Protokół Nr 0002.XL.2014
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 26 maja 2014 r.

Na podstawie  art. 20 ustawy o samorządzie gminnym sesję Rady Miejskiej w Złotoryi, o godz. 13.30  otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski. Przewodniczący  stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.
Następnie przywitał przybyłych na sesję:  Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Miasta Ireneuszem Żurawskim, Kierownika Przychodni Rejonowej
Marię Filipowicz, Gł. Księgową Przychodni Bożenę Podniesińską,  Przełożoną Pielęgniarek w Przychodni Irenę Mazur,  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Durmaj, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, przedstawiciela lokalnych mediów oraz wszystkich radnych.

Rada w głosowaniu: za – 13    przeciw – 0   wstrzymało się -  0  przyjęła Protokół Nr 0002.XXXIX.2014 z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Na sesję przybył radny Leszek  Antonowicz -  stan radnych obecnych na sesji 14 osób. Radny nieobecny – Waldemar Wilczyński.
Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Gorzkowskiego  porządek obrad  został przyjęty bez uwag i przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Przychodnia Rejonowa w Złotoryi. Opieka zdrowotna w mieście.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 r.,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego na wyprzedające finansowanie operacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 na zwiększenie efektywności energetycznej,
- w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego dla Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007 – 2013,
- zmieniająca  Uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013 r. Nr 0007.XXXII.190.2013 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie Powierzenia  Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej,
- zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.220.2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2014 r”,
- w sprawie nadania nazwy skwerowi w Złotoryi,
- w sprawie zmiany Statutu Rady Miejskiej w Złotoryi,
- w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020”.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMIASTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację o pracy między sesjami Rady złożył  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. Poinformował Radę, że w m-cu maju:
1.  Zamontowane zostały elementy zabawowe na istniejących placach zabaw (ul. Broniewskiego przy budynkach 2-4 i 6, Słowackiego 1, Sportowa, Maluchów, Garbarska).
2. Rozpoczęto malowanie poziomego oznakowania oraz ukwiecono na konstrukcjach kwietnikowych centrum miasta.
3. Wykonano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia do Starostwa o zamiarze przystąpienia do robót na przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Letniej w rejonie Żłobka Miejskiego do ul. Słowackiego, planowany termin rozpoczęcia prac to 1.07.2014 r.
4. Wykonano dokumentację techniczna i dokonano zgłoszenia do Starostwa o zamiarze przystąpienia do robót na przebudowę drogi ul. Pagórkowej wraz z odwodnieniem.
5. Na ukończeniu jest modernizacja dachu budynku przy ul. Klasztornej 8,
6. Wyczyszczono 75 studzienek deszczowych i  przepust przy basenie na ul. Legnickiej.
7. W ramach prac interwencyjnych rozebrano komórki gospodarcze przy ul. Legnickiej 36 oraz wyko0nywany jest remont schodów przy ul. Kolejowej.
8. Podpisano umowę z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty na dotację z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szk.Pod. nr 3 w Złotoryi (dotacja w kwocie 99.312 zł).
9. W dniu 9 maja złożono w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu  wniosek o pozwolenie na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 – ul. Legnicka.
10.W dniu  30 kwietnia br. podpisano z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu porozumienie ws. dofinansowania realizacji zadania pn.”Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 – ul. Legnicka – dofinansowanie w kwocie 53.938 zł).
11.Dnia 22 maja br. drogą elektroniczną otrzymaliśmy informację o przyznaniu pożyczki na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi ul. Wiśniowej w Złotoryi” w kwocie 475 379,75 zł.
12.Uzyskano akceptację zmian w projekcie Domu Spotkań i Integracji Społecznej w Złotoryi i Pulsnitz – a mianowicie zmianę dotyczącą utworzenia transgranicznej akademii umiejętności, w ramach której wyremontowany zostanie dach ZOKiR-u.
13.Miasta Złotoryja i Pulsnitz przygotowały i otworzyły uroczyście wystawę „Złotoryja – kultura, tradycja i sport” w Muzeum Miejskim w Poznaniu, uzyskano refundację części środków w ww. projekcie.
14.Ogłoszono konsultacje społeczne dla projektu Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej.
15.Prowadzono prace związane z przygotowaniem projektu planu gospodarki niskoemisyjnej na stronie www.zlotoryja.pl/ankieta.php oraz na łamach Gazety Złotoryjskiej.
16.Uzyskano pozytywną opinię Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla zadania związanego z modernizacją stadionu sportowego w Złotoryi (kwota wsparcia 850 tys . w latach 2014 – 2016, zadanie umieszczono na tzw. liście rezerwowej).
17.Prowadzono bieżące prace w wydziale ( sprawozdawczość projektowa, punkt konsultacyjny funduszy europejskich).
18.Miasto było współorganizatorem  akcji dotyczącej zbiórki śmieci elektrycznych i elektronicznych przy ul.M.Konopnickiej w dniu 17 maja br.
19.Rozmieszczono pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych na terenie miasta /17 punktów/ oraz powstało 5 nowych punktów przy Szkołach Podstawowych nr 1 i 3, Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, Szpitalu Psychiatrycznym oraz ZOZ w Złotoryi.
20. Miasto organizowało obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
21. Współorganizowano:
- wyścig kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich,
- spotkanie  80- latków,
- Turniej Tenisa Stołowego Weteranów i  Seniorek o Puchar Burmistrza Złotoryi,
- koncert Pieśni Chóralnej rozpoczynający obchody Złotego Tygodnia.
22. Miasto uczestniczyło w Targach Turystycznych Tourtec w Jeleniej Górze.
23. W okresie międzysesyjnym przekazywano dotacje dla organizacji pozarządowych, które zostały przyznane w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych.

