace magisterskie.
Trzeba spróbować zachęcić  studentów do napisania pracy o Miejskiej Bibliotece Publicznej -  powiedział Przewodniczący Rady podsumowując temat.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  Kinga Maciejak 
poinformowała, że Komisja  wysłuchała sprawozdania z działalności MBP w roku 2013 i oceniła pracę Dyrektor Anety Wasilewskiej i  działalność Biblioteki bardzo wysoko.  Do Biblioteki można przynieść książki z domu, można brać udział w kiermaszach książek.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapytał, czy warunki w jakich przechowywane są książki wpływa niekorzystnie  na ich stan ? 
Dyrektor  MBP Aneta Wasilewska  odpowiedziała twierdząco.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach od godz. 14.20 do 14.35.

Po wznowieniu obrad:

AD.4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta  Grażyna Soja  omówiła  treść uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
Zwiększenie o 107 tys.zł  następuje po stronie dochodów  i wydatków przy czym wydatki to:  wydatki bieżące – 37.000 zł  oraz wydatki  majątkowe - 70 tys. zł. Zwiększona została subwencja oświatowa, trzeba dokupić wyposażenie do Domu Spotkań itp.
Radny Józef Banaszek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -  poinformował Radę, że Komisja, po otrzymaniu wyjaśnień , głosami: za – 9
przeciw – 1   wstrzymało się – 0 , skierowała projekt uchwały pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 14      przeciw -   0    wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.219.2014 w sprawie zmian w budżecie  Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przytoczył treść  uchwały oraz  fragment programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Złotoryi w 2014 roku.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Ewa Miara  omówiła przebieg dyskusji podczas analizy projektu uchwały na posiedzeniu Komisji. Jedynym problemem związanym z uchwałą jest zapis o kastracji zwierząt w schronisku. Komisja głosami: za -  12    przeciw -  1   wstrzymało się – 0 , skierowała projekt uchwały na sesję Rady.

Radni w głosowaniu:
za – 14       przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.220.2014  w sprawie  uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie miasta Złotoryja w 2014 r.”

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę i ścieki  głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego So. z oo. Damian Klicki.  Projekt uchwały był analizowany na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Radni otrzymali wyjaśnienie przyczyn podwyżki cen wody i ścieków . Proponowany wzrost ceny o 52 gr/m3. Powodem jest wzrost amortyzacji, podatku od nieruchomości, inflacja oraz spadek zużycia wody.
Następnie , na wniosek Przewodniczącego Rady, odczytał projekt uchwały
zawierający nowe ceny 1 m3 wody  i ścieków.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara  poinformowała, że projekt uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji  przez Prezesa RPK. Radni głosami : za – 6    przeciw -  2    wstrzymało się -  5 , skierowali go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za -  7 / E.Miara, J.Banaszek, L.Antonowicz, W.Żak, F.Słaby,  B.Łoś, T.Oleksów/
przeciw -  3  / R.Gorzkowski, C.Posadowski, W.Wilczyński/
wstrzymało się -  4 / J.Markiewicz, K.Maciejak,  S.Pazera, L.Wolańska/
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.221.2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że projekty uchwał o nr roboczych 4.4., 4.5 i 4.6  zostały, na wniosek RIO, uzupełnione o kwoty. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  przekazał w imieniu Komisji, że po wyjaśnieniu sprawy, Komisja jednogłośnie skierowała  projekt dot. pomocy rzeczowej dla woj. dolnośląskiego / ul. Legnicka w Złotoryi/ na sesję. 

Radni w głosowaniu:
za – 14     przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.222.2014  zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXXVI.208.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  odczytał projekt uchwały o numerze roboczym  4.5.
Radny Józef Banaszek  w imieniu Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja jednogłośnie skierowała projekt  uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla  Województwa Dolnośląskiego /ul. Chojnowska w Złotoryi/ na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -  0 wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.223.2014  zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXXVI.209.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie pomocy dla województwa dolnośląskiego a dotyczący ul. Zagrodzieńskiej w Złotoryi, został przez komisję jednogłośnie skierowany pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -  0 wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.224.2014  zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXXVI.210.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  przypomniał, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny był omówiony przez Dyrektorkę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Durmaj na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski  analizując poszczególne  zapisy programu powiedział, że za jego realizację nie będzie odpowiadał tylko MOPS.

Radny Janusz Markiewicz Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych   powiedział, że projekt programu był omówiony na posiedzeniu Komisji przez Dyrektora MOPS Bożenę Durmaj.   Głosami : za- 10  przeciw – 1  wstrzymało się – 0,  Komisja skierowała go pod obrady Rady.

Radni w głosowaniu:
za -   14     przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.225.2014  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2014 – 2016.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  odczytał projekt uchwały
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  wyjaśnił, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego. Komisja jednogłośnie skierowała go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za -  14      przeciw -   0  wstrzymało się   - 0 
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.226.2014  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborców do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2  zapytania udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz
Żurawski .  Wyjaśnił m.in., że remont ul. Łąkowej jest ujęty w planach remontów. Płot za budynkiem na ul. Cmentarnej nr 4  nie wiadomo czyją jest własnością.  Sprawa podwyżek płac dla pracowników  samorządu terytorialnego  jest znana. Nie przewiduje się podwyżek w roku bieżącym.
Chodnik na ul. Legnickiej oraz plac zabaw na ul. Maluchów  będą uporządkowane w ramach porządków wiosennych.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

Radny Józef Banaszek  poinformował, że w dniu 26.03.br. o godz. 17-tej odbędą się  konsultacje  społeczne w sprawie funkcjonowania  LGOF organizowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  podał, że najbliższa sesja Rady odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r.
Następnie złożył włodarzom miasta i radnym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15.05 , Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                
Roman Gorzkowski

Protokólant:

Paweł Kochanowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXVIII.2014 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.04.2014 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.04.2014 11:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 33