Piotr Rewig 30.04.2014 13:09 wersja do wydruku

Protokół Nr 0002.XXXIX.2014

z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,

która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym sesję Rady Miejskiej

w Złotoryi, o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski. Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

 

Następnie przywitał przybyłych na sesję: Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Miasta Ireneuszem Żurawskim, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Durmaj, radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz lokalne media.

Rada w głosowaniu: za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 przyjęła Protokół Nr 0002.XXXVIII.2014 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2014 r.

Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Romana Gorzkowskiego porządek obrad, został przyjęty bez uwag i przedstawia się następująco:

 1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
 2. Wnioski, interpretacje i zapytania radnych.
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Opieka Społeczna w mieście.
 4. Podjęcie pakietu uchwał:
  • 4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 r.,
  • 4.2. - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  • 4.3. – zmieniająca Uchwałę Nr VII/55/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r., zmienioną Uchwałą Nr XVI/105/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2004 r., Uchwałą Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r., Uchwałą Nr XVII/105/ 2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi,
  • 4.4. – w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację o pracy w okresie od ostatniej sesji złożył Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. Powiedział, że między sesjami:

 

 1. Zakończono prace budowlane i odebrano zadanie pn. „Przełożenie sieci energetycznej w obrębie ul. Lubuskiej”,
 2. Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace na inwestycji pn.”Modernizacja dróg: Nad Zalewem, Kaczawskiej, Bystrzyckiej w Złotoryi”,
 3. Złożono zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót niewymagających pozwolenia na budowę na zadanie pn.:”Projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Warmińskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej w Złotoryi”,
 4. Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace na inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w Złotoryi – ul. Zagrodzieńska”,
 5. Przekazano plac budowy na inwestycji pn. „Przebudowa drogi ul. Wiśniowej”,
 6. Zamówiono elementy zabawowe / 9 elementów/ do uzupełnienia na istniejących placach zabaw / Broniewskiego 2-4 i 6, Słowackiego 1,Sportowa, Maluchów, Garbarska/,
 7. Zamontowano Bramę Solną,
 8. Wykonano chodnik przy ul. Wiosennej ( przy Królowej Sportu),
 9. Dokonywane jest zasiedlenie wyremontowanych mieszkań w budynku przy ul. Podmiejskiej 2,
 10. Rozpoczeto remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych,
 11. Dokonano zmiany organizacji ruchu na ul. Łąkowej,
 12. Wydzielono 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych w Rynku koło fontanny i 1 miejsce na ul. Podwale,
 13. Zlecono wymianę ogrzewania na gazowe w lokalach gminnych (H.Pobożneg 2b/4 i W.Polskiego 26b/6,
 14. Odnowniono i naprawiono ławki przy ul. Dworcowej, Klasztornej, Górnej, B.Getta Warszawskiego, pl. 800-lecia, Kościuszki, al. Miłej,
 15. Pracownicy interwencyjni wykonali naprawy punktowe nawierzchni z kostek w rejonie Starego Miasta,
 16. Dokonano czyszczenia i uruchomienia fontann w Rynku,
 17. Podpisano umowę z firmą EKOSYSTEM s.c. na dostawę pojemników do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,
 18. Podpisano umowę z RPK Sp. z o.o. w Złotoryi na „Usuwanie dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta Złotoryja”,
 19. Przebiega bieżąca realizacja projektu „Domu spotkań i integracji społecznej Złotoryja i Pulsnitz”,
 20. Złożono sprawozdanie i wniosek o płatność w ramach ww. projektu oraz udział w częściowej kontroli projektu dokonywanej przez Wydział Certyfikacji Wydatków Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
 21. Organizacja wraz ze SP nr 1 i ZOKiR festiwalu piosenki obcojęzycznej pt. „ Poznaj kulturę swojego sąsiada”,
 22. W ramach preselekcji w trybie systemowym do Działania 5.4. została wybrana propozycja projektu złożona przez Gminę Miejską Złotoryja pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi”,
 23. Przeprowadzono ankiety dotyczące emisji CO obiektów użyteczności publicznej – jednostek Gminy Miejskiej Złotoryja w ramach przygotowania projektu planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Złotoryja,
 24. Złożono coroczne sprawozdania z trwałości projektów realizowanych w okresie 2007 – 2013,
 25. Zorganizowano spotkanie szkoleniowe z organizacjami pozarządowymi ws. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,
 26. Przeprowadzono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na: - sport dzieci i młodzieży, rekreacja ( zadanie 1), - kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryje ( zadanie 2),
 27. Miasto uczestniczyło w obchodach Rocznicy Wielkiej Zsyłki na Sybir,
 28. Rozesłano zaproszenia na uroczystości związane z rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja:
  • godz. 12.30 – uroczysta Msza Święta,
  • godz. 13.30 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek poruszył następujące sprawy:

 1. Czy miasto przejęło już całość murów obronnych w obszarze Klasztoru Franciszkanów?
 2. Proszę zwrócić się do Telekomunikacji o wymianę szafek kablowych znajdujących się w Rynku. Część z nich rozsypuje się co nie jest miłym widokiem dla odwiedzających miasto turystów.

Radna Wiesława Żak:

 1. Na ul. Leszczyńskiej, w kierunku stawu osadowego Energetyka obcinała gałęzie drzew i ich nie zabrała, leżą na ścieżce rowerowej,
 2. Jedna z mieszkanek ul. Leszczyńskiej prosi o odpowiedź na pismo dot. drogi.


Radny Janusz Markiewicz zapytał , czy jest coś wiadomo w sprawie budowy PSZOK-u?

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski zapytał, czy miasto ma w planie przegląd tabliczek z nazwami ulic i obiektów. Jest tabliczka z nazwą „Basen” a jak wiadomo basen nie jest czynny.