AD. 2 -  WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek  poruszył sprawę ul. Jerzmanickiej. Na ulicy tej, za garażami  trudno przejechać, są dziury, które  dobrze byłoby zasypać  gruzem.
Następnie  podzielił się refleksją na temat udziału nauczycieli w świętach państwowych. Na obchodach Święta 3 Maja była mała frekwencja. Może nauczyciele będą się buntować na moją uwagę ale tak jest. Nie uczestniczą nauczyciele to nie ma też uczniów.

Radna Wiesława Żak  zgłosiła potrzebę:
1.  Oczyszczenia kloszy  lamp ulicznych lub ich wymianę na ul. Słowackiego.  Lampy są brudne, dają mało światła.
2.  Przeprowadzenia dezynfekcji śmietników,  wydobywający się fetor nie pozwala koło nich przejść.

AD. 3 -  PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORYI. OPIEKA ZDROWOTNA W MIEŚCIE.

Kierownik Przychodni Rejonowej Maria Filipowicz   w wystąpieniu wprowadzającym do dyskusji, omówiła zatrudnienie w Przychodni, świadczone usługi medyczne w tym nowo otwarte gabinety.  Na koniec 2013 r. liczba pacjentów objętych  opieką zdrowotną wynosiła 17 927 osób.  Prowadzone są  bezpłatne badania z których korzysta dużo osób.  Rok 2013 w Przychodni został zamknięty zyskiem finansowym, kwotą 5 tys. zł. Zachowana jest płynność finansowa jednostki.
Wystąpienie Kierownika Przychodni wraz ze sprawozdaniem z działalności  Przychodni Rejonowej w Złotoryi za rok 2013 stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zadał następujące pytania:
1. W sprawozdaniu czytamy, że NFZ nie chciał zawrzeć z Przychodnią umowy na opiekę świąteczną i nocną, jaka była tego przyczyna?
Odp. Maria Filipowicz -  ogłoszony był konkurs ofert , Przychodnia nie spełnia
wymogów ponieważ  nie posiada własnego laboratorium i RPG – z tego powodu otrzymaliśmy 20 punktów mniej i odpadliśmy.
Przełożona Pielęgniarek  Irena Mazur  dodała, że to świadczenie obejmuje
cały powiat, a nie tylko miasto, a jeden podmiot w powiecie mógł mieć  to świadczenie.

2. Jak wynika ze sprawozdania w porównaniu do roku poprzedniego  otyłość i niedożywienie wśród dzieci wzrosło o 60 %. Co jest tego powodem, jak wiemy  przynosi to różne skutki na przyszłość. Co zrobić, żeby ta profilaktyka przyniosła pożądane skutki?
Odp. Maria Filipowicz -   mimo różnych form profilaktyki nie przynosi to pożądanych rezultatów.  Jest to sprawa niezależna od Przychodni.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podziękował Kierowniczce Przychodni za złożone sprawozdanie i życzył jak najlepszych wyników w pracy.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Gminy Grażyna Soja  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy Miejskiej Złotoryja.  W projekcie  zmniejsza się dochody o kwotę  1 507.184 zł zaś wydatki zostają  zwiększone  o  232.000 zł.  Szczegółowo zmiany w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef  Banaszek  poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu otrzymała wyjaśnienia na wszystkie  pytania i głosami : za -  9    przeciw  – 0  wstrzymało się – 1  skierowała projekt uchwały na sesję.

