Uchwała nr 0007.XL.237.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz 594 ze zm.), na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Złotoryi, Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać nazwę "Skwer Siedmiu Mieszczan" - części działki nr 111, w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Złotoryja. Położenie "Skweru Siedmiu Mieszczan" uwidocznione jest na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2, które są integralną częścią niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.XL.237.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.05.2014 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.05.2014 12:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 59