Uchwała Nr 0007.XL.233.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 na zwiększenie efektywności energetycznej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć w roku budżetowym 2014 kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet: Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Działanie: Zwiększenie efektywności energetycznej. Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotoryi” w wysokości 410.576 zł. (słownie: czterysta dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych). Wskazuje się termin wypłaty kredytu do 31.12.2014 r.

§ 2.

Spłata kredytu będzie następować ze środków otrzymanych z refinansowania Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
oraz dochodów własnych w roku 2015. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do podpisania umowy kredytu, o której mowa w §1 do ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie weksla in blanco i deklaracji wekslowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XL.233.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach..
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.05.2014 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.05.2014 12:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 40