Rada w głosowaniu:
za – 13 ( L.Antonowicz, J.Banaszek, R.Gorzkowski, B.Łoś, K.Maciejak, J. Markiewicz, E.Miara, T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby,L.Wolańska, W.Żak)
przeciw – 1   (Iwo Matecki)
wstrzymało się – 0 
podjęła Uchwałę Nr 0007.XL.231.2014  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  omówił dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Projekt tej uchwały jest kontynuacją uchwały w sprawie zmian w budżecie. Komisja głosami :  za – 9    przeciw – 0   wstrzymało się – 1  skierowała go pod obrady Rady.
Radni w głosowaniu:
za -  13  ( L.Antonowicz, J. Banaszek, R. Gorzkowski, B. Łoś, K. Maciejak,  J. Markiewicz, E. Miara, T. Oleksów, S. Pazera, C. Posadowski, F. Słaby, L.Wolańska, W.Żak )
przeciw -  1  ( Iwo Matecki)
wstrzymało się – 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XL.232.2014  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XL.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  przekazała , że projekty uchwał o numerze roboczym 4.3 i 4.4. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014  kredytu długoterminowego na wyprzedzające  realizowanie inwestycji  były omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miejskiej. W obu uchwałach w § 2 proszę wykreślić  zapis „ 2015. 12.31”  i poprawić na „ w roku 2015”.
Radny Józef Banaszek , w imieniu Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że 
Komisja po otrzymaniu stosownych wyjaśnień  głosami: za – 9  przeciw – 0   wstrzymało się – 1 skierowała pod obrady Rady projekt uchwały oznaczony numerem roboczym 4.3.
Natomiast głosami: za  - 10    przeciw – 0   wstrzymało się – 0 przekazano pod obrady sesji uchwałę o nr roboczym 4.4.

Rada w głosowaniu:
za -   13  (L.Antonowicz, J.Banaszek, R.Gorzkowski, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara, T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby, L. Wolańska, W.Żak)
przeciw – 1 ( Iwo Matecki)
wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XL.233.2014 w sprawie zaciągnięcia w roku 2014
kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji  realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 na zwiększenie efektywności energetycznej.

Radni w głosowaniu:
za – 13  ( L.Antonowicz,  J.Banaszek, R.Gorzkowski, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, E. Miara, T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby, L.Wolańska, W.Żak )
przeciw – 1  ( Iwo Matecki)
wstrzymało się -0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XL.234.2014 w sprawie zaciągnięcia w roku 2014
kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego dla Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007 – 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał radnym uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany w Porozumieniu Jeleniogórskim.  Po pierwsze z porozumienia wycofały się Gminy; Lwówek Śląski oraz Świeradów Zdrój. Ponadto nadzór prawny Wojewody Dolnośląskiego  , ze względu na przyjętą formę współpracy ,zakwestionował zasadność  udziału w porozumieniu trzech powiatów: Jelenią Górę,  Lwówek Śląski oraz Złotoryję. Tak więc liczba członków porozumienia zmniejszyła się o 5 jednostek. Stąd konieczność zmiany zawartego porozumienia.

Projekt uchwały był omówiony przez  Burmistrza Miasta na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów – powiedział  Przewodniczący Komisji Józef  Banaszek.
Jest to uchwała o charakterze technicznym, 5 jednostek nie będzie brało  udziału w programie. Członkowie Komisji głosami:  za – 9     przeciw -   0   wstrzymało się  -   1  skierowali go pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw  -   0    wstrzymało się   -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XL.235.2014  zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013 r. Nr 0007.XXXII.190.2013 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym  oraz zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przeczytał projekt uchwały  zmieniający uchwałę w programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w m. Złotoryja na rok 2014.
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara -   projekt był omówiony na posiedzeniu Komisji. Zmiana dot. § 8 Programu, gdzie  rozpisana na poszczególne zadania  została kwota przeznaczona na realizację programu.
Komisja głosami: za – 12    przeciw – 0    wstrzymała się -  1 skierowała go na sesję  Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 13  ( L.Antonowicz,  J.Banaszek, R.Gorzkowski, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, E. Miara, T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby, L.Wolańska, W.Żak)
przeciw – 1  (Iwo Matecki)
wstrzymało się -0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XL.236.2014  zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.220.2014  z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2014 r.”

