Uchwała Nr XXXIII / 214 / 2005

Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 9 czerwca 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta ZłotoryjaNa podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


1) Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 532.895 zł.


Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600Transport i łączność


37.200,-


60016


Drogi publiczne gminne


37.200,-


0690

wpływy z różnych opłat


20.000,-

2700

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł


17.200,-

700Gospodarka mieszkaniowa


237.000,-


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami


237.000,-


0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze


42.000,-

0770

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości


195.000,-

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem


156.091,-


75616


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


102.393,-0500

podatek od czynności cywilnoprawnych


102.393,-


75621


Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa


53.698,-


0020

podatek dochodowy od osób prawnych


53.698,-

801Oświata i wychowanie


63.483,-


80101


Szkoły podstawowe


7.588,-


2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


7.588,-

80104


Przedszkola


4.233,-


2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


4.233,-

80110


Gimnazja


51.662,-


2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


51.662,-

926Kultura fizyczna i sport

100.000,-

139.121,-


92601


Obiekty sportowe

100.000,-

100.000,-


0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze


100.000,-

0830

wpływy z usług

100.000,-


0970

wpływy z różnych dochodów


39.121,-


2) Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 616.482 zł


Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600Transport i łączność

1.004.800,-

247.000,-


60016


Drogi publiczne gminne

904.800,-

247.000,-wydatki bieżące

 • remont zjazdu z ul. Legnickiej

 • remont zjazdu z ul. Krzywoustego


87.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


 • modernizacja i rozbudowa części drogi ul. Nad Zalewem wraz z parkingiem ;przy Przychodni Zdrowia

 • zadanie pt. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Złotoryi
904.800,-

160.000,-

60095


Pozostała działalność

100.000,-6220

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

100.000,-


700Gospodarka mieszkaniowa

12.000,-

669.000,-


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami


6.000,-wydatki bieżące


6.000,-

70095


Pozostała działalność

12.000,-

663.000,-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 • adaptacja budynku przy al. Miłej na mieszkania komunalne;

 • adaptacja istniejącego budynku mieszkalno-inwentarskiego na budynek socjalny

12.000,-

663.000,-

710Działalność usługowa

30.000,-

4.000,-


71014


Opracowania geodezyjne i kartograficzne


4.000,-wydatki bieżące


4.000,-

71035


Cmentarze

30.000,-
wydatki jednostek budżetowych

(rozbudowa cmentarza)

30.000,-


758Różne rozliczenia

60.617,-75818


Rezerwy ogólne i celowe

60.617,-
rezerwa oświatowa

60.617,-


801Oświata i wychowanie

124.702,-

862.602,-


80101


Szkoły podstawowe

80.000,-

750.940,-wydatki bieżące

 • płace i pochodne od płac


31.863,-


wydatki inwestycyjne

 • przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1

 • zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 380.000,-

693.000,-2540dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 • Społeczna Szkoła Podstawowa


26.077,-80103


Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych


43.435,-wydatki bieżące

w tym:

 • płace i pochodne od płac


40.359,-


wydatki bieżące


3.076,-

80104


Przedszkola

39.202,-

4.233,-wydatki bieżące

39.202,-


2510

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 • Przedszkole Miejskie nr 1

 • Przedszkole Miejskie nr 2


4.233,-

80110


Gimnazja


58.494,-wydatki bieżące

(płace i pochodne od płac)


27.030,-

2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

(Dwujęzyczne Gimnazjum Społeczne)


31.464,-

80195


Pozostała działalność

5.500,-

5.500,-


2630

dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

5.500,-


2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych


5.500,-

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70.000,-

97.000,-


90001


Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50.000,-
wydatki inwestycyjne

- kanalizacja ściekowa w ul. Wojska Polskiego

50.000,-


90095


Pozostała działalność

20.000,-

97.000,-wydatki bieżące

 • zagospodarowanie terenów miejskich


97.000,-


wydatki inwestycyjne

 • zakup i montaż toalet na terenie miasta

20.000,-


926Kultura fizyczna i sport

43.743,-

82.742,-


92601


Obiekty sportowe

43.743,-

82.742,-wydatki bieżące

 • zakup materiałów bieżących

 • płace i pochodne od płac

 • wydatki na zakup wykładziny ochronnej

43.743,-

82.742,-


43.742,-

39.000,-


§ 2.


Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 83.587 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest pożyczka.


Przychody zwiększa się ogółem o kwotę 83.587 zł

 • kredyt zmniejsza się o kwotę 250.000 zł

 • pożyczkę zwiększa się o kwotę 333.587 zł


§ 3.


Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (załącznik Nr 2).


§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII / 214 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005 r.Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Gminy Miejskiej Złotoryja na 2005 rok
Dz.

Wyszczególnienie

Stan śr. obrotowych

1.01.2005 r.

Przychody

Wydatki

Stan śr. obrotowych

31.12.2005 r.

Uwagi

w tym dotacje


w tym płace i pochodne801

Przedszkole Nr 1

9.477,-

399.261,-

308.501,-

398.938,-

303.860,-

9.800,-


801

Przedszkole Nr 2

14.425,-

615.178,-

488.878,-

614.653,-

480.363,-

14.950,-


854

Przedszkola razem

23.902,-

1.014.439,-

797.379,-

1.013.591,-

784.223,-

24.750,-


921

Gazeta Złotoryjska

7.063,-

285.916,-

95.000,-

285.916,-

141.660,-

7.063,-Razem:

30.965,-

1.300.355,-

892.379,-

1.299.507,-

925.883,-

31.813,-

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII / 214 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005 r.Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

750

75011

0690

59.622 zł

852

85203

0830

6.500 zł

852

85219

0830


852

85228

0830

3.500 zł


Razem:

69.622 zł


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII / 214 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:27.06.2005 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:27.06.2005 11:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 69