Radna Kinga Maciejak zapytała, czy w tym roku miasto będzie ozdabiane gazonami z kwiatów?

Radny Bogdan Łoś zwrócił uwagę na konieczność oczyszczenia przepustów na ul. Legnickiej. W czasie opadów ulica będzie zalana.

 

AD.3 – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. OPIEKA SPOŁECZNA W MIEŚCIE.

Dyrektor MOPS Bożena Durmaj wymieniła zadania jakimi Ośrodek się zajmuje: pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi, przemocą w rodzinie, dodatkami mieszkaniowymi, wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej, dożywianiem . Zagadnienia związane z zakresem działania MOPS-u były szczegółowo omówione na Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów. Radni otrzymali odpowiedź na wszystkie interesujące ich zagadnienia. Poprosiła o zadawanie pytań, jeżeli jeszcze są sprawy wymagające omówienia.

Ponieważ pytań z sali nie było - Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski podziękował Dyrektorce MOPS Bożenie Durmaj za złożenie tak szczegółowego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz potwierdził, że sprawozdanie z działalności MOPS było na posiedzeniu Komisji szczegółowo omówione przez Dyrektor Bożenę Durmaj. Dużo pytań związanych było z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego, niepokojąca jest też wzrastająca ilość dodatków mieszkaniowych co jak wiadomo obciąża budżet gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek poinformował, że na posiedzeniu Komisji omówiona została część zagadnień dotyczących finansów MOPS. Członkowie Komisji byli usatysfakcjonowani wyjaśnieniami Pani Dyrektor.

Podsumowując ten pkt porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski powiedział, że jest to ostatnia informacja złożona przez MOPS Radzie w obecnej kadencji. Cieszymy się, że przekażemy następnej radzie opiekę społeczną w dobrym stanie.

 

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Głos zabrała Skarbnik Miasta Grażyna Soja. Poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 r. zwiększone zostały dochody o kwotę 364.578,39 zł. Są to środki na dofinansowanie zadań z Unii Europejskiej : modernizacja dachu SzP nr 1 , opieka społeczna na realizację programu „Uwierz, że Ty też możesz zmienić swoje życie”.

Jeżeli chodzi o wydatki, to zmieniły się źródła przychodów, co obrazuje tabelka załącznika nr 4 do projektu uchwały.

 

Radny Józef Banaszek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że projekt uchwały był prezentowany na posiedzeniu Komisji. Radni otrzymali wyczerpujące odpowiedzi od Pani Skarbnik i głosami: za – 8 przeciw – 0 wstrzymało się – 1 skierowali projekt uchwały na sesję.

Rada w głosowaniu:

 

za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0

 

podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXIX.227.2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 r.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski omówił kolejny projekt uchwały a mianowicie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Jest to kolejna uchwała w sprawie wykonania przejścia na ul. Legnickiej. W projekcie tym doprecyzowujemy kwotę pomocy.

Radny Józef Banaszek potwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów nie było sprzeciwu co do zasadności uchwały. Za jej skierowaniem na sesję Rady głosowali wszyscy obecni, czyli za – 9 radnych.

Rada w głosowaniu:

 

za - 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0

 

podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXIX.228.2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w obwodzie ulic przynależnych do Szkoły Podstawowej Nr 1.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kinga Maciejak

poinformowała, że projekt tej uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego i jednogłośnie – 14 radnych- skierowany został pod obrady Rady.

Radni w glosowaniu:

 

za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0

 

podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXIX.229.2014 zmieniającą Uchwałę Nr VII/55/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r. zmienioną Uchwałą Nr XVI/105/2004 r4ady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2004 r.,Uchwałą Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r., Uchwałą Nr XVII/105/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2008 r., w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski odczytał treść uchwały w sprawie wyboru reprezentanta do LSSE.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara przekazała, że na posiedzeniu Komisji 12 radnych (wszyscy obecni) głosowali za wyznaczeniem Burmistrza Miasta Ireneusza Żurawskiego jako reprezentanta Gminy Miejskiej do Rady Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rada w głosowaniu:

 

za - 13 (L.Antonowicz, J.Banaszek, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara, T.Oleksów, S.Pazera

 C.Posadowski, F.Słaby, W.Wilczyński, L. Wolańska, W.Żak)

przeciw - 0

wstrzymało się - 1 ( R.Gorzkowski).

 

podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXIX.230.2014 w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

AD.5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na zadane przez radnych w pkt 2 pytania, odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski:

 • Mury obronne są w części wewnętrznej własnością Parafii Św. Jadwigi.
 • Wystąpimy do Telekomunikacji o wymianę szafek z kablami w Rynku.
 • Przypilnujemy, aby gałęzie obcięte na ul. Leszczyńskiej zostały zabrane.
 • Jeżeli chodzi o odpowiedź na pismo w imieniu mieszkańców Pani Zakrzewskiej to odpowiedź została udzielona. Nie wiemy, czy Pani Zakrzewska przekazała treść pisma pozostałym podpisanym mieszkańcom.
 • Obiekt PSZOK-u jest w trakcie projektowania.
 • Dokonamy przeglądu tabliczek kierunkowych z nazwami ulic i obiektów. Jeśli chodzi o tabliczkę z nazwą „Basen” – to basen istnieje.
 • Jeżeli chodzi o ukwiecenie miasta to będzie zrobione jak co roku. Czekamy, bo kwiaty muszą być rozkwitnięte przed powieszeniem.
 • Zwrócimy się do WZDiK o wyczyszczenie przepustów na ul. Legnickiej.

AD. 6 - SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski poinformował, że następna sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na dzień 29 maja br.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz.14.05 Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Protokołowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXIX.2014 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24.04.2014 r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:30.04.2014 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:09.06.2014 13:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 32