Uchwała Nr  XXXIII / 217 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 czerwca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Złotoryja

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/204/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Złotoryja zmienia się § 2., który otrzymuje brzmienie:

㤠2.

1.Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:
1)zamieszkują na terenie miasta Złotoryja;
2)są uczniami placówek wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;
3)miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2.W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria wymienione w ust. 1 jest większa niż wysokość środków finansowych na ten cel w budżecie gminy, pierwszeństwo                        w uzyskaniu stypendium mają uczniowie, którzy:
1)pochodzą z rodzin o najniższych dochodach;
2)w rodzinie występuje:
a)bezrobocie,
b)wielodzietność,
c)obecność osób niepełnosprawnych,
d)ciężka lub długotrwała choroba,
e)brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
f)alkoholizm,
g)narkomania,
h)gdy rodzina jest niepełna.

3.Miesięczną kwotę stypendium ustala się w wysokości:
1)200% kwoty określonej w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 15,823% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
2)160% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie ponad 15,823% do 31,646% kwoty                o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
3)120% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczenia rodzinnych, przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie ponad 31,646% do 63,291% kwoty                 o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
4)80% kwoty określonej w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie ponad 63,291% do 100% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

4.Określenie „rodzina” rozumiane jest zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy  o pomocy społecznej.

5.Ilekroć mowa jest w uchwale :
1)o ustawie o świadczeniach rodzinnych, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255            z późn. zm.),
2)o ustawie o pomocy społecznej, należy przez to rozumieć ustawę z dnia                   12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

           Przewodniczący
            Rady Miejskiej

          Wiesław Woźniak

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII / 217 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:27.06.2005 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:27.06.2005 11:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 71