Przewodniczący Rady Miejskiej ,  przechodząc do  realizacji kolejnego pkt obrad, a mianowicie projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi w Rynku nazwy „7  Mieszczan” omówił  ideę  całej sprawy . Z propozycją nadania skwerowi wokół fontanny górników w Rynku wystąpił złotoryjanin Pan Alfred Michler.  Idea związana jest z legendą, kiedy to po pomorze w mieście ocalało tylko 7 mieszczan. Dziękując za ocalenie ,śpiewali pieśni religijne i posadzili 7 lip. W późniejszym czasie powstała fontanna. Tradycja ta przetrwała do dziś . W Wigilię Bożego Narodzenia mieszkańcy miasta zbierają się na Rynku i śpiewają kolędy. Alfred Michler prowadzi badania w tej sprawie od lat. Dzięki jego staraniom, w tym roku do Złotoryi przyjeżdżają potomkowie 7 mieszczan. Z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpiła do Burmistrza Miasta Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
Nadanie nazwy skwerowi nie wymaga żadnych zmian w adresach mieszkańców. Jedyną konsekwencją tej uchwały będzie zamówienie tabliczek z nazwą oraz tablicy z rysem historycznym.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kinga Maciejak 
podziękowała Przewodniczącemu za szczegółową informację. Wniosek Komisji otrzymał pozytywną opinię Burmistrza Miasta.

Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw – 0   wstrzymało się  - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XL.237.2014 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Złotoryi.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu miasta , Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  omówił 
inicjatywę powstania projektu. Otrzymaliśmy pismo od Wojewody Dolnośląskiego w którym zwrócono uwagę, że fragment  naszego statutu  narusza  przepisy Konstytucji. W statucie istnieje zapis „ 2. Za zgodą rady obrady mogą być rejestrowane za pomocą środków audiowizualnych”, co kłóci
się z  Konstytucją  – stąd projekt uchwały.

Radny Iwo Matecki -  jest to to samo pismo, które  omawialiśmy na posiedzeniu Komisji  Oświaty. Wg mnie pismo Wojewody mówi o większej liczbie zmian w statucie. Jako Rada musimy się zająć  wszystkimi  potrzebnymi zmianami w statucie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  odpowiedział, że w piśmie nie wymienia się innych nieprawidłowości  jak ten zapis statutu. Podejmując decyzję, kierowaliśmy się pismem Wojewody uznając, że rada nie ma wyjścia i musi to zrobić. Projekt  uchwały był skierowany na Komisję Oświaty. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kinga Maciejak 
poinformowała, że Komisja miała do wglądu całość materiałów dot. projektu uchwały z pismem Wojewody włącznie. Zaproponowany projekt uzyskał pozytywną opinię  członków Komisji.

Radny Iwo Matecki  powiedział, że widzi potrzebę wszystkich zmian -  myśl, która przyświecała Wojewodzie to zmiana statutu. Musimy powołać Komisję, która nie będzie opracowywała nowego statutu, ale dokona wszystkich  zmian.

Radna Kinga Maciejak  zgłosiła wniosek o głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu nie brał udziału  radny Iwo Matecki – stan radnych głosujących 13 osób.

Rada w głosowaniu:
za  -  13    przeciw -  0    wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XL.238.2014  w sprawie zmiany Statutu Rady Miejskiej w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał , że następny projekt uchwały a mianowicie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta jest dokumentem, który zawiera diagnozę  sytuacji społeczno – gospodarczej w mieście poprzez strategiczne cele operacyjne.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Durmaj  poinformowała, że „strategia” została opracowana  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi. Projekt powstał w oparciu o dane nie tylko  z MOPS ale też  od innych instytucji w mieście i dane statystyczne.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  powiedział, że strategia była szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji . Radni otrzymali odpowiedź na wszystkie pytania . Komisja pozytywnie oceniła projekt uchwały i skierowała go na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za -  13  ( L.Antonowicz, J.Banaszek, R.Gorzkowski, B.Łoś, K.Maciejak, J. Markiewicz, E.Miara, T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby,  L.Wolańska, W. Żak)
przeciw – 1 ( Iwo Matecki)
wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XL.239.2014  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski, który powiedział:
zwracając się do radnego Banaszka, że pierwszą wypowiedź dot. udziału  nauczycieli w uroczystościach państwowych uważa jako refleksję radnego.
Jeżeli chodzi o ul. Jerzmanicką, to naprawa jej stanu za garażami  nie będzie wykonywana przez miasto.
Następnie odpowiedział, na uwagi zgłoszone przez radną Wiesławę Żak,  że istotnie klosze na ul. Słowackiego nadają się do wymiany, natomiast dezynfekcja śmietników jest obowiązkiem RPK.
Następnie, rozszerzając swoją wypowiedź na temat gospodarki odpadami poinformował, że  śmietniki będą zabierane z boksów. Tam, gdzie nie ma boksów jest czystko. Jeżeli pojemnik stoi na otwartej przestrzeni, to nikt w nim nie grzebie. 

