Uchwała nr 0007.XL.236.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 maja 2014 r.

zmieniająca  Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.220.2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia  „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2014r.”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami)  oraz  art. 11a ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.856)  uchwala się , co następuje:

§ 1

Zmienia się zapis §8 ust.1  i § 11 ust.2  Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2014r.,  stanowiącego  załącznik  do Uchwały Nr 0007.XXXVIII.220.2014 z dnia 26 marca 2014r.   w sprawie uchwalenia  „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2014r.”,  które otrzymują  brzmienie:

1. § 8 ust. 1-  „ Bezdomne zwierzęta z terenu miasta podlegają odławianiu- zgłoszenia od mieszkańców  miasta o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Miejski w Złotoryi”.

2. § 11 ust. 2- Środki te będą wydatkowane na :
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Złotoryi miejsca w schronisku dla zwierząt- 21.000  zł,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie- 500 zł,
3) odławianie bezdomnych zwierząt- 7.000 zł,
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt- 1.500 zł.

§ 2

Pozostałe  postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.XL.236.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.220.2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.05.2014 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.05.2014 12:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 42