AD. 6 -  SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski:
1.   Poinformował Radę, że Wojewoda Dolnośląski, w ramach nadzoru przesłał rozstrzygnięcia nadzorcze uchylające w całości uchwałę podjętą na poprzedniej sesji  w sprawie wyznaczenia  reprezentanta Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej LSSE S.A.
2.  Wyznaczył termin  następnej sesji Rady na dzień  26 czerwca 2014 r.  o godz.
11-tej.  Zmiana godziny spowodowana jest zakończeniem roku w Sz.P. Nr 3.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.
Poinformował Radę, że w niedzielę rozpoczęliśmy święto naszego miasta, w każdym dniu tygodnia będzie wiele wydarzeń z kulminacją w piątek, sobotę i niedzielę. Zaprosił radnych do udziału w korowodzie. Jeżeli chodzi o stwierdzenie nieważności uchwały, o czym mówił Pan Przewodniczący, to do tej pory uchwała w tej samej sprawie z roku 2006 i 2010 była ważna, nie budziła wątpliwości nadzoru Wojewody. Następnie przedstawił radzie informację o zapytaniach mejlowych, jakie przychodzą do Urzędu w sprawie informacji publicznej. Ich ilość, na przestrzeni ostatnich 5 m-cy / Burmistrz odczytał wszystkie/ jest tak duża, że, szukając odpowiedniego słowa, nazwałbym to „nękaniem Urzędu”. Zapytania przesyłane są przez Kacpra Pawłowskiego, Kamilę Nankiewicz i Pawła Macugę.
Jak Państwo zauważyli,  jest to skala rosnąca, szczegółowa, gdzie  pytający musi wykazać ważny interes społeczny. Wymaga uporządkowania w systemie organizacji. Muszę więc zatrudnić osobę do udzielania odpowiedzi. Koszt takiego zatrudnienia wyniesie  ok. 40 tys. zł. Stąd moje pytanie: komu i czemu ma to służyć?  Nie bagatelizuję tej sprawy  ale skanowanie, przeszukiwanie archiwum i udzielanie odpowiedzi zajmuje czas, którego nie mogę wymagać od zatrudnionych pracowników.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski odpowiedział, że ze zdumieniem słucha wypowiedzi Burmistrza. Pyta więc o przyczynę - czyżby chodziło o zakaz udzielania informacji czy o to, że dotychczas nie udzielono odpowiedzi na zadane pytania. Przypuszczam, że nie  ma potrzeby zatrudniania  dodatkowego pracownika, bo urzędnicy nie są tak dociążeni, żeby nie mogli zrobić tego w ramach godzin pracy. Usłyszałem pragnienie, aby ilość pism malała, ale w mieście są obywatele którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Trzeba się cieszyć, że tak się zachowują chcąc rozwijać demokrację lokalną. Byłoby strasznie, gdyby nikt o nic nie pytał. Znam Kacpra Pawłowskiego, jest to osoba młoda. Myślę, że wszystkie sprawy, o które pyta dotyczą spraw publicznych. Zasłaniając się udowodnieniem interesu publicznego nie jest w porządku. W swoim imieniu, publicznie dziękuję Kacprowi Pawłowskiemu, który podjął się trudu kierowania takich pism pod adresem Urzędu.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski - nie po raz pierwszy Przewodniczący Rady nie zrozumiał, co powiedziałem. Do Pana też piszą obywatele, że nie udziela Pan odpowiedzi na ich pisma. Nie mam nic przeciwko demokracji lokalnej, chciałem tylko powiedzieć, że będzie trzeba zatrudnić pracownika. Natomiast rozumiem, że peany kierowane pod adresem K.Pawłowskiego mają związek z ojcem ww.

Radny Leszek Antonowicz -  przysłuchując się dyskusji też uważam, że  mieszkańcy mają prawo  pytać, ale celu tych pytań nie zauważyłem. Są to tylko pytania, dla mnie nic nie wnoszą twórczego dla miasta. Ja tu też widzę działania „nękające”. Uważam, że jeżeli ktoś chce się czegoś  dowiedzieć , to się dowie w Urzędzie.

Radny Iwo Matecki - z tego co wiem, to Kacper Pawłowski chce dostać umowy i założyć ich rejestr. Nie sposób nie zgodzić się z Przewodniczącym, że jeśli ktoś  chce coś wiedzieć to musi o to zapytać nie uzasadniając interesu społecznego.
W odpowiedzi  Burmistrz Miasta  zalecił radnemu Mateckiemu zapoznanie się z ustawą  o informacji publicznej.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15.30  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił sesję za zamkniętą.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XL.2014 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26.05.2014 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:09.06.2014 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.07.2014 11:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 36